ПРОТОКОЛ

 

година 2011                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                        седми наказателен състав

 

на двадесет и трети февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ***

2. ***

секретар Д.Т.

прокурор ***

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 135 по описа за 2011 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИТЕ И.М. И М.М. редовно призовани, явяват се лично

СВИДЕТЕЛИТЕ С.П., *** Г., Ц.М. И А.К. редовно призовани, явяват се лично

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.Г. редовно призован, явява се лично

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН редовно призована, представлява се от прокурора *** с разпореждане № 250 на Административен ръководител – районен прокурор ***

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ М.: Получих препис от обвинителния акт. Признавам се за виновен и желая да сключа споразумение. Моля, да ми назначите служебен защитник, тъй като нямам възможност да си наема.

ПОДСЪДИМИЯТ М.: Получих препис от обвинителния акт. Признавам се за виновен и желая да сключа споразумение. Моля, да ми назначите служебен защитник, тъй като нямам възможност да си наема.

 

С оглед изразеното становище от страна на двамата подсъдими, СЪДЪТ намери, че на същите следва да бъде осигурен служебен защитник за приключване на делото със споразумение. В този смисъл следва да се изпрати писмо до Адвокатска колегия – Плевен. Свидетелите и вещото лице следва да бъдат освободени от участие в съдебно заседание, като на вещото лице следва да бъде определено и изплатено възнаграждение за явяване в размер на 15 лева от бюджета на съда.

Водим от горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до Адвокатска колегия – Плевен за определяне служебен защитник на подсъдимите на основание чл. 94 ал. І т. 9 от НПК.

ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетели от участие в съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за явяване на вещото лице Е.Г. в размер на 15 лева от бюджета на съда.

ПРЕКЪСВА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИТЕ И.М. И М.М. явяват се лично

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН се представлява от прокурора ***

ЯВЯВА СЕ адвокат ***, определена от Адвокатска колегия – Плевен за служебен защитник на двамата подсъдими

ПОДСЪДИМИЯТ М.: Съгласен съм с определения ми защитник.

ПОДСЪДИМИЯТ М.: Съгласен съм с определения ми защитник.

АДВ. ***: Запознах се с материалите по делото, ще поема защитата на подсъдимите.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че преди извършване процесуални действия по даване ход на делото следва да бъде назначена адвокат *** за служебен защитник на двамата подсъдими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 94 ал. І т. 9 от НПК назначава адвокат *** за служебен защитник на подсъдимите И.М. и М.М..

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. ***: Да се даде ход на делото. Постигнали сме споразумение с представителя на Районна прокуратура – Плевен за прекратяване на наказателното производство, което моля да разгледате.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и разглеждане на постигнатото споразумение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИТЕ

И.Б.М. роден на *** ***, Великотърновска област, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, вдовец, не работи, осъждан, ЕГН **********

М.А.М. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, ученик, не осъждан, ЕГН **********

На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални правила.

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи, нямам нови искания.

АДВ. ***: Не правя отводи, нямам нови искания.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване на споразумението

АДВ. ***: С представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

Подсъдимият И.Б.М. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 03.10.2010 година, в село Опанец, Плевенска област, след като се сговорил предварително с М.А.М., чрез използване на МПС – лек автомобил „Мерцедес 190” с ДК № С 9111 РС, се опитал да отнеме чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – 160 килограма грозде сорт „Дунавски лазур” на стойност 90 лева, от владението на *** Г. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 195 ал. І т. 2, 4 и 5 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 18 ал. І от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия И.М. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 195 ал. І т. 2, 4 и 5 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 18 ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 1 от НК – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален ОБЩ РЕЖИМ в заведение от открит тип.

Подсъдимият М.А.М. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 03.10.2010 година, в село Опанец, Плевенска област, след като се сговорил предварително с И.Б.М., чрез използване на МПС – лек автомобил „Мерцедес 190” с ДК № С 9111 РС, се опитал да отнеме чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – 160 килограма грозде сорт „Дунавски лазур” на стойност 90 лева, от владението на *** Г. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 195 ал. І т. 2, 4 и 5 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 18 ал. І от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия М.М. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 195 ал. І т. 2, 4 и 5 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 18 ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 1 от НК – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 66 ал. І от НК да бъде отложено с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението в този му вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля, да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ М.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ М.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                  ПРОКУРОР:

         /Ив. М./                                  /В. ***/

 

 

ПОДСЪДИМ:                                  ЗАЩИТНИК:

         /М. М./                                    /адв. Ант. ***/

 

 

 

СЪДЪТ НАМИРА, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното досъдебно производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по досъдебно производство № Д - 2492 от 2010 година по описа на Районна прокуратура – Плевен.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че така постигнатото по реда на чл. 384 ал. І във вр. с чл. 381 ал. V от НПК споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимите И.М. и М.М. е допустимо. Същото съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала. СЪДЪТ прие така определеното от страните наказание на подсъдимите за законосъобразно и отговарящо на целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 НК. Така представеното споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 384 ал. І във вр. с чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимите И.М. и М.М. относно следното:

Подсъдимият И.Б.М. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 03.10.2010 година, в село Опанец, Плевенска област, след като се сговорил предварително с М.А.М., чрез използване на МПС – лек автомобил „Мерцедес 190” с ДК № С 9111 РС, се опитал да отнеме чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – 160 килограма грозде сорт „Дунавски лазур” на стойност 90 лева, от владението на *** Г. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 195 ал. І т. 2, 4 и 5 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 18 ал. І от НК.

По силата на постигнатото споразумение на подсъдимия И.М. се определя и налага наказание на основание чл. 195 ал. І т. 2, 4 и 5 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 18 ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 1 от НК – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален ОБЩ РЕЖИМ в заведение от открит тип.

Подсъдимият М.А.М. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 03.10.2010 година, в село Опанец, Плевенска област, след като се сговорил предварително с И.Б.М., чрез използване на МПС – лек автомобил „Мерцедес 190” с ДК № С 9111 РС, се опитал да отнеме чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – 160 килограма грозде сорт „Дунавски лазур” на стойност 90 лева, от владението на *** Г. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 195 ал. І т. 2, 4 и 5 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 18 ал. І от НК.

По силата на постигнатото споразумение на подсъдимия М.М. се определя и налага наказание на основание чл. 195 ал. І т. 2, 4 и 5 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 18 ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 1 от НК – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 66 ал. І от НК ОТЛАГА ефективното изтърпяване на така определеното на подсъдимия М. наказание с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М. да заплати сумата от 7,50 лева, представляваща направените разноски по делото за възнаграждение на вещо лице в полза на Плевенски районен съд.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М. да заплати сумата от 17,50 лева, представляваща направените разноски в досъдебната фаза на процеса за възнаграждение на вещо лице в полза на ОД на МВР - Плевен.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М. да заплати сумата от 7,50 лева, представляваща направените разноски по делото за възнаграждение на вещо лице в полза на Плевенски районен съд.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М. да заплати сумата от 17,50 лева, представляваща направените разноски в досъдебната фаза на процеса за възнаграждение на вещо лице в полза на ОД на МВР - Плевен - Плевен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 135 от 2011 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 10:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                 2.