Р Е Ш Е Н И Е

   ............

 

23.02.2011г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети февруари  през две хиляди и единадесета в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Начева НАХД № 261 по описа на същия съд за 2011 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпила е жалба от М.В.П. ***, ЕГН ********** против НП № 9939-0065065/07.12.2010 г. на Изпълняващ длъжността Директор офис на НАП – Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.7 ал.4 от КСО и на основание чл.355 ал.4 от КСО е наложена глоба в размер на 500 лв. Не отрича извършването на нарушението, моли за намаляване размера на наложеното наказание поради финансови затруднения.

Жалбоподателят М.П. се явява лично, редовно призован. Моли за намаляване размера на наложеното наказание.

Ответникът по жалбата Изпълняващ длъжността Директор офис на НАП – Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, редовно призован, се представлява от юрк. ****, който моли за потвърждаване на НП.

           

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Актосъставителят М.Ш., инспектор по приходите в сектор “Услуги за клиента”, след като извършила проверка в информационната система на ТД на НАП – Плевен установила, че жалбоподателя М.В.П. в качеството си на представляващ “БМ Агра” ООД” като самоосигуряващо се лице не е изпълнил задължението си да внесе дължимите осигурителни вноски в законоустановения срок до 10-то число на месеца следващ месеца за който се отнасят, а именно за м.август, 2010г. до крайния срок - 10.09.2010 г. По повод горното М. Ш. съставила АУАН № 0065065/11.10.2010 г. въз основа на които е издадено атакуваното НП.    

Описаната по-горе фактическа обстановка, а именно че жалбоподателят М.В.П. в качеството си на самоосигуряващо се лице към “БМ Агра” ООД”  като не е изпълнил задължението си да внесе дължимите осигурителни вноски в законоустановения срок до 10-то число на месеца следващ месеца за който се отнасят а именно за м.август, 2010г. до крайния срок - 10.09.2010 г., а е внесъл същите на 11.10.2010г. се установява по несъмнен начин от показанията на свидетелите М.Ш., Т.Б. и Д.Л., от приложените по делото писмени доказателства - АУАН № 0065065/11.10.2010г. и 3 бр. платежно нареждане на л.7-9 които съдът намира за обективни и кореспондиращи помежду си. Междувпрочем съдът не откри спор досежно фактологията на нарушението, а само досежно размера на наложеното наказание. Наложеното наказание е с правилно определена квалификация и основание, както и в минимален  размер, с оглед обстоятелството че нарушението е извършено повторно, поради което правилно е извършена и неговата индвидуализация.  

По изложените съображения НП следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №9939-0065065/07.12.2010 г. на Изпълняващ длъжността Директор офис на НАП – Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което на жалбоподателя М.В.П. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.7 ал.4 от КСО, а именно за това че като самоосигуряващо се лице към “БМ Агра” ООД”, не е изпълнил задължението си да внесе дължимите осигурителни вноски в законоустановения срок до 10-то число на месеца следващ месеца за който се отнасят, а именно за месец август 2010г. до крайния срок - 10.09.2010г., и на основание чл.355 ал.4 от КСО е наложена глоба в размер на 500 лв. като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

                  

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: