П Р О Т О К О Л

Година 2011                                                        Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                VІІІ-ми  наказателен

На 09.02.2011 година                                        състав

В публично заседание в следния състав:

                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ПОПОВ

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Р. ***

                                                                 2. ***

Секретар Д.И.

Прокурор ***

разгледа докладваното  от съдия ПОПОВ

НОХ дело 46 по описа за 2011  година.

На поименно повикване в  16.30  часа се явиха  

ПОДСЪДИМ Я.Д.Ц. редовно призован се явява лично.

Свидетелите

НИКОЛАЙ Н.Г. редовно призован лично

Р.С.М. редовно призована лично

М.И.Ц. редовно призован лично

И.М.К. редовно призован лично

П.Б.К. редовно призован лично

Г.Г.М. редовно призован лично

П.И.П. редовно призована лично

М.К.И. редовно призована лично

З.С.М. редовно призован лично

 

За РП Плевен се явява прокурор ***

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото

          ПОДСЪДИМИЯТ: да се даде ход на делото, желая да постигна споразумение с прокуратурата, моля да ми назначите сл.защитник.

          ПРОКУРОРЪТ: Искането на подсъдимия е основателно.

          Съдът намира, че искането на подсъдимия е основателно , поради което

          ОПРЕДЕЛИ:

          Да се изпрати писмо до АК плевен с искане за определяне служебен защитник на подсъдимия  Я.Д.Ц..

          ОБЯВЯВА 5 минути почивка.

          След почивката в залата се явява адв.*** от АК Плевен определен за сл.защитник на подсъдимия.

          ПОДСЪДИМИЯТ: съгласен съм да ме защитава  адв.***.

Адв.***: запозната съм с делото, поемам защитата.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА на основание чл.94 ал.1 от НПК адв.*** за служебен защитник на подсъдимия Я.Д.Ц..

Съдът след като взе предвид становището на страните, намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОСВОБОДЖАВА от участие по делото явилите се свидетели.

          Сне  самоличност на подсъдимия

Я.Д.Ц. - роден на ***г***, живее в с.***, обл. Плевен, българин, български гражданин. С висше образование . Безработен . Неженен. Неосъждан . ЕГН **********.Получил съм препис от ОА преди повече от 7 дни.

          На страните се разясниха правата по чл.274 и 275 от НПК и всички останали процесуални права.

          ПРОКУРОРЪТ - не правя отвод на съдебния състав, нямам нови искания, възражения също нямам.

          Адв.***: не правим отвод на съдебния състав, нямаме нови искания, възражения също нямаме. Постигнали сме споразумение, което сме представили в писмен вид и моля да го одобрите.

          След като взе предвид становището на страните, съдът намира, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ. ДОКЛАДВА ДЕЛОТО с прочитане на споразумението .

Адв. *** :  Днес 09.02.2011г. в гр.Плевен между *** - прокурор в Плевенска районна  прокуратура , от една страна и от друга – адвокат ***  от Адвокатска колегия -Плевен, като защитник на подсъдимия Я.Д.Ц. ***/2011г. по описа на Плевенски районен съд заявяват,че се споразумяват за следното:

           1.Подсъдимият Я.Д.Ц. се признава за виновен в това, че на 14.09.2010г. в гр.Плевен, в качеството си на длъжностно лице „Охранител" при „Телепол" ЕООД-сед. гр.Шумен, като се възползвал от служебното си положение отнел чужди движими вещи - 1бр минерална вода, марка „Перие", бутилка 1,5 л. на стойност 2,99 лв.; 1 бр. уиски, марка „Балантайн" бутилка 0,7 л., на стойност 20,90лв.; 1бр.уиски, марка „Тюламор Дю" , бутилка 0,7 л.- 12 годишно, на стойност 57,29 лв.; 2бр. ракия, марка „Бургас 63" на Винком, бутилка 0,5 л. всяка на стойност 12, 49лв. или обща стойност 24,98лв.; 1бр. уиски, марка „Чивас Регал", бутилка 0,7 л., 18 годишно на стойност 116, 99лв.; 1бр. уиски, марка „Джони Уокър", бутилка черен етикет, 0,7 л. на стойност 49,99лв.; 1бр. ром, марка „Хавана Клуб", бутилка 0,7л., на стойност 22,39 лв.; 1бр. ракия, марка „Троян" отлежала, бутилка 0,7л. на стойност 51,90 лв.; 1бр. уиски марка „Глен Морани", бутилка, 0,7л., на стойност 63,99 лв.; 1бр. коняк, марка „Мартел VS" бутилка 0,7л., на стойност 51,99 лв.; 1бр. 1бр. уиски, марка „Дъмпал" бутилка, 0,7л. на стойност 56,99лв.; 1бр. уиски, марка „Джак Даниелс", бутилка 0,7л., на стойност .... ;1бр. ром, марка „Бакарди" 8 годишно, бутилка 0,7л., на  стойност 43,90 лв.; 12бр. бира, марка „Варщейнер" бутилка 0,5л., всяка на стойност 2,49 лв. или обща стойност 29,88лв.; 1бр. месен деликатес , марка „КФМ", 0,281гр. на стойност 14,02 лв.; 1бр. месен деликатес, марка „КФМ", 0,236гр. на стойност 7,08 лв.; 1 бр. месен деликатес, марка „КФМ", 0,262гр., на стойност 13,07 лв.; 1бр. месен деликатес, марка „Орехите" 0,301 гр., на стойност 3,28 лв.; 1бр. месен деликатес, марка „КФМ", 0,324 гр. , на стойност 16,17 лв.; 2бр. ядки, марка „Гривас", всяка на стойност 4,99лв. или обща ,9,98 лв.; 1бр. ядки, марка „Пами" на стойност 7,49лв.; 1бр.пуканки, марка „Пом Бер" на стойност 0,99лв., или вещи на обща стойност 700, 16 лв. от владението на собственика „Билла България ЕООД -сед.гр.София, без съгласие на представителен орган на дружеството  с намерение противозаконно да ги присвои,като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд вещите са върнати и заместени – престъпление по чл.197 т.3, вр.чл.195 ал.1 т.6, вр.чл.194 ал.1 от НК.

           2.Във връзка с извършеното от подсъдимия  Я.д.Ц. престъпление на същия се определя наказание по чл. чл.197 т.3, вр.чл.195 ал.1 т.6, вр.чл.194 ал.1 от НК  ГО ОСЪЖДА  на 4 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от 3 години.

           3.Разноски по делото не са направени и не се дължат от подсъдимия.                                    

           4.Подсъдимият Я.Д.Ц. заявява, че разбира условията на споразумението,съгласен е  с тях, доброволно го е   подписал и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

          ПРОКУРОРЪТ: да се одобри споразумението

Адв. *** : да се одобри споразумението

Подс.Я.Ц.: да се одобри споразумението

 

                             СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:                                     ЗАЩИТНИК:

                   /***/               /адв. ***   /

 

          ПОДСЪДИМ:                                 

          / Я.Ц. /                                   

 

 

На основание чл. 282, ал.4 от НПК въпроси към подсъдимите

Подсъдимият Я.Д.Ц.: Разбирам   обвинението за какво е, признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, доброволно съм го подписал. Декларирам, че доброволно се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Съдът счита, че  така изготвеното споразумение не противоречи на Закона и морала и следва да бъде одобрено, а воденото срещу подсъдимия   Я.д.Ц. наказателно производство по нохд 46/2011г. прекратено, поради което и на основание чл. чл. 384 ал. І .,  вр с чл. 382 ал. VІІ от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване наказателното производство по нохд 46/2011г. по описа на ПлРС, между РП Плевен, представлявана днес от прокурор ***,  адв.***, защитник на подсъдимия Я.Д.Ц., със съгласието на подсъдимия относно следното:

           1.Подсъдимият Я.Д.Ц. се признава за виновен в това, че на 14.09.2010г. в гр.Плевен, в качеството си на длъжностно лице „Охранител" при „Телепол" ЕООД-сед. гр.Шумен, като се възползвал от служебното си положение отнел чужди движими вещи - 1бр минерална вода, марка „Перие", бутилка 1,5 л. на стойност 2,99 лв.; 1 бр. уиски, марка „Балантайн" бутилка 0,7 л., на стойност 20,90лв.; 1бр.уиски, марка „Тюламор Дю" , бутилка 0,7 л.- 12 годишно, на стойност 57,29 лв.; 2бр. ракия, марка „Бургас 63" на Винком, бутилка 0,5 л. всяка на стойност 12, 49лв. или обща стойност 24,98лв.; 1бр. уиски, марка „Чивас Регал", бутилка 0,7 л., 18 годишно на стойност 116, 99лв.; 1бр. уиски, марка „Джони Уокър", бутилка черен етикет, 0,7 л. на стойност 49,99лв.; 1бр. ром, марка „Хавана Клуб", бутилка 0,7л., на стойност 22,39 лв.; 1бр. ракия, марка „Троян" отлежала, бутилка 0,7л. на стойност 51,90 лв.; 1бр. уиски марка „Глен Морани", бутилка, 0,7л., на стойност 63,99 лв.; 1бр. коняк, марка „Мартел VS" бутилка 0,7л., на стойност 51,99 лв.; 1бр. 1бр. уиски, марка „Дъмпал" бутилка, 0,7л. на стойност 56,99лв.; 1бр. уиски, марка „Джак Даниелс", бутилка 0,7л., на стойност .... ;1бр. ром, марка „Бакарди" 8 годишно, бутилка 0,7л., на  стойност 43,90 лв.; 12бр. бира, марка „Варщейнер" бутилка 0,5л., всяка на стойност 2,49 лв. или обща стойност 29,88лв.; 1бр. месен деликатес , марка „КФМ", 0,281гр. на стойност 14,02 лв.; 1бр. месен деликатес, марка „КФМ", 0,236гр. на стойност 7,08 лв.; 1 бр. месен деликатес, марка „КФМ", 0,262гр., на стойност 13,07 лв.; 1бр. месен деликатес, марка „Орехите" 0,301 гр., на стойност 3,28 лв.; 1бр. месен деликатес, марка „КФМ", 0,324 гр. , на стойност 16,17 лв.; 2бр. ядки, марка „Гривас", всяка на стойност 4,99лв. или обща ,9,98 лв.; 1бр. ядки, марка „Пами" на стойност 7,49лв.; 1бр.пуканки, марка „Пом Бер" на стойност 0,99лв., или вещи на обща стойност 700, 16 лв. от владението на собственика „Билла България ЕООД -сед.гр.София, без съгласие на представителен орган на дружеството  с намерение противозаконно да ги присвои,като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд вещите са върнати и заместени – престъпление по чл.197 т.3, вр.чл.195 ал.1 т.6, вр.чл.194 ал.1 от НК.

           2.Във връзка с извършеното от подсъдимия  Я.д.Ц. престъпление на същия се определя наказание по чл. чл.197 т.3, вр.чл.195 ал.1 т.6, вр.чл.194 ал.1 от НК  ГО ОСЪЖДА  на 4 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от 3 години.

           3.Разноски по делото не са направени и не се дължат от подсъдимия.                                    

           4.Подсъдимият Я.Д.Ц. заявява, че разбира условията на споразумението,съгласен е  с тях, доброволно го е   подписал и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 46/2011г. по описа на Плевенски районен съд поради постигане на споразумение.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание и приключи в 15.45  ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                          Съдебни заседатели: 1.

 

                                                                         2.