П Р О Т О К О Л

 

 

година 2011                                                град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД                                     ПЕТИ наказателен състав

 

На ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ФЕВРУАРИ       през две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

ВЕНЕЛИН НИКОЛАЕВ

1. ***

2. ***

 

секретар:    И.И.

прокурор:   ***  

сложи за разглеждане докладвано от  съдия НИКОЛАЕВ

н.о.х.д. № 219 по описа за 2011 год.

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИТЕ:

Р.В.А. – редовно призован, доведен от Затвора-Плевен, явява се лично.  

Явява се адв. П.И. ***, назначен за служебен защитник на подсъдимия Р.А. на досъдебното производство.

Д.А.В. – уведомен от предходното с.з., явява се лично.

Не се явява адв. С.Г. ***, назначена за служебен защитник на подсъдимия Д.В. на досъдебното производство. Вместо нея се явява адв. П. ***, преупълномощен с пълномощно от днес.  

СВИДЕТЕЛЯТ Н.П.И. – уведомен от предходното с.з., явява се лично.  

ПОДСЪДИМИЯТ В. – Съгласен съм да ме защитава адв. ***.

АДВ. *** – Запознах се с делото. Готов съм да поема защитата.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА на основание чл.384, ал.2 от НПК за служебен защитник на подсъдимия Д.А.В. по н.о.х.д. № 219/2011г. по описа на РС-Плевен адв. П. ***.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ. И. – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Да се даде ход на делото.

АДВ. *** – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ В. – Да се даде ход на делото.

Свидетелят Н.И. – Възстановени са ми причинените с деянието имуществени вреди. Нямам повече претенции към подсъдимите.

 

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИТЕ:

Р.В.А. – роден на ***г***, живее в същия град, българин, български гражданин, без образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН **********. Получил съм препис от ОА.

Д.А.В. – роден на ***г***, живее в същия град, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН **********. Получил съм препис от ОА.

С оглед обстоятелството, че не е необходимо изслушване на свидетеля, съдът намира, че същия следва да бъде освободен от залата.

Предвид гореизложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА свидетеля от залата, поради сключване на споразумение.

 

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да правя отводи, нови искания по доказателства няма да соча. 

АДВ. И. – Няма да правим отводи, нямаме искания по доказателствата.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Не правя отводи, нямам искания. Съгласен съм на споразумение.

АДВ. *** – Няма да правим отводи, нямаме искания по доказателствата.

ПОДСЪДИМИЯТ В. – Не правя отводи, нямам искания. Съгласен съм на споразумение.

 

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за откриване на съдебното следствие, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с прочитане на ОА от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Не желая да дам обяснения. Желая да сключа споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ В. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Не желая да дам обяснения. Желая да сключа споразумение.

 

ПРОКУРОРЪТ – На основание чл.384, ал.1 от НПК, предлагам споразумение за решаване на делото по н.о.х.д. № 219/2011г. по описа на РС – Плевен, между РП – Плевен, подсъдимия Р.В.А., с ЕГН ********** и защитника му адв. П.И.; подсъдимия Д.А.В., с ЕГН ********** и защитника му адв. П. *** със следното съдържание:

 

ПОДСЪДИМИТЕ Р.В.А., ЕГН ********** и Д.А.В., ЕГН **********,*** СА ВИНОВНИ в това, че :

 

На 12/13.12.2010г. в гр. Плевен, в съучастие като съизвършители, при условията на повторност, чрез използването на технически средства – отвертка и гаечен ключ, отнели чужда движима вещ – 1 бр. акумулатор на стойност 106,52 лв., от владението на Н.П.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоят.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Р.В.А., извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл, деянието съставлява престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

          За извършеното престъпление наказанието за подсъдимия Р.В.А. е на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК – лишаване от свобода за срок от 6 месеца при първоначален строг режим, което да изтърпи в Затвор.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което спрямо Р.В.А. е била взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 20.12.2010г. до днешна дата.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Д.А.В., извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл, деянието съставлява престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

          За извършеното престъпление наказанието за подсъдимия Д.А.В. е на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК – лишаване от свобода за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 години.

Щетите от престъплението са възстановени.

На подсъдимия Р.В.А. се възлагат да заплати по сметка на РС-Плевен и деловодни разноски в размер на 40,00 лв.

На подсъдимия Д.А.В. се възлагат да заплати по сметка на РС-Плевен и деловодни разноски в размер на 40,00 лв.

АДВ. И. – Съгласен съм с така предложеното споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Съгласен съм със споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общият ред.

АДВ. *** – Съгласен съм с така предложеното споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ В. – Съгласен съм със споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общият ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:

                             /***/

 

ЗАЩИТНИК:

                             /адв. П.И./

 

ПОДСЪДИМ:

                             /Р.А./

 

ЗАЩИТНИК:

                             /адв. П. ***/

 

ПОДСЪДИМ:

                             /Д.В./

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля, да одобрите споразумението, същото не противоречи на закона и морала, след което да прекратите наказателното производство.

АДВ. И. – Моля, да одобрите споразумението, същото не противоречи на закона и морала, моля да прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ А. – Разбирам обвинението, за което сключих споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението.

АДВ. *** – Моля, да одобрите споразумението, същото не противоречи на закона и морала, моля да прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ В. – Разбирам обвинението, за което сключих споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението.

Съдът намира, че споразумението е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. № 219/2011г. по описа на РС – Плевен, между РП – Плевен, подсъдимия Р.В.А., с ЕГН ********** и защитника му адв. П.И.; подсъдимия Д.А.В., с ЕГН ********** и защитника му адв. П. ***, съгласно което страните се съгласяват, че:

ПОДСЪДИМИТЕ Р.В.А., ЕГН ********** и Д.А.В., ЕГН **********,*** СА ВИНОВНИ в това, че :

 

На 12/13.12.2010г. в гр. Плевен, в съучастие като съизвършители, при условията на повторност, чрез използването на технически средства – отвертка и гаечен ключ, отнели чужда движима вещ – 1 бр. акумулатор на стойност 106,52 лв., от владението на Н.П.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоят.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Р.В.А., извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл, деянието съставлява престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

          За извършеното престъпление наказанието за подсъдимия Р.В.А. е на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК – лишаване от свобода за срок от 6 месеца при първоначален строг режим, което да изтърпи в Затвор.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което спрямо Р.В.А. е била взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 20.12.2010г. до днешна дата.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Д.А.В., извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл, деянието съставлява престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

          За извършеното престъпление наказанието за подсъдимия Д.А.В. е на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК – лишаване от свобода за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 години.

Щетите от престъплението са възстановени.

На подсъдимия Р.В.А. се възлагат да заплати по сметка на РС-Плевен и деловодни разноски в размер на 40,00 лв.

На подсъдимия Д.А.В. се възлагат да заплати по сметка на РС-Плевен и деловодни разноски в размер на 40,00 лв.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:

                             /***/

 

ЗАЩИТНИК:

                             /адв. П.И./

 

ПОДСЪДИМ:

                             /Р.А./

 

ЗАЩИТНИК:

                             /адв. П. ***/

 

ПОДСЪДИМ:

                             /Д.В./

 

Съдът намира, че споразумението не противоречи на закона и морала, и следва да бъде одобрено, а наказателното производство – прекратено.

          Предвид гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОДОБРЯВА на основание чл.384, ал.1 от НПК постигнатото по н.о.х.д. № 219/2011г. по описа на РС – Плевен, между РП – Плевен, подсъдимия Р.В.А., с ЕГН ********** и защитника му адв. П.И.; подсъдимия Д.А.В., с ЕГН ********** и защитника му адв. П. *** споразумение за решаване на делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по н.о.х.д. № 219/2011г. по описа на РС – Плевен.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 10:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.     …………

 

2.     …………

 

                                                                  

След постановяване на споразумението, съдът се занима с мярката за неотклонение “Задържане под стража” по отношение на подсъдимия Р.В.А. и с оглед изхода на делото счита, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ на основание чл.289, ал.3 от НПК взетата по отношение на Р.В.А. мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 7-мо дневен срок от днес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.…………

 

2.     …………