Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

В ИМЕТО НА НАРОДА

            гр. Плевен, 28.02.2011 год.

 

                Плевенският районен съд, ХІV – ти наказателен състав в публично заседание двадесет и четвърти февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

при секретаря Ц.Д., като разгледа докладваното от съдия Гергичанова НАХД  № 328/2011 година по описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното:

 

                   ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

 

                   Обжалвано е Наказателно постановление № 1629/22.11.2010 година на Началника на сектор ПП-КАТ към ОДМВР-Плевен в частта, в която на М. *** Ш. *** основание чл. 175, ал. І, т. 1, предл. ІІІ-то от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 200,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за това, че на 03.11.2010 година около 10:45 часа в с. Брестовец, Плевенска област, на ул. „М. Р. ***” пред №6, като водач на мпс – лек автомобил, марка „Митцубиши Паджеро” с ДКН ЕН *** ВК управлявал автомобила с прикачено туристическо ремарке, което е без поставени регистрационни табели, с което виновно нарушил разпоредбата на чл. 140, ал. І от ЗДвП. 

                   В жалбата е релевирано обпалкване за необоснованост на наказателното постановление в обжалваната му част. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с пълномощника си – адв. Г. *** от АК-Плевен, който ангажира становище, че Наказателно постановление № 1629/22.11.2010 година на Началника на сектор ПП-КАТ към ОДМВР-Плевен в атакуваната му част е незаконосъобразно, тъй като наложеното наказание на основание чл. 175, ал. І, т. 1, предл. ІІІ-то от ЗДвП не съответства на описаното нарушение. Моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление в обжалваната част, алтернативно моли съда да постанови решение, с което да измени същото, като наложи административно наказание глоба в минимално предвидения от законодателя размер и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.  

                   За ответната страна процесуален представител не се явява и  не ангажира становище по основателността на жалбата.

                   Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:    

                   На 03.112010 година около 10:45 часа в с. Брестовец, Плевенска област, на ул. „М. Р. ***” пред №6 М. *** Ш., като водач на мпс – лек автомобил, марка „Митцубиши Паджеро” с ДКН ЕН *** ВК управлявал автомобила с прикачено туристическо ремарке, което е без поставени регистрационни табели. 

                   Горната фактическа обстановка е отразена в АУАН 1629/03.11.2010 год., който съсгласно чл. 189, ал. ІІ от ЗДвП се ползва с доказателствена сила до доказаване на противното. Отразената в АУАН и възпроизведена в атакуваното наказателно постановление фактическа обстановка изцяло се подкрепя от ангажираните в хода на съдебното производство гласни доказателства чрез разпит на свидетелите А.П.А. и Р.И.И., чиито показания съдът приема с доверие като логични, непротиворечиви и взаимно допълващи се. Не се оспорва по същество и от жалбоподателя.

                   Нарушението е установено в хода на извършена проверка на 03.11.2010 г. Актът е съставен в присъствие на нарушителя и подписан от него без възражение. Въз основа на АУАН е издадено НП № 1629/22.11.2010 г., в което е възприета фактическата обстановка от акта и на нарушителя на основание чл. 175, ал. І, т. 1, предл. ІІІ от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200100 лв. и постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца. 

                    При установените факти съдът намира, че жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 140, ал. І от ЗДвП. Съгласно посочената разпоредба по пътищата, отворени за обществено полз­ва­не, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регист­ри­рани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това мес­та. От обективна страна жалбоподателят на 03.112010 година около 10:45 часа в с. Брестовец, Плевенска област, на ул. „М. Р. ***” пред №6, като водач на мпс – лек автомобил, марка „Митцубиши Паджеро” с ДКН ЕН *** ВК управлявал автомобила с прикачено туристическо ремарке, което е без поставени регистрационни табели. От субективна страна деянието е извършено небрежно, тъй като жалбоподателят, като правоспособен водач е бил длъжен да знае задължението си по чл. 140, ал. І от ЗДвП и да съобрази поведението си със същото. Налице са предпоставките за носене на административнонаказателна отговорност. Приложимата санкционна разпоредба – чл. 175, ал. І, т. 1, предл. 3 от ЗДвП предвижда административно наказание глоба в размер от 50,00 лв. до 200,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец до шест месеца. При определяне на административното наказание наказващият орган е наложил глоба в максимален размер – 200,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за максимален срок – 6 месеца, като не е отчел обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път и сравнително невисоката степен на обществена опасност на деянието, поради което кумулативно наложените наказания се явяват прекомерно тежки. Поради изложеното съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде изменено, като наложеното на М. *** Ш. административно наказание – глоба в размер на 200,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за това, че на 03.11.2010 година около 10:45 часа в с. Брестовец, Плевенска област, на ул. „М. Р. ***” пред №6, като водач на мпс – лек автомобил, марка „Митцубиши Паджеро” с ДКН ЕН *** ВК управлявал автомобила с прикачено туристическо ремарке, което е без поставени регистрационни табели, като размерат на наложената глоба бъде намален на 50,00 лв., а срокът на постановеното лишаване от право да управлява МПС бъде намален на един месец.  Съдът намира, че тези по вид, размер и срок кумулативни наказания са адекватни на извършеното нарушение и ще способстват за постигане целите, установени в чл. 12 от ЗАНН. 

При издаване на наказателно постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, посочени в чл. 52 - 58 от Закона за административните нарушения и наказания. Посочено е точното време и място на извършеното нарушение, подробно е описана фактическата обстановка. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на служебната му компетентност, надлежно упълномощен, съгласно приложената по делото Заповед № № Iз-1687/12.07.2010 г. на министъра на вътрешните работи. 

 

                  Водим от горното, съдът     

        

          

Р  Е   Ш  И  :

 

                   ИЗМЕНЯВА на основание чл. 63 от ЗАНН Наказателно постановление № 1629/22.11.2010 година на Началника на сектор ПП-КАТ към ОДМВР-Плевен в частта, в която на М. *** Ш. *** основание чл. 175, ал. І, т. 1, предл. ІІІ-то от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 200,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за това, че на 03.11.2010 година около 10:45 часа в с. Брестовец, Плевенска област, на ул. „М. Р. ***” пред №6, като водач на мпс – лек автомобил, марка „Митцубиши Паджеро” с ДКН ЕН *** ВК управлявал автомобила с прикачено туристическо ремарке, което е без поставени регистрационни табели, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 50,00 лв. и срока на постановеното лишаване от право да управлява МПС на един месец.

                   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Плевен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :