Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

В ИМЕТО НА НАРОДА

             гр. Плевен, 28.02.2011 г.

 

        Плевенският районен съд, ХІV – ти наказателен състав в публично заседание на единадесети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

при секретаря Ц.Д., като разгледа докладваното от съдия Гергичанова НАХД  № 242/2011 година по описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

 

         ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

 

         Обжалвано е Наказателно постановление № 77/14.01.2011 година на  Директора на ДГС-Плевен, с което на М.А. Петов с ЕГН ********** от огр. Плевен на основание чл. 101 от ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00 лв. за извършено на 29.12.2010 год. нарушение по чл. 80, ал. ХІV, т. 1 от ЗГ, отнети са в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението – 2 куб. м. дърва за огрев и е отнета в полза на Държавата вещта, послужила за извършване на нарушението: микробус, марка „Фолксваген”, модел „Транспортер” с рег. № ЕН 69 52 АТ.   

         В жалбата е релевирано оплакване за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, тъй като описаната в същото фактическа обстановка не съответства на действителната. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразно е Наказателно постановление № 77/14.01.2011 година на  Директора на ДГС-Плевен. 

В съдебно заседание жалбата се поддържа лично от жалбоподателя и от пълномощника му – адв. Н. *** от ПлАК колегия, който навежда доводи, че отнетият автомобил е собственост на фирма, чийто собственик към момента на извършване на соченото нарушение е бил в чужбина и не е давал съгласие за ползването му. Моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

         Ответната страна, редовно призована се представлява от юрк. Илиева, която ангажира становище, че жалбата е неоснователна. Моли съда да постанови решение, с което да потвърди като правилно и законосъобразно е Наказателно постановление № 77/14.01.2011 година на  Директора на ДГС-Плевен.   

От приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства: Наказателно постановление № 77/14.01.2011 год.. на Директора на ДГС - Плевен, АУАН № 77/29.12.2010 год., застрахователна полица № 05-5-1-00090416J от 28.10.2010 год. на ЗК „Уника”, контролен талон, от показанията на свидетелите В.И.Д., А.В.Д., П.Б.Д.. и от доводите на страните, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установено следното: 

На 29.12.2010 год. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №77/29.12.2010 год. от актосъставителя В.И.Д. в присъствието на свидетелите А.В. Вълев и П.Б.Д. срещу М.А.П. за това, че на 29.12.2010 год. около 14:00 часа извършва транспорт с микробус „Фолксваген-Транспортер” с рег. № ЕН *** АТ на 2 куб. метра горско плодни дърва за огрев, немаркирани с ЕГМ или друга такава Изрично е вписано в акта, че като вещи, предмет или средство за извършване на нарушението са задържани микробус „Фолксваген-Транспортер” с рег. № ЕН *** АТ и 2 куб. метра горско плодни дърва за огрев. АУАН е съставен в присъствие на нарушителя М.А.П., който в графа „обяснения на нарушителя”  е отразил: „изрязах от вилата си дръвчетата”. Жалбоподателят е подписал акта, като екземпляр от същия му е връчен на датата на неговото съставяне, а именно 29.12.2010 година. В 3-дневният срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН е депозирал писмени възражения пред наказващия орган, допълващи отразеното в АУАН възражение..

Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 77/14.01.2011г. от Яни Йотов Петков – Директор на ДГС - Плевен, с което на М.А.П. е наложено на основание чл. 113, ал. 1 от ЗГ и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН административно наказание глоба в размер 100.00 лева по чл. 101, ал. 1 от ЗГ и са отнети е в полза на държавата 2 куб.м. дърва за огрев, като вещ, предмет на нарушението и микробус „Фолксваген-Транспортер” с рег. № ЕН *** АТ, като вещ, послужила за извършване на нарушението за нарушение по чл. 80, ал. 14, т. 1 от ЗГ.

Съдът намира, че производството по НАХД № 242/2011 год. по описа на РС-Плевен следва да бъде прекратено в частта, в която на М.А.П. на осн. чл. 101 от ЗГ е наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лв. и са отнети в полза на Държавата вещите, предмет на нарушението: 2 куб.м. дърва за огрев, тъй като атакуваното наказателно постановление е влязло в законна сила в тази част, като неподлежащо на обжалване, с оглед разпоредбата на чл. 113, ал. 4 от ЗГ. Съгласно посочената разпоредба не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лева включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лева. Поради изложеното съдът намира, че не следва да бъдат обсъждани показанията на свидетеля Ангел Петров Ненов и приложения на стр. 18 в делото Договор.

Съдът констатира, че в наказателното постановление не е посочено правното основание, като конкретна законова разпоредба за отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението. Това несъмнено представлява съществено нарушение на процесуалните правила и е пречка лицето, чиято административно-наказателна отговорност е ангажирана, да организира пълноценно своята защита.  Действително съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗГ вещите, послужили за извършване на нарушението се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им. В показанията си, дадени пред съда на 11.02.2011 год. свидетелите В.И.Д., А.В. Вълев и П.Б.Д.  не пресъздават свои преки и непосредствени впечатления относно този факт. Като доказателства по делото са приложени застрахователна полица № 05-5-1-00090416J от 28.10.2010 год. на ЗК „Уника” и контролен талон, от които се установява, че МПС – микробус „Фолксваген-Транспортер” с рег. № ЕН *** АТ към момента на извършване на визираното в АУАН и НП нарушение, а именно 29.12.2010 год., е собственост на ЕТ „***”. Съдът счита, че задължение на административно-наказващият орган е по силата на чл. 52, ал. ІV от ЗАНН, да извърши разследване на спорните обстоятелства когато това е необходимо. Т.е. преди издаването на наказателното постановление е било необходимо да се установи дали микробусът, с който е извършено нарушението, е ползван от нарушителя със съгласието или против волята на собственика му за конкретната дейност – транспортиране на немаркирани дърва. Анализът на събраните по делото доказателства обуславят извода, че МПС - микробус „Фолксваген-Транспортер” с рег. № ЕН *** АТ е ползван независимо от волята на собственика. Именно това обстоятелство е останало неизяснено в конкретния случай към момента на издаване на наказателното постановление, тъй като административно-наказващият орган не е изпълнил задълженията си по чл. 52, ал. ІV от ЗАНН да извърши разследване на спорните обстоятелства.       

С оглед гореизложеното съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно в частта, в която е отнета в полза на Държавата вещта, послужила за извършване на нарушението, а именно - микробус „Фолксваген-Транспортер” с рег. № ЕН *** АТ. 

          

Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №242/2011 год. по описа на РС-Плевен В ЧАСТТА, в която на М.А.П. с Наказателно постановление № 77/14.01.2011 година на  Директора на ДГС-Плевен на осн. чл. 101 от ЗГ е наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лв. и са отнети в полза на Държавата вещите, предмет на нарушението: 2 куб.м. дърва за огрев, поради недопустимост на жалбата.

  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 77/14.01.2011 година на  Директора на ДГС-Плевен  В ЧАСТТА, в която е постановено отнемане в полза на държавата на микробус „Фолксваген-Транспортер” с рег. № ЕН *** АТ за нарушение по чл. 80, ал. 14, т. 1 от ЗГ, извършено на 29.12.2010 год. от М.А.П. с ЕГН ********** *** като незаконосъобразно.

  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Регионален административен съд - Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :