ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Плевен,  23.02.2011 г.

 

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на двадесет и трети февруари 2011 година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ МИТЕВА

като разгледа докладвано от съдията МИТЕВА ЧНД № 548  по описа за 2011 г. на Плевенски районен съд и на основание данните по делото и Закона за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 244, ал. 5 и сл. от НПК.

С постановление от 20.01.2011 г. на Районна прокуратура гр. Плевен е спряно наказателното производство  по досъдебно производство № Д-2863/2010 г.  по описа на същата прокуратура, водено срещу неизвестен извършител за това, че за времето от 18.00 часа на 17.11.2010 г. до 07.00 ч. на 18.11.2010 г. в с. Гостиля, обл. Плевен по ул. “*****” пред дом № 94, чрез използване на неустановено техническо средство повредил преграда – предна дясна врата на паркиран лек автомобил “Форд Фиеста” с рег. № *****, собственост и управляван от Р.С.У. *** и отнел от владението му с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи – 1 бр. акумулаторна батерия 80 Ач, 6 бр. неустановени модели макари за въдици и 1 бр. въдица – телескоп, всичко вещи на обща стойност около 300 лева, собственост на Р.У. – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.

Недоволен от така издаденото постановление е останал жалбоподателят Р.С.У., който го обжалва и моли съда да го преразгледа, като твърди, че има извършено престъпление и лицата са установени и заловени.

По делото няма данни, от които да се установява датата на връчване на постановлението на РП – Плевен за спиране на наказателното производство на жалбоподателя, поради което жалбата на ***** следва да се приеме, че е подадена в срок по чл. 244, ал. 5 от НПК, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Съдът, като съобрази становището на страните в настоящето производство намира за установено следното:

На 17.11.2010 г. вечерта свидетелят Р.С.У. паркирал собствения си лек автомобил Форд Фиеста с рег. № ***** на ул. “*****” № 94 в с. Гостиля. Сутринта на 18.11.2010 г. същият установил, че предният капак на двигателния отсег е отворен, като същевременно предна дясна врата е изкривена, а нейното стъкло е счупено. От автомобила липсвала акумулаторната батерия, както и набор от рибарски принадлежности – въдици с макари, различни марки. След проведени оперативно-издирватени мероприятия, откраднатите вещи били доброволно предадени от лицето ***** от гр. Кнежа. Същият дал кратки обяснения, че е откраднал вещите заедно с лицата ***** и ***** от с. Дулни Луковит. В качеството на свидетели по делото са разпитани полицейските служители от РУП – Кнежа, които са извършвали издирвателни мероприятия по случая. Въпреки подробно проведените разпити, никой от тях не е посочил по ясен и разбираем начин как точно е разкрито престъплението. Не са събрани никакви доказателства, от които да се направи категоричен извод за извършителството на кражбата. Срещу нарочна разписка от 08.12.2010 г. иззетите в хода на производството веществени доказателства са върнати на правоимащото рице.

Видно от заключението по изготвената съдебно-оценителна експертиза тяхната стойност възлиза на 372 лева, като за отнемането им на автомобила е нанесена щета на стойност 520 лева.

Съдът намира, че наказателното производство правилно е  спряно от Районна прокуратура – Плевен, тъй като в конкретния случай не са налице законовите предпоставки за наказателно преследване спрямо конкретно лице.

Съдът намира, че не са събрани достатъчно докацзателства кой, кога и по какъв начин е отнел вещите на Р.У.. Съдът намира че в този смисъл извънпроцесуалните признания на ***** не следва да се ползват с доказателствена сила и като непотвърдени в хода на делото чрез доказателствени средства събрани по реда и при условията на НПК и същите признания не следва да бъдат кредитирани, а и една бъдеща осъдителна присъда не може да почива само на база самопризнания на подсъдимия

Според съда проведеното разследване не е осигурило достатъчно доказателства за ангажиране на наказателната отговорност на конкретно лице и поради това намира, че извършителят на престъплението не е разкрит.

Съгласно разпоредбата на чл. 245, ал. 2 от НПК, когато прокурорът спира наказателното производство изпраща делото на съответните органи на МВР или на Държавна агенция Национална сигурност за продължаване на издирването. В съответствие с изискванията на цитираната разпоредба наблюдаващият прокурор е разпоредил препис от постановлението да се изпрати на Зам. Директор на ОД на МВР – Плевен за продължаване на действия по установяване на извършителите на деянието.

Спирането на наказателното производство от прокурора е правно регламентирана дейност, с която временно се преустановява извършването на процесуално-следствени действия. Спирането има временен характер. Целта е насочване усилията на съответните органи за отстраняване на възникналите пречки докато делото е спряно. При отпадане на основанията за спиране, наказателното производство се възобновява по съответния законов ред и процедурата продължава до пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Разпоредбата на чл. 244, ал. 1 от НПК визира изчерпателно основанията за спиране. В постановлението си прокурорът е посочил като основание за спиране на досъдебното производство чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК – неразкриване извършителят на престъплението, като е задължил водещият разследването да набележи мерки за установяване и издирване извършителят на деянието, като мерките бъдат възложени за изпълнение на органите на полицията, които да докладват за резултатите от издирването.

Съдът намира, че в конкретния случай е налице предвидено от закона основание за спиране на наказателното производство.

Следва да се отбележи също така, че съгласно разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от НПК в случаите на спиране на наказателното производство поради неразкриване на извършителя на престъплението, какъвто е и настоящият случай прокурорът изпраща делото на разследващия орган за продължаване на издирването. След разкриване на извършителя на престъплението от органите на полицията или след възникване на необходимост да бъдат извършени нови следствени действия, ще е налице основание, задължаващо прокурора да възобнови спряното наказателно производство.

         С оглед гореизложеното съдът намира, че атакуваното постановление кореспондира със събраните писмени и гласни доказателства в хода на извършеното разследване и съответства на разпоредбите на процесуалния закон, обосновано е и почива на събраните доказателства. Постановлението на РП Плевен отговаря на изискванията на чл. 199, ал. 2 от НПК, поради което се явява законосъобразно. Ето защо съдът прие, че жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а атакуваното постановление потвърдено.

         Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 244, ал. 5 от НПК, ПлРС

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл. 244, ал. 5 от НПК постановлението от 20.01.2011 г. на Районна прокуратура – Плевен, с което последната е спряла наказателно производство по досъдебно производство № Д-2863/2010 г.  по описа на същата прокуратура, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК като ОБОСНОВАНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и Районна прокуратура - гр. Плевен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: