Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 

            Днес 15.02.2011г. година в град Плевен, съдията-докладчик по ЧХД № 73/2011г. по описа на Районен съд- Плевен – Валери Цветанов,  след като се запознах с тъжбата и приложените към нея доказателства, намери за установено следното:

         Съдебното производство е образувано по внесена от М.П. *** чрез повереника й адв.С.М. *** тъжба против В.Ц. за извършено престъпление по чл.148 ал.1 вр.чл.146 ал.1 и чл.148 ал.2 вр.чл.147 от НК.

Делото е с местна и родова подсъдност на Плевенски районен съд, с оглед разпоредбите на чл. 35 и сл. от НПК /раздел ІІ от НПК/.

                Подадената тъжба  не отговаря на изискванията на чл.81 ал.1 от НПК, тъй като не съдържа данни за лицето срещу което се подава. Същото не е индивидуализирано с име, презиме и фамилия, не е посочен ЕГН и точен адрес за призоваване. Освен това тъжбата не е подадена в преклузивния шест месечен срок по чл.81 ал.3 от НПК от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението. Видно от приложените към тъжбата незаверени копия от искова молба и приложения по гр.д.№4022/2010г частната тъжителка е предявила граждански иск срещу лицето В.Ц. на 15.06.2010г, като в хода на производството с определение от 08.10.2010г съдът е предоставил на основание чл.25 ал.1 вр.чл.21 ал.3 от ЗПП правна помощ на М.П. Д.– процесуално представителство по гр.д.№4022/2010г по описа на ПлРС. Назначеният особен представител адв.С.М. *** на 14.12.2010г е депозирал молба по посоченото граждански дело, с която изрично е поискал прекратяване на производството по гр.д.№4022/2010г и е посочил, че правата на ищцата М. Д.следва да се реализират по реда на частното наказателно производство на основание чл.247 ал.1 т.2 от НПК, като към молбата до съда адв.С.М. е представил 3 екземпляра от тъжба. От посочените документи се установява по безспорен начин, че частната тъжителка М. Д.е узнала за извършване на престъплени3то на 10.06.2010г, като лично е възприела телевизионно предаване излъчвано от кабелна телевизия „СКАТ”, и е депозирала тъжбата за образуване на настоящото наказателно частен характер дело в деловодството на ПлРС с вх.рег.№364/11.01.2011г, т.е. след изтичане на преклузивния шестмесечен срок по чл.81 ал.3 от НПК. Дори да се приеме, че тъжбата е депозирана на 14.12.2010г с подадената молба от адв.С.М. ***.4022/2010г, то това е станало също след изтичане на преклузивния шестмесечен срок по чл.81 ал.3 от НПК. Според съда не може да се приеме, че депозираната искова молба от М. Д.по повод на която е образуваното гр.д.№4022/2010г, представлява тъжба по смисъла на чл.81 от НПК и по този начин да е спазен срока по чл.81 ал.3 от НПК. Изрично в подадената молба от назначения особен представител адв.С.М. ***.4022/2010г е посочено, че същият желае прекратяване на производството по гражданското дело и реализиране правата на М. Д.по реда на частно наказателно дело. Следователно в конкретния случай се касае за две различни по своя характер и съдържание съдебни производство – гражданско и частно наказателно. Първото е започнало по повод подадена искова молба от М.П. и приключило с определение №108/11.01.2011г на съдията докладчик за прекратяване на производството по делото, а второто е започнало по повод депозиране на тъжба от М.П., по повод на която е образувано настоящото НЧХД. Освен това следва да се има предвид, че на М.П. е предоставена правна помощ - процесуално представителство по гр.д.№4022/2010г по описа на ПлРС, а не по настоящото НЧХД, поради което съдът приема, че адв.С.М. е депозирал тъжбата без представителна власт като повереник, но тъй като същата е подписана и от частната тъжителка, съдът приема, че е спазена разпоредбата на чл.80 ал.2 от НПК.

         Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено на основание чл.24 ал.4 т.2 от НПК, тъй като тъжбата не отговаря на условията, посочени в чл.81 от НПК.

         Предвид изложеното и на основание чл. 250 ал. 1 във вр. с чл. 248 ал. 2   НПК, съдията докладчик

 

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.4 т.2 от НПК наказателното производство по НЧХД № 73/2011г. по описа на Плевенски районен съд.

ВРЪЩА тъжбата, заедно с приложенията, на подателя.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО  може да се обжалва с частна жалба пред Плевенски окръжен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

 

                                               СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: