ПРОТОКОЛ

 

2011 година                                                             град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД                                             първи наказателен състав

На втори февруари                                        две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

ДИМИТЪР КИРИЛОВ

1.

2.

секретар: З.П.

прокурор: ***

сложи за разглеждане докладваното от съдията  ДИМИТЪР КИРИЛОВ

НОХД № 249 по описа за 2011 год.

На именното повикване в 09.34  часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМИЯТ П.Л.П. - редовно призован, явява се лично и с адв. Р.И. с пълномощно по делото.

          СТРАНА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН - редовно призована, се представлява от прокурор ***.

 

          ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ - Да  се даде ход на делото.

АДВ. И. – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ  – Да  се гледа делото.

          След като взе предвид становището на страните съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Снема самоличността на подсъдимия:

П.Л.П. - роден на *** *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН – **********.

На страните се разясняват  правата по чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОРЪТ - Отвод на съдебния състав не правя, нови искания по доказателствата нямам, възражения също нямам. Имам искане. Постигнали сме споразумение със защитника на подсъдимия П.Л.П., адв. Р.И., което сме представили в писмен вид и моля да одобрите.

          АДВ. И. - Г-н съдия, не правим отвод на съдебния състав. Имаме искане. Постигнали сме споразумение по реда на чл. 382 от НПК с РП – Плевен, което сме представили в писмен вид и моля да го одобрите.

          След като взе предвид становището на страните, съдът намира, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ РП-ПЛЕВЕН.

Днес, 02.02.2011 г. в гр. Плевен, се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурор *** и адвокат Р.И. от ПлАК,  като защитник на П.Л.П. – подсъдим по НОХД № 249/2011 г. по описа на Плевенски районен съд

          СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

          ПОДСЪДИМИЯТ П.Л.П. се признава за виновен в това, че на 07.10.2010г. в с.Горна Митрополия, обл.Плевен, влязъл в чуждо жилище, находящо се на ул***, собственост на ***, с ЕГН ********** като употребил за това сила и деянието е извършено нощем -  престъпление по чл.170, ал.2, вр. ал.1 от НК.

          По същото време и място причинил на ***, с ЕГН ********** разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, като телесната повреда е причинена по хулигански подбуди – престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК.

          Страните се споразумяват на подсъдимия П.Л.П. да бъде наложено наказание на основание чл.170, ал.2, вр. ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно – четири месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок.

Страните се споразумяват на подсъдимия П.Л.П. да бъде наложено наказание на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно: “Пробация”, при следните пробационни мерки:

- на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично;

- на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

НА основание чл.23, ал.1 от НК определя на подсъдимия П.Л.П. едно общо най-тежко наказание измежду наложените му, в размер на ЧЕТИРИ месеца лишаване от свобода.

НА основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с три години изпитателен срок.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК разноските по делото са в размер на 347лв. се дължат от подсъдимия П.Л.П..

Подсъдимият П.Л.П. - декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящето споразумение, че разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че подписва доброволно настоящето споразумение.

 

 

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

 

ПРОКУРОР:                                              ЗАЩИТНИК:

          /Х. ***/                                             / адв. Р. И./

 

                                                ПОДСЪДИМ:

                                                / П.П./

 

 

ПРОКУРОРА – Да се одобри споразумението.

АДВ. И. -  Г-н Председател, постигнали сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД №249/2011 г. по описа на ПлРС. Да се одобри споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ П.Л.П. – Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам съдържанието и последиците от настоящото споразумение и съм съгласен с тях, Заявявам, че доброволно съм го подписал и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Да се одобри споразумението.

           

   Съдът намира, че така постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД № 249/2011 г.  по описа на ПлРС не противоречи на морала и закона, урежда въпросите по чл. 382 от НПК, поради което следва да бъде одобрено, а воденото срещу П.Л.П. наказателно производство прекратено, поради постигане на споразумение.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОДОБРЯВА постигнатото и оформено като окончателно с настоящия съдебен протокол споразумение за прекратяване наказателното производство по настоящото НОХД № 249/2011г. по описа на ПлРС постигнато между РП – Плевен представлявана днес от прокурор ***, адв. Р.И. от ПАК, защитник на подсъдимия П.Л.П. със снета по делото самоличност относно следното:

Днес, 02.02.2011 г. в гр. Плевен, се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурор *** и адвокат Р.И. от ПлАК,  като защитник на П.Л.П. – подсъдим по НОХД № 249/2011 г. по описа на Плевенски районен съд

          СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

          ПОДСЪДИМИЯТ П.Л.П. се признава за виновен в това, че на 07.10.2010г. в с.Горна Митрополия, обл.Плевен, влязъл в чуждо жилище, находящо се на ул***, собственост на ***, с ЕГН ********** като употребил за това сила и деянието е извършено нощем -  престъпление по чл.170, ал.2, вр. ал.1 от НК.

          По същото време и място причинил на ***, с ЕГН ********** разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, като телесната повреда е причинена по хулигански подбуди – престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК.

          Страните се споразумяват на подсъдимия П.Л.П. да бъде наложено наказание на основание чл.170, ал.2, вр. ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно – четири месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок.

Страните се споразумяват на подсъдимия П.Л.П. да бъде наложено наказание на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно: “Пробация”, при следните пробационни мерки:

- на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично;

- на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

НА основание чл.23, ал.1 от НК определя на подсъдимия П.Л.П. едно общо най-тежко наказание измежду наложените му, в размер на ЧЕТИРИ месеца лишаване от свобода.

НА основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с три години изпитателен срок.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК разноските по делото са в размер на 347лв. се дължат от подсъдимия П.Л.П..

Подсъдимият П.Л.П. - декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящето споразумение, че разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че подписва доброволно настоящето споразумение.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 249/2011 г.  по описа на Плевенски районен съд, поради постигане на споразумение.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

          ПРОТОКОЛЪТ е написан в съдебно заседание и приключи в 09.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: