Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

  25.02.2011г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                П Р Е Д С Е Д А Т Е Л : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Начева НАХД № 230 по описа на същия съд за 2011 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Постъпила е жалба от “Близу-Медиа енд Броудбенд”ЕАД, гр. София, представлявано от ** **, действащ в качеството си на член на Съвета на директорите и като пълномощник на Генералния директор *** против наказателно постановление № 64/21.12.2010 г. на Председател на Съвета за електронни медии, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.17 ал.2 от Закона за радиото и телевизията и на основание чл.126 ал. 1, вр. чл.127 ал. 2 от ЗРТ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева. Жалбоподателят намира, че издаденото НП е незаконосъобразно, тъй като счита, че не е извършил соченото в него административно нарушение. Излага и съображения от процесуално-правно естество.

В с.з. жалбоподателят се представлява от юрк. ****. Моли за отмяна на оспореното НП, като преповтаря изложените в жалбата съображения.

Ответникът по жалбата Председател на Съвета за електронни медии не се представлява, изпраща писмени бележки, като ангажира доказателства посредством изпращане на веществено доказателство – адуо касета. Намира, че жалбата е неоснователна и моли за оставянето `и без уважение, както и за потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.

 

Съдът като съобрази изложените в жалбата доводи, събраните по делото доказателства и Закона, намира за установено следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО, СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА НЕОСНОВАТЕЛНА.

            На 04.10.2010 г.  длъжностни лица от Съвета за електронни медии – св. Н.А.Н., П.В.Т. и И.Е.Х. извършили преглед на един брой VHS-касета със запис на телевизионна програма “Евроком-Плевен”, предоставена на СЕМ с придружително писмо вх. № 19-00-486/23.08.2010 г. от “Евроком Кабел Мениджмънт България” ЕООД, при което установили следното:

 - На 26.07.2010 г. по програма "Евроком Плевен", идентифицирана с таймер - сигнал и лого в горния ляв ъгъл на екрана, в интервала от 22.16.36 ч. до 23.53.29 часа /по таймера на видеокасетата/, се разпространява игралният филм "Фантомът на операта", съдържащ сцени на насилие и жестокост. Филмът не се предшества от подходящ надпис, ограничаващ гледането му от деца. На зрителите се представят поредица от кадри със сцени на жестокост в следната хронология:

1.В интервала от 22.20.27 ч. до 22.21.35 часа - кадрите показват как техници спускат свой колега в шахта за предстоящ ремонт. Спуснатият в шахтата техник вижда нещо страшно, което го кара панически да извика към колегите си за да го изтеглят бързо нагоре. Те правят това и в едър план - първо отгоре, а след това и отстрани, се вижда окървавеното му тяло, от което е откъсната горната му част. С панорама отдолу нагоре, на близък план, още веднъж се показва обезобразеното тяло на техника.

2.В интервала от 22.26.58 ч. до 22.27.42 ч. - кадрите показват мосю ** – главен унищожител на плъховете от подземията на Операта,  който поставя поредния капан. В този момент той казва, че му е станало изведнъж много студено., след което невидима сила тласка дланта му към капана, който я защипва, въпреки голямата му съпротива. Появяват се много плъхове, които започват да гризат окървавената му ръка, показана на зрителите на близък план. Изведнъж те се разбягват и мосю ** освобождава окървавената си ръка, като я гледа ужасен.

            3. В интервала от 22.31.39 ч. и 22.33.15 ч. - кадрите показват как лекарят разглежда ранитена мосю ***, нанесени му от капана и от плъховете. Към тях се присъединява и журналист от в. "Газет Републикен". Мосю ** се хвали , че е убил 4837 плъха и че пази опашките им в буркани с формалдехид. Той разказва, какво му се е случило, като на близък план се показва окървавената му и оглозгана от плъховете ръка.

             4. В интервала от 22.45.43 ч. до 22.47.06 ч. - кадрите показват как влюбените ** и **, от обслужващия персонал на Операта, тръгват да търсят съкровището на ** на Операта в нейните страховити подземия. В един момент се разделят и **е заловен от ***, който го обвинява, че е тръгнал да краде неговите съкровища. Въпреки съпротивата на ***, ** притежаващ свръхчовешки възможности, го вдига над главата си и го хвърля към един сталагмит в залата на голяма пещера. Тялото на момчето, което умира набучено на сталагмита, се показва на общ план. Полет го търси и го открива ужасена нанизан и окървавен на сталагмита - на близък и на общ план.

        5. В интервала от 22.49.39 ч. до 22.50.15 ч. - в кадър се вижда, как ужасена от смъртта на **, **бяга от **. В един момент той я настига, доближава лицето си до нейното, захапва нейния език и го изтръгва от корен от устата и. Всичко това се показва на зрителя на близък план.

        Дл.лица приели че с излъчването на филма "Фантомът на Операта" в часовия пояс от 22.16.36 ч. до 23.53.29 ч. доставчикът на медийни услуги "Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД е допуснал разпространение на аудио-визуално предаване, насочено към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на децата.

 Св. Н.А.Н. съставил на жалбоподателя “Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД /като универсален правоприемник на “Евроком Кабел Мениджмънт България ЕООД/ представлявано от *** – член на СД, в присъствието на св. П.Т. и И.Х., АУАН № 226/29.10.2010 г., в който отразил констатациите от проверката и посочил като състав на административно нарушение разпоредбата на чл.17 ал. 2 от Закона за радиото и телевизията. Въз основа на съставения акт, било издадено от  Председател на Съвета за електронни медии  оспореното НП.

             Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства –показанията  на актосъставителя Н.Н. и св. П.Т. и И.Х., приложените по делото писмени доказателства – АУАН № 226/29.10.2010г., СР 533 от 14.12.2010г., един брой VHS-касета със запис на телевизионна програма “Евроком-Плевен”, предоставена на СЕМ с придружително писмо вх. № 19-00-486/23.08.2010 г. от “Евроком Кабел Мениджмънт България” ЕООД.

Съдът кредитира като обективни, логични, незаинтересовани и кореспондиращи с възприетата от него писмена доказателствена основа показанията на актосъставителя св.Н.Н., П.Т. и И.Х., от които се установява че на 04.10.2010 г.  извършили преглед на един брой VHS-касета със запис на телевизионна програма “Евроком-Плевен”, предоставена на СЕМ с придружително писмо и която съдържала разпространеният по програма “Евроком-Плевен” в интервала от 22.16.36 ч. до 23.53.29 часа на 26.07.2010г. игрален филм "Фантомът на операта", както и че същият съдържал сцени на насилие и жестокост, а също сцени насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на децата.

Съдът цени като кореспондентни с показанията на горните свидетели и приложените към делото писмени и веществени доказателства.

При така описаната по-горе фактическа обстановка и анализ поотделно и в тяхната съвкупност на визираните писмени, гласни и веществени доказателства ценени от него, съдът намери че жалбоподателят “Близу-Медиа енд Броудбенд”ЕАД, гр. София, не е изпълнил визираното в разпоредбата на чл.17, ал.2 от ЗРТ задължение, като доставчик на медийна услуга, за което не се спори, да не допуска предоставяне за разпространение на предавания насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на децата, като е допуснал разпространение на аудио-визуално предаване – игралният  филм “Фантомът на операта” насочено към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на децата.

            При обследване на съставения акт и издаденото НП съдът не намери съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяната на последното, поради което като правилно и законосъобразно то следва да бъде потвърдено.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА НП  № 64/21.12.2010 г. на Председател на Съвета за електронни медии, с което на жалбоподателя “Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД /като универсален правоприемник на “Евроком Кабел Мениджмънт България ЕООД/ представлявано от **** – член на СД, с ЕГН ********** за нарушение на чл.17 ал. 2 от ЗРТ и на основание чл.126 ал.1, във вр. с чл.127 ал. 2 от ЗРТ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред АС-гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: