Р Е Ш Е Н И Е

10.02.2011 г.

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на 10 февруари

Тринадесети наказателен състав

година 2011

 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИР ДИМИТРОВ

 

Секретар: П.К.

Като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВ

НАХ дело номер 229 по описа за 2011 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН.

 

         С наказателно постановление № 10/2010 от 06.01.2011 г. на Началник на ТМУ – Свищов на основание чл. 123, ал. 1, чл. 124, ал. 1 и чл. 128, ал. 2 от ЗАДС, във вр. с чл. 24, чл. 36, ал. 2 и чл. 53 от ЗАНН е наложил на И.Д.П., с ЕГН ********** *** административно наказание – глоба в размер на 1000 лв.

Недоволна от издаденото наказателно постановление е останала жалбоподателката И.Д. П. която го обжалва в срок. В съдебно заседание жалбоподателката се явява лично, като моли съда да й намали така наложената глоба от Началника на ТМУ – Свищов, тъй като същата няма средства да я заплати. Жалбоподателката в съдебно заседание не отрича факта, че е закупила акцизните стоки без бандерол.

За ответната страна по жалбата Митница – Свищов, редовно и своевременно призована, представлява се от юрк. **** с пълномощно по делото. Чрез процесуалния си представител **** оспорва жалбата като неоснователна и моли, да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление като правилно и законосъобразно. Счита, че с оглед събраните по делото доказателства  безспорно се установява, че от обективна и субективна страна жалбоподателката е осъществила нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС. Подчертава, че няма извършени процесуални нарушения при съставянето на АУАН и при издаването на наказателно постановление. В заключение моли съдът да потвърди издаденото наказателно постановление.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Постановление № 4721/2010 г. по Бързо досъдебно производство № В-163/2010 г. по описа на РП – Плевен, която преписка е изпратена на ТМУ- Русе по компетенстност за образуване на административно-наказателна отговорност, съгласно мотивната част на горецитираното постановление. Същата е препратена от ТМУ – Русе на Митница – Свищов и заведена под № 1102/088 на 17.08.2010 г.

С представените материали е установено, че 07.07.2010 г. при извършена проверка от служители на РУП – Плевен в търговския обект павилион находящ се в **** се държат на склад акцизни стоки тютюневи изделия – цигари 44 бр. кутии – 20 къса, без да са облепени с акцизен бандерол.

СЪДЪТ с оглед събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл. 63 от ЗАНН, прие за установено следното:

По същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         По процесуалната законосъобразност на издаденото наказателно постановление:

        В издаденото наказателно постановление въз основа на Постановление № 4721/2010 г. по Бързо досъдебно производство № В-163/2010 г. по описа на РП - Плевен са посочени собственото, бащиното и фамилното име, и длъжността на лицето, което го е издало, датата и мястото на извършване на нарушението, собственото, бащино и фамилно име, точния адрес на нарушителя и ЕГН. Налице е фактическа обосновка. Посочени са законовите разпоредби, които жалбоподателката виновно е нарушила, както и вида и размера на наказанието.

Съдът не установи допускането на съществени нарушения на правилата по ЗАНН по административно наказателното производство. Атакуваното наказателно постановление е издадено при спазване на процедурата по ЗАНН от компетентни органи.

Атакуваното наказателно постановление не е издадено в срока по чл. 52, ал. 1 от ЗАНН, но съдебната практика възприема този срок като инструктивен. Само неспазването на сроковете по чл. 34 от ЗАНН е съществено процесуално нарушение и има за последица прекратяване на административно наказателното производство.

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав е на мнение, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати такива процесуални нарушения, които биха могли да доведат до самостоятелна отмяна на издаденото наказателно постановление.

След анализ на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено по безспорен начин, че жалбоподателката е осъществила от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, като е държала акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, което е нарушение на действащото законодателство и е определено, като наказуемо в същата норма.

Съдът не дава вяра на твърденията на жалбоподателката посочени в жалбата, че същата е закупила 44 бр. кутии цигари за неин близък приятел.

Мотивиран от гореизложеното, съда намира, че издаденото наказателно постановление е законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата против него – да бъде оставена без уважение, като неоснователна.

По тази причина правилно на основание чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, определеното наказание следва да бъде глоба в минималния размер от 1000 лева.

 Водим от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът

 

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 10/2010 от 06.01.2011 г. на Началник на ТМУ – Свищов, с което на основание чл. 123, ал. 1, чл. 124, ал. 1 и чл. 128, ал. 2 от ЗАДС, във вр. с чл. 24, чл. 36, ал. 2 и чл. 53 от ЗАНН е наложил на И.Д.П., с ЕГН ********** *** административно наказание – глоба в размер на 1000 лв., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Предмета на нарушението – 44 бр. кутии цигари по 20 къса, без да са облепени с български акцизен бандерол подробно описани в описателната част на настоящото наказателно постановление са отнети в полза на държавата.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване от страните по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от обявяването му в съдебно заседание.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: