Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. Плевен, 18.02.2011г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ПЕТИ наказателен състав в публичното заседание на осемнадесети февруари през две хиляди и ЕДИНАДЕСЕТА година в състав:

                                                         

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЕЛИН НИКОЛАЕВ

 

При секретаря И.И. в присъствието на прокурора ………, като разгледа докладваното от съдия НИКОЛАЕВ н.а.х. дело № 364 по описа за 2011 година, на основание данните по делото и закона за да се произнесе, съобрази следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 375  и сл. от НПК.

 

Районна прокуратура – Плевен с постановление от 04.02.2011г. е направила предложение за освобождаване на обвиняемите Х.Г.Г. и Н.Н.Ц.,*** от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за това, че на 04.11.2010г. в гр. Тръстеник, обл. Плевен, в съучастие като съизвършители, без надлежно разрешително придобили и държали наркотично вещество – 0,2 мл. хероинов разтвор на стойност 5,20 лв., като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Съдът като, съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият Х.Г.Г. е роден на ***г***, ***, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Обвиняемият Н.Н.Ц. е роден на ***г***, живее в ***, с основно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

В хода на разследването било установено следното:

На 04.11.2010г. Х.Г. и Н.Ц. закупили от неустановено лице наркотично вещество – 0,2 мл хероинов разтвор на стойност 5,20 лв. Поставили закупеното вещество в спринцовка й я прибрали в лекия автомобил, в който пътували – “Опел Вектра” с рег. № ВР 2895 АТ. Около 18:00ч. Г. и Ц. се намирали в лекия автомобил, спрян в гр. Тръстеник, обл. Плевен на ***. Служители на РУП – Долна Митрополия извършили проверка на лекия автомобил, при която било, че обвиняемите Г. и Ц. притежават наркотично вещество – 0,2 мл, съхранено в спринцовки. За същото Ц. и Г. не представили надлежно разрешително. Наркотичното вещество било иззето от служителите на полицията.

Видно от заключението на назначената в хода на разследването химическа експертиза, течността в спринцовката съдържа хероинов разтвор. Средното тегло на доза хероин е 0,080 грама, а средния процент на активен компонент на хероин е 30%.

Съгласно оценителната експертиза, в 0,2 мл. кафява течност е разтворена една доза хероин със средно тегло 0,080 грама и среден процент диацетилморфин 30%, левовата стойност е 5,20 лв.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира за установено следното от правна страна:

С деянието си обвиняемият Х.Г.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на 04.11.2010г. в гр. Тръстеник, обл. Плевен, в съучастие с Н.Н.Ц., двамата като съизвършители, без надлежно разрешително придобил и държал наркотично вещество – 0,2 мл. хероинов разтвор на стойност 5,20 лв., като случаят е маловажен.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида на  наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът съобрази, следните обстоятелства:

За престъплението по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, което е умишлено се предвижда наказание глоба до хиляда лева. Г. не е осъждан   за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VІІІ, Раздел ІV от НК. От   престъплението  не са настъпили имуществени вреди.

           Съдът счита, че са налице условията на чл.78а от НК, поради което обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание. При определяне вида и размера на последното, съдът взе предвид следните обстоятелства:

          Признанието на вината от страна на Захариев и искреното му разкаяние за извършеното, съдействието което е оказал на органите на досъдебното производството и на съда за разкриване на обективната истина, както и доброто процесуално поведение,  съдът приема за смекчаващи отговорността обстоятелства и счита, че в конкретния случай на обвиняемия следва да се наложи административно наказание към минимума, а именно: глоба в размер 1000 лв.

Съдът намира, че така наложеното наказание би осъществило целите на административните наказания – чрез тях ще се предупреди и превъзпита обвиняемия Г. към спазване на установения правен ред и същите ще въздействат възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

 

С деянието си обвиняемият Н.Н.Ц. е осъществил от обективна и субективна страна състава чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на 04.11.2010г. в гр. Тръстеник, обл. Плевен, в съучастие с Х.Г.Г., двамата като съизвършители, без надлежно разрешително придобил и държал наркотично вещество – 0,2 мл. хероинов разтвор на стойност 5,20 лв., като случаят е маловажен.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида на  наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът съобрази, следните обстоятелства:

За престъплението по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, което е умишлено се предвижда наказание глоба до хиляда лева. Ц. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VІІІ, Раздел ІV от НК. ОТ престъплението не са настъпили  имуществени вреди.

           Съдът счита, че са налице условията на чл.78а от НК, поради което обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание. При определяне вида и размера на последното, съдът взе предвид следните обстоятелства:

          Признанието на вината от страна на Ц. и искреното му разкаяние за извършеното, съдействието което е оказал на органите на досъдебното производството и на съда за разкриване на обективната истина, както и доброто процесуално поведение  съдът приема за смекчаващи отговорността обстоятелства и счита, че в конкретния случай на обвиняемия следва да се наложи административно наказание към минимума, а именно: глоба в размер 1000 лв.

Съдът намира, че така наложеното наказание би осъществило целите на административните наказания – чрез тях ще се предупреди и превъзпита обвиняемия Ц. към спазване на установения правен ред и същите ще въздействат възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСВОБОЖДАВА на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. с чл.78а от НК Х.Г.Г. ***, ЕГН ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, във вр. с чл.20, ал.2 от НК – за това, че на 04.11.2010г. в гр. Тръстеник, обл. Плевен, в съучастие с Н.Н.Ц., двамата като съизвършители, без надлежно разрешително придобил и държал наркотично вещество – 0,2 мл. хероинов разтвор на стойност 5,20 лв., като случаят е маловажен и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ:

ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000,00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

ОСВОБОЖДАВА на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. с чл.78а от НК Н.Н.Ц. ***, ЕГН ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, във вр. с чл.20, ал.2 от НК – за това, че на 04.11.2010г. в гр. Тръстеник, обл. Плевен, в съучастие с Х.Г.Г., двамата като съизвършители, без надлежно разрешително придобил и държал наркотично вещество – 0,2 мл. хероинов разтвор на стойност 5,20 лв., като случаят е маловажен и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ:

ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000,00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

          Веществените доказателства : и брой полиетиленов плик, една метална капачка с кафеникаво вещество в нея, четири броя спринцовки – 2 куб. и пластмасова бутилка  като вещи без стойност да бъдат унищожени

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемият Х.Г.Г., със сочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-Плевен направените по делото разноски в размер на 32,50 лева за възнаграждение на вещото лице.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемият Н.Н.Ц., със сочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-Плевен направените по делото разноски в размер на 32,50 лева за възнаграждение на вещото лице.

РЕШЕНИЕТО подлежи на жалба и протест пред ПОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: