Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

В ИМЕТО НА НАРОДА

             гр. Плевен, 28.02.2011 г.

 

        Плевенският районен съд, ХІV – ти наказателен състав в публично заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

при секретаря Ц.Д., като разгледа докладваното от съдия Гергичанова НАХД  № 350/2011 година по описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

 

         ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

 

Обжалвано е Наказателно постановление № 8019/18.10.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, с което на „КРАФТ” ЕООД - гр. Плевен, представлявано от ***  е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лв. на осн. чл. 185, ал. І от ЗДДС за извършено нарушение по чл. 25, ал. І, т. 1 от Наредба № Н-18/2006 год. на МФ във вр. с чл. 118, ал. І от ЗДДС.

Недоволен от така наложеното административно наказание е останал жалбоподателят, който в срока по чл. 59 от ЗАНН, чрез наказващия орган е подала жалба до Районен съд  Плевен, с която моли съда да отмени по реда на чл. 63 от ЗАНН наказателното постановление като незаконосъобразно.  

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се представлява. В жалбата е реливирано оплакване за неправилно ангажиране на административно-наказателната отговорност на санкционираното дружество. В представените от пълномощника на жалбоподателя – адв. М. Миронова писмени бележки са наведени доводи за допуснато съществено нарушение на процесуални правила в хода на производството пред наказващия орган, които ограничават правото на защита на жалбоподателя. 

Ответната страна – ТД на нАП – Плевен се представлява от юрк. Младенова, която взема становище, че жалбата е неоснователна. Моли съда да постанови решение, с което да потвърди като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 8019/18.10.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново.

Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:    

Акт за установяване на административно нарушение серия АА с номер на бланката 0060226 е съставен на 09.07.2010 г. от А.Ж.Ж. на длъжност старши инспектор по приходите против „КРАФТ” ЕООД-гр. Плевен, представлявано от *** за това, че при извършена проверка на заведение за бързо хранене в гр. Плевен, пл. „Свобода” 3, обективирана в ПИП № 0042242/06.07.2010 год. е установено, че е допуснал неиздаване на касови бележки от ЕКАФП за всяка извършена продажба. При извършена продажба на един брой бутилка минерална вода на стойност 0,80 лв. в 9:20 часа на 06.07.2010 год. от заведение за бързо хранене в гр. Плевен, площад „Свобода” № 3, продавачът в обекта *** с ЕГН ********** не е издълъ и не е дала на купувача С.А.Б. от работещия и технически изправен ЕКАФПза цената на стоката, заплатена изцяло и в брой. При извършената проверка на контроната лента на фискалното устройство в обекта е установено, че на същата липсва извършена продажба на стойност 0,80 лв. в 9:20 часа на 06.07.2010 година. Актосъставителят е кфалифизар нарушението като такова по чл. 25, ал. І, т. 1 от Наредба № Н-18/2006 год. на МФ във вр. с чл. 118, ал. І от ЗДДС. АУАН е сътавен на 09.07.2010 година в присъствие на упълномощено от жалбоподателя лице.

Горната фактическа обстановка е възпроизведена в атакуваното наказателно постановление и се подкрепя от ангажираните в хода на съдебното производство гласни доказателства чрез разпит на свидетелите А.Ж.Ж. и С.А.Б., чиито показания съдът приема с доверие като непротиворечиви и взаимно допълващи се. В подкрепа на горната фактическа обстановка са и приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства: контролна лента от 06.07.2010 год., ПИП от 06.07.2010 год., въпросен лист, копие от удостоверение за регистрация, договор за сервиз на ЕКАФП, свидетелство за регистрация на фискално устройство от 31.10.2007 год., пълномощно с нотариална заверка на подписите, 3 броя справки за приети и отхвърлени уведомления по чл. 64, ал. ІV от КТ.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбоподателят е осъществил състава на административно нарушение по чл.118, ал.Іо т ЗДДС, т.к. не  е изпълнил задължението си да издаде фискални касови бонове от фискално устройство, с което е нарушил реда и начина за регистриране и отчитане на продажби в търговският обект чрез ЕКАФП, съгласно чл.25,ал. І,във вр. с чл. 3, ал.І от Наредба №Н-18/2006г. на МФ.

Съгласно действащата и към настоящия момент разпоредба на чл.185, ал.1 от ЗДДС лице, което наруши реда за отчитане на фискалните устройства, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100,00 лв. до 500,00 лв. или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500,00 лв. до 2000,00 лв. А съгласно чл.185, ал.2 от ЗДДС в този случай физическото лице, което фактически е било длъжно да издаде фискална касова бележка (фискален бон) и е приело плащане, без да издаде такава бележка, се наказва с глоба от 300,00 до 1000,00 лв.

Анализът на тези текстове налага извод, че по ал.1 на чл.185 от ЗДДС се предвижда административно-наказателна отговорност за лицето, от чието име се извършват търговските продажби. Това може да е физическо лице, което извършва продажби от свое име и за своя сметка, едноличен търговец или юридическо лице. Разпоредбата на чл.185, ал.1 от ЗДДС не се отнася за физическите лица, които фактически извършват продажбите. Това следва от систематическото тълкуване на тази разпоредба с чл.185, ал.2 от ЗДДС – след като с чл.185, ал.2 от ЗДДС се предвижда отговорност и за фактическият извършител на продажбите, то няма логика да се приема, че и с чл.185, ал.1 ЗДДС е предвидена такава отговорност за него – това би означавало, че двете разпоредби предвиждат едно и също. Същият извод следва и предвидената в чл.185, ал.1 ЗДДС имуществена санкция както за едноличните търговци, така и за юридическите лица. Поради изложеното съдът намира за неоснователно отразеното в жалбата оплакване за неоснователно ангажиране на административно-наказателната отговорност на юридическото лице.

Изводът, че чл.185, ал.І ЗДДС се отнася само за лицата, от чието име се извършват продажбите следва и от регламентацията на задължението за регистриране и отчитане на продажбите, съдържащи се в чл.3 и чл.7 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ. Съгласно чл. 3 от наредбата всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него продажби, а съгласно чл. 7 от наредбата “... лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват... фискални устройства...”. Следователно задължението за регистриране и отчитане на продажбите е на лицето, от чието име се извършват продажбите, тъй като наетите физически лица нямат задължение “... да монтират, въведат в експлоатация и използват... фискални устройства...”. Затова и нарушението на реда за отчитане на фискалните устройства по чл.185, ал.1 от ЗДДС е също на лицето, от чието име се извършват продажбите, респективно той е субект на административно-наказателната отговорност по тази разпоредба.

 Съдът намира, че в хода на административно-наказателното производство пред наказващия орган не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, които да обуславят отмяната на атакуваното наказателно постановление. АУАН и НП са издадени от компетнетните за това лица с оглед приобщената към доказателствената съвкупност по делото Заповед № ЗЦУ -28/06.01.2010 год. на ИД на НАП.

При определяне размера на наложената имуществена санкция наказващият орган е съобразил сревнително невисоката степен на обществена опасност на нарушението, обстоятелството, че е извършено за първи път и неложил такава в минималния предвиден от санкционната разпоредба на чл. 185, ал. І от ЗДДС размер от 500,00 лв.

     По изложените съображения съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено от съда като законосъобразно по реда на чл. 63, ал. І от ЗАНН.

 

Предвид горното съдът,

 

Р   Е   Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  на основание чл. 63, ал. І от ЗАНН Наказателно постановление  № 8019/18.10.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, с което на „КРАФТ” ЕООД - гр. Плевен, представлявано от ***  е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лв. на осн. чл. 185, ал. І от ЗДДС за извършено нарушение по чл. 25, ал. І, т. 1 от Наредба № Н-18/2006 год. на МФ във вр. с чл. 118, ал. І от ЗДДС като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Плевенски регионален административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ: