О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                          

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ­ ІХ – ти  наказателен състав, в закрито съдебно заседание на втори февруари  през две хиляди и единадесета година в състав :

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КАЛОЯН ГЕРГОВ

   

При участието на секретаря ……… като разгледа  докладваното от съдията ГЕРГОВ ЧНД № 300 по описа за 2011г. на Плевенски районен съд и на основание данните по делото и Закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство  по реда на чл.244, ал.5 от НПК.

 

 

С постановление от 10.02.2011 г. прокурор в РП – гр.Плевен на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК е спрял наказателното производство по дознание №2604/2010г. по описа на същата прокуратура водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 ал.1, т.3 от НК.

Недоволен от така издаденото постановление е останал съпруга на пострадалата Маргарита Георгиева Боиклиева от гр.Плевен, който го е обжалвал пред Плевенски РС. Твърди, че неправилно РП-Плевен е спряла наказателното производство като сочи в жалбата доказателствени източници.

 

Съдът като съобрази доводите на жалбоподателя, събраните на досъдебното производство доказателства и разпоредбите на Закона, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена в законоустановения срок  и от легитимирано лице поради което е допустима, а разгледана по същество – основателна.

 

С постановление от 07.06.2010година по същото досъдебно производство прокурор при РП-Плевен е спрял наказателното производство на осн. чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С определение от 07.09.2010г. по ЧНД № 2789/2010г. по описа на РС-Плевен е отменено постановлението за спиране на наказателното производство предхождащо атакуваното, предмет на разглеждане на настоящето дело.

Съдът намира, че постановлението за спиране на наказателното производство от 10.01.2011г. е обжалвано в срок поради липса на доказателство относно начина и срока на връчване на посоченият прокурорски акт. Същевремнно съдът намира, че не са налице основания за спиране на наказателното производство тъй като не са извършени в пълен обем действията необходими за установяване на извършителят. Видно от определението от 07.09.2010 г. на РС-Плевен по ЧНД №2789/2010 по описа на същият съд са дадени указания във връзка с разпит като свидетел на кмета на село Буковлък – Росен Русанов. Визираното процесуално следствено действие не е извършено, а проведеният на 28.10.2010 година разпит на свидетелят М.Б. е бил без акцент върху съдържателната част на жалбата на пострадалата Маргарита Боиклиева, съпружеската връзка която обуславя и процесуалната му легитимация предвид собствеността на противозаконно отнетото имущество. Спирането на наказателно производство поради неустановяване на извършителя предпоставя полагане на усилия за издирване на лицата предприели действия във връзка с установяване самоличността на извършителят и местонахождението на откраднатите вещи. Разпит като свидетел на кмета на село Буковлък не е бил извършен, като не са били съобразени мотивите на съда във връзка с горецитираното определение. Последните следва да бъдат съобразени от наблюдаващия прокурор като се установи самоличността на собственика на изкупвателния пункт посочил според жалбоподателят имената на лицата предали му вещи между откраднатите такива. По изложените съображения съдът намира, че атакуваното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а по преценка наблюдаващия прокурор се анализират обстойно предприеманите оперативни издирвателни мероприятия като по необходимост се извърши разпит на лицата ангажирани с оглед тяхното провеждане.

         Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ на основание чл.244, ал.5  от НПК постановление от 10.01.2011 г. на прокурор в РП – гр.Плевен с което на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК е спряно наказателното производство по дознание №Д-2604/2010г. по описа на същата прокуратура водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 ал.1, т.3 от НК като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба или протест.

       

 

                            председател :