О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№......

 

  гр. Плевен  22.02.2011год.

 

 

                                    

ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХІІ-ти наказателен състав в закрито заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и единадесета година,  в  състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВА ЯКИМОВА

 

като разгледа докладваното от съдия  ЯКИМОВА НАХД  № 512/2011 година по описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

 

Производството е образувано по жалба на „Акаунт Хаус” ООД гр.Плевен с *** с адрес на управление гр.Плевен, *** представлявано от управителя ***  против НП №10085-0126685/13.12.2010г.на ТД на НАП гр.Велико Търново.

Районен съд - Плевен, като направи проверка за допустимостта на частната жалба, намира, че същата е процесуално недопустима като просрочена по следните съображения:

Срокът за обжалване на НП,съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН е 7-мо дневен,изхождайки от принципа за бързина на административното производство

Обявлението, с което жалбоподателят е бил уведомен, че НП е издадено и процесното НП му е връчено е 04.02.2011г. /съгласно приложената по административно-наказателната преписка разписка/,на адрес по седалище на дружеството.В самото НП е посочено изрично,че може да се обжалва в 7- дневен срок от връчването му.

Следователно за „Акаунт Хаус” ООД гр.Плевен срокът за обжалване е изтекъл на 11.02.2011 год., а жалбата е постъпила  в ТД на НАП В.Търново на 16.02.2011 год.(видно от печата с входящ номер), поради което се явява просрочена.

По изложените съображения жалбата, като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство - прекратено.

Водим от горното, съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Акаунт Хаус” ООД гр.Плевен с *** с адрес на управление гр.Плевен, *** представлявано от управителя ***  против НП №10085-0126685/13.12.2010г.на ТД на НАП гр.Велико Търново

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХ дело № 512 по описа за 2011 г. на Районен съд –Плевен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва  в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Плевенски административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: