О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                        10.02.2011г.

 

Плевенски районен съд в  закрито съдебно заседание   на десети февруари  две хиляди  и единадесета   година в състав: 

 

              Председател: Венелин Николаев

                                               

като разгледа докладваното от съдия Николаев ч.н.д. № 301 по описа за 2011г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.3 от НПК.

С постановление от 17.01.2011г.. РП –Плевен на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1  от НПК  е прекратила  частично наказателното производство по  Досъдебното производство №1924/2006г.по описа на същата прокуратура водено срещу *** и ***   в частта за деяние по чл.210, ал.1, точки 1 и 5, във вр. с чл.209, ал.1, във вр . с чл.26, ал.1 от НК, както и в частта за извършено деяние  на 24.11.2003г. деяние по чл.311 от НК.

Недоволен от така издаденото постановление е останал жалбоподателя И.А.Н., който  счита, че същото е необосновано.

 В жалбата  си Н. твърди, че *** и ***  за го въвели в заблуждение, като го помолили да стане поръчител и да подпише документите за искания кредит, като го уверили, че те поемат ангажимента за погасяването му.

Районен съд Плевен, след като обсъди доводите на страните, доказателствата по и при цялостна проверка  на обжалваното постановление, намира за установено следното:

Постановлението на РП-Плевен  е постановено при пълно, всестранно и точно изясняване на фактическата обстановка.         

Правилно РП-Плевен в мотивите си към  атакуваното постановление е приел,  обвиняемите *** и ***  имали  търговска дейност развивали, чрез  ЕТ"Веси", съответно ЕТ „Елица”.

Посочените търговци са с вписан разностранен предмет на дейност, но фактически се занимават с производство и продажба на месо и стопанисвали кланица в гр.Тръстеник, обл.Плевен.Във връзка с дейността си *** и *** са имали нужда от парични средства и в тази връзка множество лица са ползвали кредити от ОББ-АД и са им предоставяли средствата при неформална уговорка *** да имат ангажимент за връщането им.

Лицата, които са гарантирали кредитите като поръчители също са се задължили по молба на Дзезови.

В хода на разследването като свидетели са разпитани следните лица:

-И.А.Н. - поръчител по кредити от ОББ-АД от 13.09.2004 г. и 29.10.2004 г, с титуляри *** съответно ***;

-         ***   -   кредитополучател   по
договора с ОББ-АД от 29.10.2004 г;

-         *** - кредитополучател по договора
с ОББ-АД от 13.09.2004 г;

-*** - поръчител по кредит от ОББ-АД от 13.09.2004 г, с титуляр ***;

--*** - поръчител по кредит от ОББ-АД от 29.10.2004 г, с титуляр ***;

-         *** - кредитополучател по договор за
потребителски   кредит   в   размер   на   10 000   лв.   с   ОББ-АД   от

03.12.2003   г.   с   поръчители   ***;

-***

-*** - и тримата поръчители по горепосочения кредит;

-         *** - кредитополучател по договор
за  потребителски  кредит в  размер  на  10 000 лв.  с ОББ-АД от

26.07.2004   г.   с   поръчители   ***;

***;

***;

-         *** - и  тримата  поръчители  по
горепосочения кредит;

-         *** - кредитополучател по договор
за  потребителски  кредит  в  размер  на  5 000 лв.   с ОББ-АД  от
03.12.2004 г. *** - кредитополучател  по договор за
потребителски кредит в размер на 4500 лв. с ОББ-АД от 27.01.2005г.
с поръчител ***;

*** - поръчител по горепосочения
кредит.

Разпитани като свидетели, лицата заявяват, че са били помолени от *** да изтеглят кредити и да им предоставят парите, с поето неформално задължение те да ги връщат и титулярите по кредитите да нямат никакъв ангажимент към това, съответно да гарантират като станат поръчители по кредити и заявяват, че известен период от време *** са изпълнявали поетите ангажименти и са внасяли в банката дължимите суми, но от края на лятото на 2005 г. са спрели да го правят и те започнали да получават писма от банката и били осъдени да заплатят остатъците по кредитите, заедно с лихвите и направените разноски. Установено е, че и други лица са теглили кредити, съответно са гарантирали по тези кредити, по молба на *** и при разследването са събрани доказателства за всеки конкретен случай за преценка има ли извършено престъпление.

В хода на разследването е  била разкрита банкова тайна и към делото са приложени кредитните досиета на посочените лица по посочените потребителски кредити.

С оглед приложените в кредитните досиета справки-декларации за обстоятелството къде работят и какво е възнаграждението на лицата титуляри по кредитите, съответно поръчители и възникналото съмнение, че тези документи са с невярно съдържание е разкрита и данъчна и осигурителна информация, за да бъде установено къде са работили тези лица и какви са сумите, върху които са осигурявани.

Констатирано е разминаване при следните лица:

- ***.

Разпитана като свидетел същата заявява, че е съсед на *** в гр.Тръстеник, познава ги и е била помолена от тях да изтегли кредит, но че е работила в ЮЛ с наименование „Иридия".

В този смисъл е и информацията получена след разкриване на данъчна и осигурителна тайна. В кредитното досие на същата обаче е приложена справка-декларация, според която *** работи в ЕТ"Деси - ***" гр.Тръстеник, на длъжност „Технолог на месопроизводство" и има трудово възнаграждение в размер на 227 лв. Справката - декларация е подписана и е положен печат на ЕТ „***" гр.Тръстеник.

-***.

Заявява, че е работил при *** в ЕТ „Елица", но е бил на половин работен ден и е получавал трудово възнаграждение в размер на около 50 лв.

В този смисъл е и информацията получена след разкриване на данъчна и осигурителна тайна. В кредитното досие на същия обаче е приложена справка-декларация, според която *** работи в ЕТ"Елица - ***" гр.Тръстеник, на длъжност „Главен касапин" и има трудово възнаграждение в размер на 420 лв. Справката - декларация е подписана и е положен печат на ЕТ „Елица - ***" гр.Тръстеник.

-***.

Заявява, че е работил при Дзезови и е бил шофьор -управлявал е микробус. Заявява, че не знае за коя фирма е работил, тъй като и двете са имали еднакъв предмет на дейност.

Информацията получена след разкриване на данъчна и осигурителна тайна е, че възнаграждението на *** е било в размер на 55 лв. В кредитното досие на същия обаче е приложена справка-декларация, според която *** е работил в ЕТ"Елица -***" гр.Тръстеник, на длъжност „Шофьор и снабдител" и има трудово възнаграждение в размер на 250 лв. Справката -декларация е подписана и е положен печат на ЕТ „Елица - ***" гр.Тръстеник.

-***.

Заявява, че е работил при *** като магазинер.

Информацията получена след разкриване на данъчна и осигурителна тайна е, че възнаграждението на *** е било в размер на 55 лв. В кредитното досие на същия обаче е приложена справка-декларация, според която *** е работил в ЕТ"Веси -***" гр.Тръстеник, на длъжност „Продавач-консултант и снабдител" и има трудово възнаграждение в размер на 380 лв. Справката - декларация е подписана и е положен печат на ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник.

Кредитното досие се съдържа и справка-декларация за съпругата на *** - ***, според която същата работи в ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник и има трудово възнаграждение в размер на 340 лв. Справката е подписана и подпечатана с ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник.

-***.

Заявява, че е работила при *** като магазинер.

Информацията получена след разкриване на данъчна и осигурителна тайна е, че възнаграждението на *** е било в размер на 110 лв. В кредитното досие на същата обаче е приложена справка-декларация, според която *** е работила в ЕТ"Веси -***" гр.Тръстеник, на длъжност „Продавач-консултант" и има трудово възнаграждение в размер на 294 лв. Справката -декларация е подписана и е положен печат на ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник.

Кредитното досие се съдържа и справка-декларация за съпругът й ***, според която същата работи в ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник и има трудово възнаграждение в размер на 268 лв. Справката е подписана и подпечатана с ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник.

Назначена е графологическа експертиза на ръкописното съдържание за Управител в посочените справки-декларации. Съобразно заключението й подписа за „Управител" в справка декларация от 24.11.2003 г. за *** е положен от ***. От него е положен подписа и в справка-декларация от 09.09.2004 г. за ***.

Съобразно заключението на експертизата подписите за „Управител" в справки-декларации от 21.07.2004 г. за *** и ***, справка-декларация от 20.10.2004 г. за *** и справки-декларации от 22.01.2005 за *** и *** са положени от ***.

С оглед приложените в кредитните досиета справки-декларации за обстоятелството къде работят и какво е възнаграждението на лицата титуляри по кредитите, съответно поръчители и възникналото съмнение, че тези документи са с невярно съдържание е разкрита и данъчна и осигурителна информация, за да бъде установено къде са работили тези лица и какви са сумите, върху които са осигурявани.

Констатирано е разминаване при следните лица:

- ***.

Разпитана като свидетел същата заявява, че е съсед на *** в гр.Тръстеник, познава ги и е била помолена от тях да изтегли кредит, но че е работила в ЮЛ с наименование „Иридия".

В този смисъл е и информацията получена след разкриване на данъчна и осигурителна тайна. В кредитното досие на същата обаче е приложена справка-декларация, според която *** работи в ЕТ"Деси - ***" гр.Тръстеник, на длъжност „Технолог на месопроизводство" и има трудово възнаграждение в размер на 227 лв. Справката - декларация е подписана и е положен печат на ЕТ „***" гр.Тръстеник.

-***.

Заявява, че е работил при *** в ЕТ „Елица", но е бил на половин работен ден и е получавал трудово възнаграждение в размер на около 50 лв.

В този смисъл е и информацията получена след разкриване на данъчна и осигурителна тайна. В кредитното досие на същия обаче е приложена справка-декларация, според която *** работи в ЕТ"Елица - ***" гр.Тръстеник, на длъжност „Главен касапин" и има трудово възнаграждение в размер на 420 лв. Справката - декларация е подписана и е положен печат на ЕТ „Елица - ***" гр.Тръстеник.

-****.

Заявява, че е работил при *** и е бил шофьор -управлявал е микробус. Заявява, че не знае за коя фирма е работил, тъй като и двете са имали еднакъв предмет на дейност.

Информацията получена след разкриване на данъчна и осигурителна тайна е, че възнаграждението на *** е било в размер на 55 лв. В кредитното досие на същия обаче е приложена справка-декларация, според която *** е работил в ЕТ"Елица -***" гр.Тръстеник, на длъжност „Шофьор и снабдител" и има трудово възнаграждение в размер на 250 лв. Справката -декларация е подписана и е положен печат на ЕТ „Елица - ***" гр.Тръстеник.

-***.

Заявява, че е работил при *** като магазинер.

Информацията получена след разкриване на данъчна и осигурителна тайна е, че възнаграждението на *** е било в размер на 55 лв. В кредитното досие на същия обаче е приложена справка-декларация, според която *** е работил в ЕТ"Веси -***" гр.Тръстеник, на длъжност „Продавач-консултант и снабдител" и има трудово възнаграждение в размер на 380 лв. Справката - декларация е подписана и е положен печат на ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник.

Кредитното досие се съдържа и справка-декларация за съпругата на *** - ***, според която същата работи в ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник и има трудово възнаграждение в размер на 340 лв. Справката е подписана и подпечатана с ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник.

-***.

Заявява, че е работила при *** като магазинер.

Информацията получена след разкриване на данъчна и осигурителна тайна е, че възнаграждението на *** е било в размер на 110 лв. В кредитното досие на същата обаче е приложена справка-декларация, според която *** е работила в ЕТ"Веси -***" гр.Тръстеник, на длъжност „Продавач-консултант" и има трудово възнаграждение в размер на 294 лв. Справката -декларация е подписана и е положен печат на ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник.

Кредитното досие се съдържа и справка-декларация за съпругът й ***, според която същата работи в ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник и има трудово възнаграждение в размер на 268 лв. Справката е подписана и подпечатана с ЕТ „Веси - ***" гр.Тръстеник.

Назначена е графологическа експертиза на ръкописното съдържание за Управител в посочените справки-декларации. Съобразно заключението й подписа за „Управител" в справка декларация от 24.11.2003 г. за *** е положен от ***. От него е положен подписа и в справка-декларация от 09.09.2004 г. за ***.

Съобразно заключението на експертизата подписите за „Управител" в справки-декларации от 21.07.2004 г. за ***, справка-декларация от 20.10.2004 г. за *** и справки-декларации от 22.01.2005 за ***са положени от ***. Тази фактическа обстановка прокурорът е приел след правилен и законосъобразен анализ да доказателствата по делото, като  ги е обсъдил поотделно и в съвкупност.

 Съдът изцяло споделя  правните изводи на РП-Плевен като правилни, обосновани и законосъобразни.    

Прокурорът правилно е преценил и приел, че в случая деянието на обвиняемите не би могло да бъде определено и квалифицирано като наказателна измама по смисъла на НК. Освен правните изводи на прокурора съдът намери, че следва да се посочи още следното:

Измамата съгласно разпоредбата на чл.209, ал.1 от НК е налице, когато деецът, с цел да набави за себе си имотна облага възбуди и поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда.

 От  обективна страна   измамата се отличава  със следните  особености:  На първо място измамата е    престъпление с два предмета – измамено лице и ощетено имущество. Имуществото обаче, следва да се намира във фактическата или разпоредителната власт на измамения, поради което той може да се разпорежда с имуществения предмет. Изпълнителното деяние на измамата се осъществява с действие.

Друг съществен признак от обективната страна на измамата е поведението на измаменото лице. Мотивирано от неправилните си представи за действителността, то извършва акт на юридическо или фактическо разпореждане с имуществения предмет.За да е налице измама е необходимо още и причинна връзка между деянието и престъпния резултат – имотна вреда, който настъпва като пряко следствие от имущественото разпореждане, осъществено от измаменото лице, а разпореждането пък е следствие от неправилната представа на това лице относно основанието или условията на разпореждането.

В конкретния случай нито един от посочените по- горе  обективни признаци на престъплението измама не е налице. 

Липсват каквито и да било доказателства обвиняемите по някакъв начин  да  са въздействали върху съзнанието на    жалбоподателя относно определени факти от действителността, които да се отнасят до обстоятелствата, свързани с основанието и условията, при което   се осъществява имущественото разпореждане. 

 Като е сключил  договор за поръчителство,   Н. се е задължил  спрямо кредитира на друго лице да отговаря за изпълнението на неговото задължение. Тук следва да се подчертае, че  с обезпечаването изпълнението на чужд дълг И.А.Н.  нито   е извършил акт на имуществено разпореждане, нито е било  обективно възможно  да извърши  такъв акт, тъй като имуществения предмет не се е намирал в негова  фактическа или разпоредителна власт.

Липсата на елементи от обективната страна на престъплението обуславя извод за несъставомерността на деянието, а оттук  е безпредметно обсъждането на елементи от субективната страна на престъпния състав.

По изложените съображения съдът    счита за правилни изводите на РП-Плевен, изложени в обстоятелствената част на постановлението за  частично прекратяване на наказателното производство, поради което постановлението се явява законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

С оглед горното, съдът

 

                                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл. 243, ал.5, т.1 от НПК постановлението от 17.01.2011г.  на РП –Плевен, с което същата е прекратила частично наказателното производство по  Досъдебното производство №1924/2009г.по описа на същата прокуратура водено срещу *** и ***   в частта за деяние по чл.210, ал.1, точки 1 и 5, във вр . с чл.209, ал.1, във вр . с чл.26, ал.1 от НК, както и в частта за извършено деяние  на 24.11.2003г. деяние по чл.311 от НК като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОПРЕДЛЕНИЕТО   подлежи на жалба и протест  пред ПлОС в 7- дневен срок от съобщаването му на РП-Плевен,  жалбоподателя и И.А.Н. ***.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: