О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №

гр.Плевен 15.02.2011 година

 

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ­ І наказателен състав, в закрито съдебно заседание на петнадесети февруари през две хиляди и единадесета  година в състав :

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР КИРИЛОВ

   

При участието на секретаря ………изслуша докладвано от съдията КИРИЛОВ ЧНД № 429 по описа за 2011 г. на Плевенски районен съд и на основание данните по делото и Закона за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.243, ал.4, вр. ал.3, вр. ал.1 от НПК.

Постъпила е жалба от А.И.Г., чрез адвокат *** от Адвокатска колегия – гр. Варна срещу Постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 3117/2009 година по описа на Районна прокуратура – гр. Плевен, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по 227б, ал.1 от НК.

В жалбата се излагат аргументи за неоснователност на постановлението на Районна прокуратура – гр. Плевен. Твърди се, че *** – бивш съпруг на жалбоподателката извършил престъпление и по чл.255, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 от НК. Моли съда да отмени постановлението за прекратяване и върне делото за допълнително  разследване.

Съдът като съобрази доводите изложени в жалбата и постановлението на Районна прокуратура – гр. Плевен, събраните на досъдебното производство доказателства и разпоредбите на Закона, намира за установено следното:

Съдът приема, че жалбата е депозирана в срок, тъй като не са представени доказателства от Районна прокуратура – гр. Плевен, кога постановлението за прекратяване на наказателното производство е връчено на жалбоподателката.

Жалбата е процесуално недопустима, тъй като е депозирана от лице, което няма качеството на пострадал, не са налице и доказателства, че представлява и ощетен кредитор. Напротив жалбоподателката Г., в качеството си на собственик на ЕТ „САВИ – А.И.” е упълномощила *** да я представлява, за които едноличен търговец се навеждат доводи за извършено престъпление по чл. 227б от НК и за провеждане на производство за престъпление по чл.255 от НК, спрямо пълномощника Генков.

Престъплението по чл. 227б от НК е престъпление против кредиторите. От своята обективна страна обхваща бездействия относно не обявяването на неплатежоспособност при наличието на изискуеми от закона предпоставки. В този смисъл Г. няма изискуемото качество на пострадал съобразно разпоредбата на чл. 243, ал.3 от НПК, за да има право да обжалва постановлението за прекратяване на наказателното производство. Същите аргументи са относими и за твърденията за престъпление по чл. 255 от НК, което е престъпление против данъчната система. Още повече, че за престъпните състави по чл. 255 и чл. 256 от НК има произнасяне с постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 02.11.2009 година на Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Плевен, което е влязло в сила.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Оставя без разглеждане, като процесуално недопустима жалбата на А.И.Г. срещу Постановление на Районна прокуратура – гр. Плевен за прекратяване на наказателното производство от 17.08.2010 година по досъдебно производство № 3117/2009 година по описа на Районна прокуратура – гр. Плевен, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по 227б, ал.1 от НК.

Прекратява производството по ЧНД № 429/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Плевен. 

Определението може да се обжалва в седмодневен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд – гр. Плевен.

 

 

 

                             

                                           председател :