Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Плевен,  28.02.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

                Плевенският районен съд, ХІV – ти наказателен състав,  в  публично съдебно заседание на  девети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

При секретаря      Ц.Д.                                                              и в присъствието на

Прокурора  ***                             като разгледа докладваното от съдията ГЕРГИЧАНОВА ЧН дело № 203 по описа за 2011 г. и за да се произнесе съобрази следното:

 

          ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 24 а от ЗБППМН.

 

          Производството по делото е образувано по предложение на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община – Пордим за налагане по отношение на малолетния А.Д.Ц. с ЕГН ********** *** възпиателна мярка “настаняване в социално-педагогически интернат”.

          В съдебно заседание   МКБППМН – Пордим, редовно призована, не се представлява. 

           Представителят на РП-Плевен ангажира становище, с оглед ангажираните в хода на проведеното съдебно следствие доказателства се установява, че към настоящият момент е отпаднала необходимостта от предложената мярка поради което предложението не следва да бъде уважено, на малолетни следва да бъде наложена друга подходяща мярка.

          Съгласно изразеното мнение от ИДПС – *** А. най подходящата мярка в случая е „предупреждение”, тъй като през последните месеци малолетният Ц. посещава редовно училище, отделил се е от неблагоприятната приятелска среда, която му е оказвала неблагоприятно влияние и няма регистрирани нови противообществени прояви .           

          Назначеният служебен защитник на предложения за настаняване в СПИ - адв. М. *** моли съда да остави без уважение предложението на МКБППМН – Пордим и да наложи на малолетния А.Ц. друга подходяща мярка, а именно „предупреждение”.

          Майката на малолетния А.Ц. – Д.С.Ц. заявява, че желае да се грижи за детето си, взела е мерки за прекратяване на контактите между сина и и приятелската му среда, която му е влияела отрицателно. В тази връзка посочва, че е преместила малолетното си дете в друго учебно заведение и от този момент синът и посещава редовно учебни занятия и няма регистрирани противообществени прояви. Моли съда да не уважава искането за настаняване на сина и А. н СПИ.

          Малолетният А.Ц. изразява съжаление за стореното. Моли съда да остави без уважение предложението на МКБППМН.

          Като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за установено следното:

По предложение № В-6912/2010 год. по описа на РП-Плевен и № 3461 по описната книга на МКБППМН – Община Пордим и преписка с № 6218 по описа на РУ на МВР – Пордим е образувано възпитателно дело № 3/2011 година по описа на МКБППМН при Община – Пордим срещу малолетния А.Д.Ц.. Възпитателното дело е приключило с решение от 17.01.20111 година на МКБППМН – Община Пордим, с което се прави предложение до ПлРС да наложи по отношение на малолетния Ц. възпитателна мярка по чл. 13, ал. І, т. 11 от ЗПППМН – “настаняване в СПИ”. В решението е посочено, че причина за налагане на посочената мярка са многобройните сигнали за извършени противообществени прояви, както и последващи последствия от девиантното поведение на А.Ц., които са заплаха, както за него в частност, така и за обществото на Община – Пордим. 

          В хода на проведеното съдебно следствие след изслушване на И.А. и майката на непълнолетния подсъдим – Д.С.Ц. се установи, че към настоящият момент малолетният Ц. посещава редовно учебни занятия, същият се е откъснал от приятелската среда, която му е оказвала неблагоприятно въздействие и е налице засилване на родителския контрол от страна на майката, в резултат на което през последните няколко месеца не са регистрирани противообществени прояви, извършени от мамолетния А.Ц.. ИДПС – *** А. изразява мнение, че към момента предпоставките за налагане на исканата мярка – „настаняване в СПИ” са отпаднали.

При така установената фактология съдът намира, че по делото не се установиха законовите предпоставки за прилагането на втората по тежест мярка по ЗБППМН - настаняване на малолетния във социален-педагогически интернат, както е предложила МКБППМН – гр. Пордим.   Предвидените в чл. 13 от ЗБППМН мерки имат за цел не да накажат нарушителя, а само да предотвратяват противообществените му прояви, да го превъзпитат и поправят, като осигурят нормалното му развитие и възпитание. Възпитателните мерки се налагат с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и не на последно място интеграция в обществото на малолетните и непълолетните. При определянето им освен всичко друго следва да се държи сметка за характера и тежестта на осъществените противообществени прояви, мотивите и обстоятелствата, при които са извършени, последващото поведение на извършителя, предишни прояви и налагани мерки и наказания и други обстоятелства, които имат значение в конкретния случай. В случая през последните два месеца е настъпила положителна промяна в поведението на малолетния, която е индиция за отпадане на необходимостта от налагане на сочената мярка.  Съдът намира, че настаняването на детето в СПИ не би оказала необходимото въздействие. Механичната замяна на жизнената среда с по-ограничена и на режима с по-рестриктивен не биха довели до постигне нужната промяна в поведението на 12-годишно лице, а единствено би довела до ново отрицателно въздействие върху неговата психика.  

Предвид гореизложеното съдът счита, че в случая не са налице законовите предпоставки за налагане на  възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.11  от ЗБППМН и предложението на комисията следва да се остави без уважение. Съдът намира, че за извършените от малолетния А.Д.Ц. противообществени прояви следва да му бъде определена възпитателна мярка по чл. 13 ал. І, т. 1  от ЗБППМН – „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”.

Мотивиран от горното и на основание чл. 24а ал. ІV т.2 и чл. 13 ал.І, т.1 от ЗБППМН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на МКБППМН-Община Пордим, по отношение на малолетния А.Д.Ц. с ЕГН **********, роден на *** год., българин, български гражданин, начално образование – 5 клас, неосъждан да бъде наложена възпитатена мярка „Настаняване в социално педагогически-интернат” на основание чл. 13, ал.1, т.11 от ЗБППМН.

НАЛАГА на  А.Д.Ц. с ЕГН ********** *** основание чл. 13 ал. І, т. 1  от ЗБППМН на възпитателна мярка „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”..

 Копие от решението да се изпрати на Председателя на МКБППМН-Община - Пордим, за привеждане в изпълнение на определената възпитателна мярка.

Решението е окончателно.                                                                                               

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: