П Р О Т О К О Л

 

 

година 2011                                                град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД                                     ПЕТИ наказателен състав

 

На ДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ                            през две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ВЕНЕЛИН НИКОЛАЕВ

 

секретар:    И.И.

прокурор:   ***.  

сложи за разглеждане докладвано от  съдия НИКОЛАЕВ

н.о.х.д. № 236 по описа за 2011 год.

 

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.С.А. – уведомен, явява се лично. Желая да сключа споразумение. Моля, да ми назначите служебен защитник, тъй като нямам такъв и нямам средства да си наема адвокат.

Съдът намира, че с оглед изявеното желание от страна на подсъдимия да сключи споразумение, следва да се изпрати писмо до АК-Плевен за определяне на служебен защитник на подсъдимия Ю.С.А..

Съдът докладва депозирано писмо от АК-Плевен изх.№457/10.02.2011г., с което за служебен защитник на подсъдимия Ю.С.А. е определен адв. ***.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Съгласен съм да ме защитава адв. ***.

АДВ. *** – Запознах се с делото. Готова съм да поема защитата.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА на основание чл.384, ал.2 от НПК определения от АК-Плевен за служебен защитник на подсъдимия Ю.С.А. по н.о.х.д. № 236/2011г. по описа на РС-Плевен адв. ***.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ. *** – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Да се даде ход на делото.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ

Ю.С.А. – роден на ***г***, живее в същия град, българин, български гражданин, с начално образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********. Получил съм препис от ОА.

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да правя отводи, нови искания по доказателства няма да соча. 

АДВ. *** – Няма да правим отводи, нямаме искания по доказателствата.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Не правя отводи, нямам искания. Съгласен съм на споразумение.

 

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за откриване на съдебното следствие, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с прочитане на ОА от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Не желая да дам обяснения. Желая да сключа споразумение.

 

ПРОКУРОРЪТ – На основание чл.384, ал.1 от НПК, предлагам споразумение за решаване на делото по н.о.х.д.№236/2011г. по описа на РС – Плевен, между РП – Плевен, подсъдимия Ю.С.А., с ЕГН ********** и защитника му адв. *** със следното съдържание:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.С.А., ЕГН ********** *** Е ВИНОВЕН в това, че :

 

На 01.09.2010г. в гр. Плевен, без съответно свидетелство за управление на МПС, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Рено Клио” с ДК № ОВ 0684 АХ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, с Наказателно постановление № 4163/12.11.2009г. на Началник Второ РУП-гр. Плевен, влязло в сила на 04.12.2009г.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Ю.С.А., извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл, деянието съставлява престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

          За извършеното престъпление наказанието за подсъдимия Ю.С.А. е на основание чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК – “Пробация”, при следните пробационни мерки: по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес *** – за срок от 8 месеца, която на основание чл.42б, ал.1 от НК да се изпълни чрез явяване и подписване пред пробационен служител в ОПС-Плевен два пъти седмично и по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца.

Имуществени щети от престъплението не са настъпили.

Разноски по делото не направени.

АДВ. *** – Съгласна съм с така предложеното споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Съгласен съм със споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общият ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:

                             /***./

 

ЗАЩИТНИК:

                             /адв. ***/

 

ПОДСЪДИМ:

                             /Ю.А./

 

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля, да одобрите споразумението, същото не противоречи на закона и морала, след което да прекратите наказателното производство.

АДВ. *** – Моля, да одобрите споразумението, същото не противоречи на закона и морала, моля да прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Разбирам обвинението, за което сключих споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението.

Съдът намира, че споразумението е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д.№236/2011г. по описа на РС – Плевен, между РП – Плевен, подсъдимия Ю.С.А., с ЕГН ********** и защитника му адв. ***, съгласно което страните се съгласяват, че:

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.С.А., ЕГН ********** *** Е ВИНОВЕН в това, че :

 

На 01.09.2010г. в гр. Плевен, без съответно свидетелство за управление на МПС, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Рено Клио” с ДК № ОВ 0684 АХ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, с Наказателно постановление № 4163/12.11.2009г. на Началник Второ РУП-гр. Плевен, влязло в сила на 04.12.2009г.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Ю.С.А., извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл, деянието съставлява престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

          За извършеното престъпление наказанието за подсъдимия Ю.С.А. е на основание чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК – “Пробация”, при следните пробационни мерки: по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес *** – за срок от 8 месеца, която на основание чл.42б, ал.1 от НК да се изпълни чрез явяване и подписване пред пробационен служител в ОПС-Плевен два пъти седмично и по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца.

Имуществени щети от престъплението не са настъпили.

Разноски по делото не направени.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:

                             /***./

 

ЗАЩИТНИК:

                             /адв. ***/

 

ПОДСЪДИМ:

                             /Ю.А./

 

Съдът намира, че споразумението не противоречи на закона и морала, и следва да бъде одобрено, а наказателното производство – прекратено.

          Предвид гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОДОБРЯВА на основание чл.384, ал.1 от НПК постигнатото по н.о.х.д.№236/2011г. по описа на РС – Плевен, между РП – Плевен, подсъдимия Ю.С.А., с ЕГН ********** и защитника му адв. *** споразумение за решаване на делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по н.о.х.д.№236/2011г. по описа на РС – Плевен.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 9:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: