Р Е Ш Е Н И Е

                                                 гр. Плевен, 24.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                         

Плевенският районен съд, VІ наказателен състав в публичното заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                         

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

 

При секретаря Л.Б. и в присъствието на прокурора ………, като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ НАХ дело №441 по описа за 2011  година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 375  от НПК.

 

С постановление за прекратяване на наказателното производство от 10.02.2011г. прокурор при Районна прокуратура – гр. Плевен е установил, че са налице основанията на чл.78А от НК по образуваното срещу О.Л.К. *** дознание за извършено престъпление по чл.131 ал.1 т.12 пр.3 вр.чл.130 ал.2 от НК, и е направил предложение пред Районен съд – гр. Плевен за освобождаване на подсъдимият О.Л.К. от наказателна отговорност чрез налагане на административно наказание.

          За Районна прокуратура – гр. Плевен представител не се явява и не изразява становище по съществото на делото.

          О.Л.К. признава вината си и предоставя на съда да прецени размера на наказанието, за което следва да му бъде наложено административно наказание.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

На 22/23.08.2010г пострадалата ** около полунощ била в центъра на с.Славовица, заедно с **, **, ** и други лица. Те седели на пейки в центъра на селото и разговаряли. Докато били там, ** получила няколко телефонни обаждания от подсъдимия О.К.. В тези телефонни обаждания подсъдимият О.К. обиждал **, като повода за това било, че тя дружала с приятелката на подсъдимия О.К. ** и подсъдимият О.К. се обаждал по повод на това, че ** уреждала срещи на ** с други момчета. След приключване на разговорите ** се приготвила да се прибира и в това време забелязала, че към компанията пристига подсъдимият О.К.. Подсъдимият О.К. се отправил директно към пострадалата ** и като я доближил й нанесъл удар с лявата ръка в областта на главата в дясната част на **. Подсъдимият О.К. посегнал да удари втори път **, но бил спрян от компанията, след което ** се прибрала вкъщи, като по пътя срещнала майка си, като й обяснила случката.

Горната фактическа обстановка се установява от самопризнанията на подсъдимия, който признава вината си, както и от събраните писмените доказателства, находящи се в досъдебно производство №2244/2010г. по описа на Районна прокуратура - гр. Плевен, прочетени в съдебно заседание и приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

          При така приетата фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си подсъдимият О.Л.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.131 ал.1 т.12 пр.3 вр.чл.130 ал.2 от НК.

По отношение отговорността на дееца съдът счита, че предложението на прокурора подсъдимият О.Л.К. да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е основателно и следва да бъде уважено, тъй като са налице предпоставките на чл.78А от НК за прилагане на посочения институт – за престъплението, извършено от подсъдимият се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, същият не е осъждан за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от Глава VІІІ от НК. В този смисъл съдът счита, че подсъдимият О.К. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено съответно административно наказание “ГЛОБА”.

При определяне размера на наказанието съдът съобрази от една страна липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства по отношение на подсъдимият, а от друга съобрази наличието на многобройни смекчаващи отговорността такива – доброто му процесуално поведение, насочено към разкриване на обективната истина по делото, демонстрирането на критично отношение към извършеното от него деяние, поради което съдът му определя наказание “Глоба” в полза на държавата в размер на 1000лв.

          Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

         

ОСВОБОЖДАВА О.Л.К. *** с ЕГН ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  за това, че на 22/23.08.2010г в с.Славовица, обл.Плевен, по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда на ** ** от с.с. изразяваща се в болки и страдания, с което е осъществил състава на престъпление - по чл.131 ал.1 т.12 пр.3 вр.чл.130 ал.2 от НК, като на основание чл.78А ал.1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000лева.

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Плевенски окръжен съд в 15 дневен срок от днес за подсъдимият и от получаване на съобщението за Районна прокуратура – Плевен.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: