ПРОТОКОЛ

 

година 2011                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                        седми наказателен състав

 

на десети февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ***

2. ***

секретар Д.Т.

прокурор ***

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 911 по описа за 2008 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИТЕ Н.С. И Д.С. редовно призовани, явяват се лично

СВИДЕТЕЛИТЕ *** Г., П.Т., *** И *** редовно призовани, явяват се лично

СВИДЕТЕЛЯТ И.И. редовно призован, не се явява

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН редовно призована, представлява се от прокурора ***

ЯВЯВА СЕ адвокат ***, определена от Адвокатска колегия – Плевен за резервен защитник на двамата подсъдими

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Съгласен съм с определения ми защитник.

ПОДСЪДИМАТА С.: Съгласна съм с определения ми защитник.

АДВ. ***: Запозната съм с материалите по делото, ще поема защитата на двамата подсъдими.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че преди извършване процесуални действия по даване ход на делото следва да бъде назначена адвокат *** за резервен защитник на двамата подсъдими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 94 ал. ІV от НПК назначава адвокат *** за резервен защитник на подсъдимите Н.С. и Д.С..

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. ***: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА СВИДЕТЕЛИТЕ

*** *** Г. 26 г., без родство, не осъждан

П.Г.Т. 26 г., без родство, не осъждан

*** 31 г., без родство, не осъждана

*** 49 г., без родство, не осъждан

На свидетелите се напомня отговорността по чл. 290 от НК. Същите обещаха да говорят истината и се отстраниха от залата.

АДВ. ***: Госпожо съдия, постигнахме споразумение с представителя на Районна прокуратура – Плевен, което моля да разгледате.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнахме споразумение, което моля, да разгледате.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че няма пречки така постигнатото между страните споразумение да бъде разгледано и одобрено. В този смисъл разпит на явилите се свидетели не следва да бъде извършван и същите следва да бъдат освободени от участие в съдебно заседание.

Водим от горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетели от участие в съдебно заседание.

ДОКЛАДВА постигнатото между страните споразумение

АДВ. ***: С представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

Подсъдимата Д.С.С. ***, ЕГН ********** се признава за виновна в това, че на 15.03.2004 година в град Плевен, в съучастие като извършител с Н.И.С., като непълнолетна, но могла да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, отнела чужди движими вещи – 1 брой дамска чанта на стойност 44 лева; 1 брой портмоне на стойност 10 лева с намираща се в него банкнота от 10 евро + 25 лева на обща стойност 55 лева; 1 брой несесер с дамски принадлежности на стойност 12 лева; 1 брой кожен калъф с два броя секретни ключове на стойност 9 лева; 1 брой мобилен телефон „Нокиа 7250 И” на стойност 537 лева и парична сума от 1 000 лева, всичко вещи на обща стойност 1 653 лева от владението на собственика *** *** *** от град Плевен, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал. І т. 7 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 20 ал. ІІ във вр. с чл. 28 ал. І във вр. с чл. 63 ал. І т. 3 от НК.

Споразумяхме се на подсъдимата Д.С. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 195 ал. І т. 7 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 20 ал. ІІ във вр. с чл. 28 ал. І във вр. с чл. 63 ал. І т. 3 от НК във вр. с чл. 54 ал. І от НК – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 69 ал. І от НК да бъде отложено с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК.

Подсъдимият Н.И.С. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 15.03.2004 година в град Плевен, в съучастие като извършител с Д.С.С., отнел чужди движими вещи – 1 брой дамска чанта на стойност 44 лева; 1 брой портмоне на стойност 10 лева с намираща се в него банкнота от 10 евро + 25 лева на обща стойност 55 лева; 1 брой несесер с дамски принадлежности на стойност 12 лева; 1 брой кожен калъф с два броя секретни ключове на стойност 9 лева; 1 брой мобилен телефон „Нокиа 7250 И” на стойност 537 лева и парична сума от 1 000 лева, всичко вещи на обща стойност 1 653 лева от владението на собственика *** *** *** от град Плевен, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд върнал отнетата парична сума – престъпление по чл. 197 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 20 ал. ІІ от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия Н.С. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 197 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 20 ал. ІІ от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 2 ал. ІІ от НК – ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 100 лева.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението в този му вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля, да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМАТА С.: Разбирам обвинението, признавам се за виновна, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                           ПРОКУРОР:

         /Н. С./                                                       /В. ***/

 

 

ПОДСЪДИМ:                                           ЗАЩИТНИК:

         /Д. С./                                              /адв. Р. ***/

 

 

СЪДЪТ НАМИРА, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното досъдебно производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по досъдебно производство № С - 410 от 2004 година по описа на Районна прокуратура – Плевен.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че така постигнатото по реда на чл. 384 ал. І във вр. с чл. 381 ал. V от НПК споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимите Н.С. и Д.С. е допустимо. Същото съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала. СЪДЪТ прие така определеното от страните наказание на подсъдимите за законосъобразно и отговарящо на целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 НК. Така представеното споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 382 ал. VІІ във вр. с чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимите Н.С. и Д.С. относно следното:

Подсъдимата Д.С.С. ***, ЕГН ********** се признава за виновна в това, че на 15.03.2004 година в град Плевен, в съучастие като извършител с Н.И.С., като непълнолетна, но могла да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, отнела чужди движими вещи – 1 брой дамска чанта на стойност 44 лева; 1 брой портмоне на стойност 10 лева с намираща се в него банкнота от 10 евро + 25 лева на обща стойност 55 лева; 1 брой несесер с дамски принадлежности на стойност 12 лева; 1 брой кожен калъф с два броя секретни ключове на стойност 9 лева; 1 брой мобилен телефон „Нокиа 7250 И” на стойност 537 лева и парична сума от 1 000 лева, всичко вещи на обща стойност 1 653 лева от владението на собственика *** *** *** от град Плевен, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал. І т. 7 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 20 ал. ІІ във вр. с чл. 28 ал. І във вр. с чл. 63 ал. І т. 3 от НК.

По силата на постигнатото споразумение на подсъдимата Д.С. се определя и налага наказание на основание чл. 195 ал. І т. 7 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 20 ал. ІІ във вр. с чл. 28 ал. І във вр. с чл. 63 ал. І т. 3 от НК във вр. с чл. 54 ал. І от НК – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 ал. І от НК ОТЛАГА ефективното изтърпяване на така определеното на подсъдимата С. наказание с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК.

Подсъдимият Н.И.С. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 15.03.2004 година в град Плевен, в съучастие като извършител с Д.С.С., отнел чужди движими вещи – 1 брой дамска чанта на стойност 44 лева; 1 брой портмоне на стойност 10 лева с намираща се в него банкнота от 10 евро + 25 лева на обща стойност 55 лева; 1 брой несесер с дамски принадлежности на стойност 12 лева; 1 брой кожен калъф с два броя секретни ключове на стойност 9 лева; 1 брой мобилен телефон „Нокиа 7250 И” на стойност 537 лева и парична сума от 1 000 лева, всичко вещи на обща стойност 1 653 лева от владението на собственика *** *** *** от град Плевен, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд върнал отнетата парична сума – престъпление по чл. 197 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 20 ал. ІІ от НК.

По силата на постигнатото споразумение на подсъдимия Н.С. се определя и налага наказание на основание чл. 197 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 20 ал. ІІ от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 2 ал. ІІ от НК – ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 100 лева.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Н.С. да заплати сумата от 52,50 лева, представляваща направени по делото разноски за вещо лице в полза на Плевенски районен съд.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Н.С. да заплати сумата от 7,50 лева, представляваща направените в досъдебната фаза на процеса разноски за вещо лице в полза на ОД на МВР - Плевен.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимата С. да заплати сумата от 52,50 лева, представляваща направени по делото разноски за вещо лице в полза на Плевенски районен съд.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимата С. да заплати сумата от 7,50 лева, представляваща направените в досъдебната фаза на процеса разноски за вещо лице в полза на ОД на МВР - Плевен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 911 от 2008 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                 2.

 

 

След произнасяне на определението по реда на чл. 382 от НПК СЪДЪТ се занима с взетата спрямо подсъдимата Д.С. мярка за процесуална принуда “Забрана за напускане пределите на страната”, постановена с определение от 26.10.2009 година. С оглед изхода на делото СЪДЪТ намери, че същата административна мярка следва да бъде отменена, като за последвалото произнасяне бъдат уведомени ОД на МВР – Плевен и съответните ГКПП на Република България.

Водим от горното и на основание чл. 68 ал. VІ във вр. с ал. І от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Д.С.С. с ЕГН ********** мярка принуда “Забрана за напускане пределите на страната”.

Препис от определението да се изпрати на ОД на МВР – Плевен и ГКПП на Република България.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 7-мо дневен срок от днес пред Плевенски окръжен съд.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                 2.