Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       гр.Плевен, 28.02.2011г.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд в публично заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                              Председател: Венелин Николаев

                                                                Съдебни заседатели:  ........................

                                                                                     Членове:

 

при секретаря И.И. и в присъствието на прокурора … , като разгледа докладваното от съдия Николаев н.а.х.д.№335 по описа за 2011 год., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление №35-0000915/07.12.2010г. на  Началника на областен отдел “КД-ДАИ” – гр. Плевен, на П.С.Р. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози – глоба в размер на 800,00 лв., за това, че на 18.11.2010г. около 18:30 часа гр. Плевен до ОКС, като водач на товарен автомобил “Волво ФХ 12” с рег. № СО 3757 АР, извършва превоз на товари /замразени зеленчуци/ за собствена сметка от гр. Плевен за гр. Ботевград, като допуска следното нарушение: Водачът не представя тахографски листове с данни за пътуванията за предходните 28 дни /представя удостоверение за дейности, от което е видно, че не е управлявал от 18.10.2010г. до 18.11.2010г., но видно от пътни листове, намерени на борда на автомобила, той е управлявал на 01, 03, 05, 10, 12, 13, 15, 17.11.2010г./, с което е нарушил разпоредбите на чл.15, § 7, б.”а” от Регламент № 3821/85г., във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят П.С.Р., който го обжалва и моли съда да го отмени изцяло като незаконосъобразно.

Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание. В съпроводително писмо, с което е изпратил административно наказателната преписка в съда, е изразил становище, че жалбата следва да остане без последствие, а наложеното наказание следва да се потвърди.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което  се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е  основателна.

Акт за установяване на административно нарушение №113404 е съставен на 18.11.2010г. от Л.Ц.Б. на длъжност инспектор при ОО “КД-ДАИ”-Плевен срещу П.С.Р. ***, ЕГН ********** за това, че последният на 18.11.2010г. около 18:30 часа гр. Плевен до ОКС, като водач на товарен автомобил “Волво ФХ 12” с рег. № СО 3757 АР, извършва превоз на товара /замразени зеленчуци/ за собствена сметка от гр. Плевен за гр. Ботевград, като допуска следното нарушение: Водачът не представя тахографски листове с данни за пътуванията за предходните 28 дни /представя удостоверение за дейности, от което е видно, че не е управлявал от 18.10.2010г. до 18.11.2010г., но видно от пътни листове, намерени на борда на автомобила, той е управлявал на 01, 03, 05, 10, 12, 13, 15, 17.11.2010г./, с което е нарушил разпоредбите на чл.15, § 7, б.”а” от Регламент № 3821/85г., във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози.

Жалбоподателят е подписал акта, без да изложи възражения.

В показанията си  актъсъставителят и свидетел по делото  Л.Ц.Б.  твърди, че на отразената в акта дата с колегата  си Д. са спрели управляваният от жалбоподателя  товарен автомобил.  Твърди, че при поискване на тахографските листове за  предходните 28 дни,  същият заявил, че не е управлявал автомобила и представил удостоверение за дейности, които доказвали това обстоятелство. Твърди още, че при извършената проверка сред набора от документи били намерени и иззети   – пътни листи,  които опровергавали твърденията му, че не е  управлявал автомобила в тази период.

Показанията на актосъставителя се потвърждават и от показанията на св. К.М.Д. присъствал при установяване на нарушението и при  съставянето на акта.

 Съдът кредитира  показания на свидетелите Л.Ц.Б. и К.М.  Д.   като  обективни, логични и безпристрастни.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Съгласно разпоредбата на чл.42, ал.1,т.5 и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН както в акта, така и в наказателното постановление следва да бъдат посочени законовите разпоредби, които са нарушени.

В този смисъл е необходимо да е налице правно единство между цифровата квалификация  на нарушението, посочена в акта, и тази, посочена в наказателното постановление.

В настоящия случай в акта, като нарушена е посочена разпоредбата на чл. 15, §7, буква “а” от Регламент №3821/85г. на Съвета на Европа от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт, когато водачът управлява превозно средство снабдено със записващо оборудване в съответствие с приложение І водачът трябва да представи при всяко поискване от инспектора регистрационните листове за текущата седмица и тези, ползване от водача през предходните 15дни; картата на водача, ако притежава  такава  и  всеки ръчен запис и разпечатка, направени през текущата седмица и предходните 15 дни, като независимо от това след 01.01.2008г. периодите по- горе обхващат текущия ден и предходните 28 дни.

 Това нарушение следва да бъде санкционирано съобразно чл.93, ал.2 от Закона за автомобилните превози, според който, водач на моторно превозно средство, който извършва обществена превоз на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, разрешение от, документа за регистрация или други  документ, които се изискват по този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба до 50 лв.

 Извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка,  без редовно издадени  лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документ, които се изискват от този закон и от подзаконовите нормативно актове по прилагането му е състав на друго административно нарушение, с отделно предвидена санкция по чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози.

Тоест след като в АУАН  и в НП е посочено нарушение на разпоредбата на чл.15, § 4, б.”а” от  Регламент №3821/85г.,  то наказващият орган е следвало да наложи наказание на основание чл.93, ал.2 от ЗАвПр.

На следващо място в наказателното постановление  за първи път   се сочи като нарушена разпоредбата 78, ал.1, т.2 от ЗАвП р.

Посочването на различни разпоредби, които са били нарушени в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление създава неяснота относно това,  какво нарушение в крайна сметка е приел наказващия орган, че   е извършил жалбоподателя.

 По този начин се нарушава правото на защита на нарушителя, който има право да узнае, какво точно нарушение е извършил. Допуснатото  нарушение е съществено, тъй като  е ограничило възможността на наказаното лице да прецени какво нарушение е извършил и пълноценно да се защити срещу издаденото наказателно постановление.

Изложеното обосновава извода, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно, и като такова следва  да бъде отменено.

Предвид горното съдът, съдът

 

Р   Е   Ш    И :

ОТМЕНЯ  на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН  т.2 от  наказателно №35-0000915/07.12.2010г. на  Началника на областен отдел “КД-ДАИ” – гр. Плевен, с което на П.С.Р. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози – глоба в размер на 800,00 лв., за това, че на 18.11.2010г. около 18:30 часа гр. Плевен до ОКС, като водач на товарен автомобил “Волво ФХ 12” с рег. № СО 3757 АР, извършва превоз на товари /замразени зеленчуци/ за собствена сметка от гр. Плевен за гр. Ботевград, като допуска следното нарушение: Водачът не представя тахографски листове с данни за пътуванията за предходните 28 дни /представя удостоверение за дейности, от което е видно, че не е управлявал от 18.10.2010г. до 18.11.2010г./, но видно от пътни листове, намерени на борда на автомобила, той е управлявал на 01, 03, 05, 10, 12, 13, 15, 17.11.2010г., с което е нарушил разпоредбите на чл.15, § 7, б.”а” от Регламент № 3821/85г., във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Плевенски регионален административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: