ПРОТОКОЛ  

 

2011 година                                               гр. Плевен

Районен съд                                           ХІІІ наказателен състав

 

На 10.02.2011 г.                                        

В публично заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИР ДИМИТРОВ

                                                 

секретар: П.К.

прокурор ****

сложи за разглеждане  докладваното от съдията ДИМИТРОВ

НОХ дело № 198  по описа за 2011  год.

На именното повикване в 10.24 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – Плевен, уведомена от предходно съдебно заседание, представлява се от прокурор ****.

Съдът докладва разпореждане № 190 от 08.02.2011 г.  на Административния ръководител на РП – Плевен – **** от което е видно, че с оглед наличието на уважителна причина по смисъла на чл. 144, ал. 2 от ЗСВ, която възпрепятства наблюдаващия делото прокурор – **** да участва в съдебно заседание по НОХД № 198/2011 г. по описа на РС – Плевен на 10.02.2011 г.  е определен друг прокурор да го замести, а именно, прокурор ****.

ПОДСЪДИМИЯТ И.Ц.Г.: редовно призован, доведен от Затвора – Плевен, явява се лично и с **** с пълномощно от днес.

СВИДЕТЕЛЯТ Л.В.К.: нередовно призован, явява се лично.

СВИДЕТЕЛЯТ М.В.К.: редовно призован, явява се лично.

СВИДЕТЕЛЯТ Х.И.П.: редовно призован, явява се лично.

СВИДЕТЕЛЯТ Л.И. : редовно призована, явява се лично.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Моля, да се даде ход на делото.

         АДВ. **** : Моля, да се даде ход на делото.

         ПОДСЪДИМИЯТ – Да се гледа делото.

         Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

И.Ц.Г. - роден на *** ***, живее в **** *** българин, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН: **********.

ПОДСЪДИМИЯТ И.Г.: Получил съм препис от обвинителя акт и от разпореждането на съдията-докладчик за насрочване на делото преди повече от 7 дни.

         На страните се разясняват правата по чл.274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

         ПРОКУРОРЪТ: Отводи на съдебния състав не правя, нови искания нямам.

Г-н съдия, заявявам че постигнахме споразумение с подсъдимия и защитника му. Моля да ни дадете възможност да го изготвим в писмен вид и да го представим.

         АДВ. ****:  Отвод на съдебния състав не правя, нямам нови искания.

Господин съдия, Заявявам, че постигнахме споразумение. Моля да ни дадете възможност да го изготвим в писмен вид и да го представим.

         ПОДСЪДИМИЯТ: Съгласен съм да сключа споразумение с РП – Плевен. Нямам нищо против вие да гледате делото за одобряване на споразумение. Отвод на съдебния състав не правя, нямам нови искания.

Предвид становищата на страните, съдът намира, че следва да даде възможност на страните да постигнат споразумение и с оглед обстоятелството, че не е необходимо изслушване на свидетелите, съдът намира, че същите следва да бъдат освободени от залата.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:       

 

ОСВОБОЖДАВА свидетелите Л.В.К., М.В.К., Х.И.П. и Л.И.  от залата, поради сключване на споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ: Г-н съдия, аз получих от вас разпореждане за насрочване на делото и вътре прочетох че имам присъда 6 месеца лишаване от свобода. Сега тук в залата разбирам, че тази присъда е от Ловешки съд. Аз искам да ви кажа, че в Ловеч никога не съм бил в съда. Не знам защо излиза така. Моля да направите справка.

АДВ. ****: Аз съм разговарял с майката и бащата, показал съм свидетелство за съдимост което се намира в делото, както на досъдебно производство така и на съдебно следствие то е едно и също и в него е отразено, че моят клиент има присъда от 6 месеца лишаване от свобода, което е отложено по чл. 66 от НК с три години изпитателен срок. Родителите ме уведомяват че техния син не е извършил такова престъпление и никога не е бил в Ловеч.

ПРОКУРОРЪТ: Моля, с оглед така изложените от подсъдимия и неговия защитник да бъде направена справка в бюро съдимост при РС – Плевен и да се извади актуален към днешна дата.

Съдът дава възможност на страните да постигнат споразумение помежду си и да уточнят параметрите.

Прекъсва съдебното заседание и изпраща секретаря на състава в бюро съдимост на РС – Плевен за лична проверка относно обсъжданията на подсъдимия в 10.37 часа.

Заседанието продължава в 10.52 часа.

Съдът докладва актуално свидетелство за съдимост от 10.02.2011 г., от което е видно, че подсъдимият има не три осъждания, а две осъждания. Освен това съдът докладва два броя бюлетина в копия, заверени вярно с оригинала от Председателя на ХІІІ-ти нак. състав на подсъдимия.

Съдът докладва и бюлетин за съдимост на **** ЕГН ********** ***, чиято присъда по НОХД № 845/2010 г. по описа РС – Ловеч, влязла в законна сила 16.09.2010 г., която присъда в системата на “Бюро съдимост” при РС – Плевен е вписана на името на подсъдимия И.Г..

ПРОКУРОРЪТ: С оглед на така изложените факти относно свидетелството за съдимост на подсъдимия на първо място, ще ви моля, да изпратите незабавно материалите по делото на Председателя на РС – Плевен и РП - Плевен, за извършване на съответна проверка, тъй като считам, че има наличие на достатъчно данни за извършено престъпление по служба от служители в РС – Плевен. На следващо място, видно от така представените копия на бюлетини за съдимост наложената МН “Задържане под стража на подсъдимия се явява неоснователна и след одобряване на настоящото споразумение моля, същата да бъде отменена.

Заявявам, че постигнахме споразумение по време на почивката, което ви представяме в писмен вид и моля да го одобрите.

АДВ. ****: С оглед извършената проверка относно представеното свидетелство за съдимост по делото и извършената служебна проверка от съда, с което се установи, че подзщитният ми не е извършил и няма по скоро присъда която е вписана като т. 2 по дело 845/20100 г. по описа на РСД – Ловеч, а същата се отнася за друго лице считам, че споразумението което постигнахме с РП – Плевен отговаря на изискванията на закона, съответства на текста под който е подведен и за което признава вината си моят подзащитен и при така установената фактически данни относно присъдата му считам, че може да се сключи и е съвсем законосъобразно, одобрението и подписването на едно такова споразумение и в тази връзка ви моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ: Г-н съдия, сега разбирам защо на мен ми се води трета присъда и защо и полицаите и прокурора и вие смятате, че съм извършил престъпление, за което съм осъден 6 месеца лишаване от свобода. Аз имам две наказания, които са две глоби. Съгласен съм със споразумението моля, да ми измените МН “Задържане под стража”.

С оглед становището на страните съдът счита, че са налице условията за откриване на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване и прочитане на  споразумението.

На основание чл. 382 ал. ІV от НПК, съдът, запитва подсъдимия разбрал ли е обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли го е подписал.

                ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях, заявявам, че доброволно го подписах, и декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общият ред.

         АДВ. ****: Господин Съдия, постигнали сме споразумение с РП - Плевен  относно следното:

ПОДСЪДИМИЯТ И.Ц.Г. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 22.10.2010 г. в град Плевен, извършил приготовления към кражба за отнемане на чужди движими вещи, чрез използване на техническо средство – клещи и отверка, от владението на собственика **** без съгласието на представителен орган на училището, с намерение противозаконно да ги присвои.  

         Деянието му съставлява престъпление по чл. 195, ал. V, вр. ал. І, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия И.Ц.Г. виновно, при форма на вината „пряк” умисъл – чл. 11, ал. 2 от НК. 

На основание чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК за извършеното от подсъдимия И.Ц.Г.  престъпление по чл. 195, ал. V, вр. ал. І, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и след приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК на същия се налага наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки:

- чл. 42а, ал. ІІ, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 42б, ал. І от НК задължителната регистрация по настоящ адрес следва да се провежда  при периодичност ДВА пъти седмично.

- чл. 42а, ал. ІІ, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ЕДНА ГОДИНА.

По делото не са направени съдебно-деловодни разноски.

С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

ПОДСЪДИМИЯТ И.Г. декларира, че  е   съгласен  със съдържанието на настоящото споразумение , признава се за виновен, разбира последиците от същото, отказва се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и подписва  доброволно споразумението.

 ПРОКУРОРЪТ: Да се одобри споразумението.

АДВ. **** : Да се одобри споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ: Да се одобри споразумението.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ: 

 

 

      ПРОКУРОР:..................                  ЗАЩИТНИК: .....................

                   / ****  /                                  /**** /

 

 

                                                                 ПОДСЪДИМ:..................

                                                                                    / И.Г. /       

 

            Съдът  намира, че така постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД № 198/2011 г. по описа на ПлРС, не противоречи на морала и закона, урежда въпросите по чл.384 от НПК, поради което следва да бъде одобрено, а воденото срещу подсъдимия И.Ц.Г. наказателно производство прекратено, поради постигане на споразумение.

                Воден от горното на основание чл.384 ал.1 вр. чл. 382 ал.7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА  постигнатото и оформено с настоящия съдебен протокол, като окончателно споразумение за прекратяване наказателно производство по НОХД № 198/2011 г.  по описа на РС - Плевен между РП - Плевен представлявана днес от прокурор ****, **** защитник на подсъдимия И.Ц.Г. със съгласието на подсъдимия, относно следното:

ПОДСЪДИМИЯТ И.Ц.Г. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 22.10.2010 г. в град Плевен, извършил приготовления към кражба за отнемане на чужди движими вещи, чрез използване на техническо средство – клещи и отверка, от владението на собственика **** без съгласието на представителен орган на училището, с намерение противозаконно да ги присвои.  

         Деянието му съставлява престъпление по чл. 195, ал. V, вр. ал. І, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия И.Ц.Г. виновно, при форма на вината „пряк” умисъл – чл. 11, ал. 2 от НК. 

На основание чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК за извършеното от подсъдимия И.Ц.Г.  престъпление по чл. 195, ал. V, вр. ал. І, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и след приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК на същия се налага наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки:

- чл. 42а, ал. ІІ, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 42б, ал. І от НК задължителната регистрация по настоящ адрес следва да се провежда  при периодичност ДВА пъти седмично.

- чл. 42а, ал. ІІ, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ЕДНА ГОДИНА.

По делото не са направени съдебно-деловодни разноски.

С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

         ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.ІІІ от НПК наказателното производство по НОХД № 198/2011 г. по описа на ПлРС, поради постигане на споразумение.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         ПРОТОКОЛЪТ е написан в съдебно заседание, което приключи в  11.17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                        

 

Съдът, след като одобри споразумението, служебно се занима с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение  Задържане под стража” и намери, че същата следва да бъде отменена предвид вида на наложеното със споразумението наказание /Пробация/ и обстоятелството, че споразумението влиза в сила в деня на одобряването му, поради което и на основание чл. 383, ал. І, във вр. с чл. 309, ал. ІІ от НК

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия И.Ц.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

Подсъдимият И.Ц.Г. да се освободи от съдебната зала, освен ако не се задържа на друго основание.

Определението беше съобщено на страните непосредствено след одобряване на споразумението и подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок от днес пред Окръжен съд – Плевен.

На основание чл. 252 и чл. 259 от ЗИНЗС, препис от съдебния протокол да се изпрати на администрацията на Затвора – Плевен и на Началника на ОЗ “Охрана” – Плевен, за сведение и изпълнение.

 

                           

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: