Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Плевен,08.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд в публичното заседание на седми февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Венелин Николаев

 

при секретаря И.И. и в присъствието на прокурора … , като разгледа докладвано от съдия Николаев н.а.х.д. №205 по описа за 2011 год., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 9832-064558/06.12.2010г. на Изпълняващия длъжността Директор офис на НАП Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, на “Л., НАЙДЕНОВ – МУЛТИКОМЕРС” СД – гр. Плевен, с ЕИК по БУЛСТАТ: 114589353, представлявано от В.В.Л. ***, ЕГН ********** е наложена на основание чл.261, ал.1 от ЗКПО имуществена санкция в размер на 500,00 лв. за това, че като лице, подлежащо на облагане по реда на ЗКПО, не е подало годишна данъчна декларация по чл.92, ал.2 от ЗКПО за финансовата 2009 година в законоопределения срок до 31.03.2010г. по регистрация; Към датата на съставяне на АУАН на 18.10.2010г. декларация по чл.92 от ЗКПО за 2009г. не е подадена в офис Плевен; АУАН е съставен на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН – нарушена е разпоредбата на чл.92, ал.2 от ЗКПО.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят В.В.Л., представляващ “Л., НАЙДЕНОВ – МУЛТИКОМЕРС” СД – гр. Плевен, който го обжалва и моли съда да го отмени.

Ответникът по жалбата – редовно призован – се представлява в съдебното заседание от ю.к. Жиянова и изразява становище, че наказателното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

Акт за установяване на административно нарушение  №0064558 е съставен на 18.10.2010г. от Г.К.А. на длъжност инспектор по приходите в сектор “УК” при ТД на НАП – Велико Търново, офис гр. Плевен против “Л., НАЙДЕНОВ – МУЛТИКОМЕРС” СД – гр. Плевен, с ЕИК по БУЛСТАТ: 114589353, представлявано от В.В.Л. ***, ЕГН ********** за това, че последният не е подал годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2009 година в офис Плевен при ТД на НАП гр. Велико Търново в законоустановения срок до 31.03.2010г. Към датата на съставяне на АУАН – 18.10.2010г., годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2009г. не е подадена в офис Плевен при ТД на НАП гр. Велико Търново. АУАН е съставен на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН – нарушена е разпоредбата на чл.92, ал.2 от ЗКПО.

Жалбоподателят  е записал в  акта като възражения, че декларацията не е подадена, тъй като  фирмата е заличена.

По делото е представено копие от  Решението на Окръжен съд Плевен, фирмено отделение от 27.12.2005г.,  от което е видно, че  СД

”Л. Найденов – Мулти комерс”- гр.Плевен е заличено от  търговския регистър, поради приключила в срок процедура по ликвидация. При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

 Допуснато е съществено нарушение на процесуалните правила от наказващият орган при издаване на наказателното постановление. Съгласно чл.52, ал.4 от ЗАНН, преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, От събраните по делото доказателства се установява, че административно-наказващият орган не е обсъдил възражението на жалбоподателя и е издал наказателно постановление, с което е наложил  имуществена санкция на юридическо лице, което към 31.03.2010г. не е съществувало в правния мир, тъй като е било заличено от търговски регистър и следователно  не може да бъде субект на административно нарушение.

 

 

Ето защо жалбата на В.В.Л. се явява основателна, поради което издаденото наказателно постановление като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

Предвид горното, съдът

 

Р   Е   Ш    И :

ОТМЕНЯ  на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление № 9832-064558/06.12.2010г. на Изпълняващия длъжността Директор офис на НАП Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което на “Л., НАЙДЕНОВ – МУЛТИКОМЕРС” СД – гр. Плевен, с ЕИК по БУЛСТАТ: 114589353, представлявано от В.В.Л. ***, ЕГН ********** е наложена на основание чл.261, ал.1 от ЗКПО имуществена санкция в размер на 500,00 лв. за това, че като лице, подлежащо на облагане по реда на ЗКПО, не е подало годишна данъчна декларация по чл.92, ал.2 от ЗКПО за финансовата 2009 година в законоопределения срок до 31.03.2010г. по регистрация; Към датата на съставяне на АУАН на 18.10.2010г. декларация по чл.92 от ЗКПО за 2009г. не е подадена в офис Плевен; АУАН е съставен на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН – нарушена е разпоредбата на чл.92, ал.2 от ЗКПО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Плевенски регионален административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: