Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

23.02.2011 г.,гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети февруари през две хиляди и единадесета  година в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

При участието на секретар Т.Г., като разгледа докладваното от съдията Начева НАХД № 214 по описа на същия съд за 2011 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

            Постъпила е жалба от В.К.Ф. ***, ЕГН **********, представляващ “Интертайм – Плевен” ООД, гр.София против НП № 9557-0127884/25.11.2010 г. на ИД Директор на дирекция “Контрол” при ТД на НАП Велико Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО и на основание чл.264 ал.1 вр. с чл.261 ал. 1 от ЗКПО е наложена глоба в размер на 200 лв. Твърди се, че атакуваното НП е незаконосъобразно и моли неговата отмяна.

            В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, не  се явява, представлява се от адв. М. В. от САК като поддържа жалбата и моли за отмяна на атакуваното НП.

Ответникът по жалбата ИД Директор на дирекция “Контрол” при ТД на НАП Велико Търново, р.пр. се представлява от юрк. Г.който моли за потвърждаване на НП.

 

            Съдът като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона и становището на страните намери за установено  следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА  ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЕ ЯВЯВА НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Жалбоподателят В.К.Ф. ***, ЕГН **********, в качеството си на представляващ“Интертайм – Плевен” ООД, гр.София, следвало да подаде годишна данъчна декларация по чл.92, ал.2 от ЗКПО за отчетен данъчен период – 2009 г. в ТД на НАП-Плевен до 31.03.2010г. При подаване на декларацията от жалбоподателя в ТД на НАП-Плевен на 04.10.2010г. било установено неизпълнение на нормативно визираното задължение като бил съставен АУАН №0127884/04.10.2010г. от  св. В.Ц.  и издадено оспореното НП.

            Горната фактическа обстановка се установява от АУАН №0127884/04.10.2010г., Годишна данъчна декларация от 04.10.2010г., както и от показанията на свидетелите В.Ц., Т.Б. и М.Ш. – всичките кредитирани от съда поради тяхната обективност, логичност и взаимнокореспондентност. Впрочем същата не се и оспорва от жалбоподателя като в жалбата се признава, че същия не е подавал годишна данъчна декларация по чл.92, ал.2 от ЗКПО за отчетния период във връзка с дейността на дружеството поради липсата на реално осъществявана от него дейност. Възприетите от съда гласни и писмени доказателства в тяхната съвкупност обосновават извода,че жалбоподателят не е съобразил вмененото му задължение по чл.92 ал.2 от ЗКПО като не е подал в законоустановения срок изискуемата годишна данъчна декларация. Следва да се посочи, че въздържането от осъществяване на съответна не води до отпадане на нормативно установеното задължение на данъчния субект.

Наложената глоба е в минимален размер което лишава от съдържание излагането на съображения по чл.27 от ЗАНН поради което  оспореното НП следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

            Съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН и НП съдът не откри при извършената служебна проверка.

 

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА  НП № 9557-0127884/25.11.2010 г. на ИД Директор на дирекция “Контрол” при ТД на НАП Велико Търново, с което на В.К.Ф. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО и на основание чл.264 ал.1 вр. с чл.261 ал. 1 от ЗКПО е наложена глоба в размер на 200 лв. като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в  14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

                                                 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: