Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  ........                        2011 год.                  Град ПЛЕВЕН

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХІІІ-ти нак. състав

На 16 февруари                                                                     Година 2011

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ДИМИТРОВ

                             

при секретаря П.К.

в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от ДИМИТРОВ

НАХ дело № 296 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе, съобрази следното: 

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 375  от НПК.

 

С постановление за прекратяване на наказателното производство от 31.01.2011 г. прокурор при Районна прокуратура – гр. Плевен е установил, че са налице основанията на чл. 78А от НК по образуваното срещу Д.Т.К. ***, ЕГН: ********** досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343в, ал. ІІ, вр. с ал. І от НК и е направил предложение пред Районен съд – гр. Плевен за освобождаване на обвиняемия Д.Т.К. от наказателна отговорност чрез налагане на административно наказание.

Постановлението е внесено в РС – Плевен ведно с материалите по досъдебно  производство № 2860/2010г. по описа на РП – Плевен и ЗМ № 227/2010 г. по описа на РУП – Долни Дъбник.

         За Районна прокуратура – гр. Плевен представител не се явява и не изразява становище по съществото на делото.

         Обвиняемият Д.Т.К., редовно призован, явява се лично в съдебно заседание и с адв. **** от АК – Плевен. Осъденият К. не оспорва изложеното в постановлението на РП-Плевен и се признава за виновен. Не са ангажирани доказателства.

Защитника на обвиняемия Д.К., адв. **** моли съда да му наложи наказание глоба към предвидения в закона минимум.

        Съдът е дал ход на делото и е разгледал същото в отсъствие на представител на Районна прокуратура гр. Плевен, с оглед разпоредбата на чл. 378, ал. 1 от НПК.  

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

         Обвиняемият Д.К. към момента на извършването на деянието не притежавал свидетелство за управление на МПС. С наказателно постановление на Началник РУП – град Долни Дъбник, с № 543 от 06.07.2009 г. на осн. чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП спрямо обвиняемото лице било наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за правоуправление. Горепосоченото постановление било връчено лично на обвиняемия на дата 05.10.2009 г., като с оглед на не обжалването му, влязло в законна сила на 13.10.2009 г.  

         На 05.06.2010 г. обвиняемият К. управлявал лек автомобил марка “****”, модел “****”, с ДК № **** Около 17.00 часа на същия ден в околностите на град Долни Дъбник, обл. Плевен, по пътя водещ към с. Крушовица, обл. Плевен, в района на Институт по фуражите, обвиняемият  бил спрян за рутинна проверка от полицейски служители при РУП – град Долни Дъбник – свидетелите **** и **** Последният от тях извършил проверка на обвиняемия К., при която същият не предоставил свидетелство за управление на МПС. Свидетелят **** съставил спрямо обвиняемия акт за установяване на административно нарушение № 858690/05.06.2010 г. При извършена допълнителна проверка от свидетелите, било установено, че обвиняемият не притежава свидетелство за управление на МПС.

В хода на съдебното производство от страна на обвиняемия К. и защитника му адв. **** не бяха представени доказателства оборващи или поставящи под съмнение така установената фактическа обстановка.

Така изложената фактическа обстановка се установява от обясненията на обвиняемия Д.Т.К., както и от писмените доказателства, находящи се в досъдебно производство Д № 2860/2010 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Плевен, прочетени в съдебно заседание и приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 283 от НПК.

         При така приетата фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си обвиняемият Д.Т.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 343в, ал. ІІ във вр. с ал. І от НК за това, че на 05.06.2010 г., в околностите на град Долни Дъбник, обл. Плевен, по пътя водещ от град Плевен  към с. Крушовица, обл. Плевен, без да притежава съответно свидетелство за управление, управлявал МПС – лек автомобил марка “****” модел “****”, с ДК № **** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, с наказателно постановление № 543/06.07.2009 г. на Началник РУП – град Долни Дъбник, влязло в законна сила на 13.10.2009 г.

Съдът е счел делото за изяснено от фактическа страна, предвид събраните на досъдебното производство доказателства и с оглед самопризнанията на обвиняемия в съдебно заседание.

От обективна страна деецът е осъществил изпълнителното деяние, като управлявал  л.а. „****” модел “****” с рег.№ **** без съответното свидетелство за управление на МПС /неправоспособен/, в едногодишен срок от наказването му по административен ред, с НП № 543 от 06.07.2009 г. на Началник РУП – град Долни Дъбник, влязло в сила на 13.10.2009 г.

От субективна страна деянието е извършено от дееца виновно, при пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

 По отношение отговорността на дееца съдът счита, че предложението на прокурора обвиняемият Д.Т.К. да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е основателно и следва да бъде уважено, тъй като са налице предпоставките на чл. 78А от НК за прилагане на посочения институт.

За престъплението, извършено от обвиняемия К. се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, същият не е осъждан за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от Глава VІІІ от НК.

В този смисъл, съдът счита, че обвиняемият Д.Т.К. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание “глоба”.

При определяне размера на наказанието съдът съобрази от една страна липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства по отношение на обвиняемия Д.Т.К., а от друга съобрази наличието на многобройни смекчаващи отговорността такива – доброто му процесуално поведение, насочено към разкриване на обективната истина по делото, демонстрирането на критично отношение към извършеното от него деяние,  поради което съдът определи наказание  “Глоба” в полза на държавата в размер на 1000 лв.

         Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

        

На основание чл. 378, ал. ІV, т. 1 от НПК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Д.Т.К. ***, ЕГН: ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  за това, че на 05.06.2010 г., в околностите на град Долни Дъбник, обл. Плевен, по пътя водещ от град плевен  към с. Крушовица, обл. Плевен, без да притежава съответно свидетелство за управление, управлявал МПС – лек автомобил марка “****” модел “****”, с ДК № **** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, с наказателно постановление № 543/06.07.2009 г. на Началник РУП – град Долни Дъбник, влязло в законна сила на 13.10.2009 г., с което е осъществил състава на престъпление по чл. 34вв, ал. ІІ във вр. с ал. І от НК и на основание чл. 78А, ал. І от НК му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на  1000 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Плевенски окръжен съд в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за Районна прокуратура – Плевен от получаване на съобщението за постановяването му.

                                     

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: