РЕШЕНИЕ

 

15.02.2011г. гр.Плевен

                          

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, осми наказателен състав в открито съдебно заседание на Петнадесети февруари  през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ПОПОВ

При секретаря Д.И.

 и в присъствието на прокурора **

като разгледа докладваното от съдия Попов ЧНД № 202 по описа на същия съд за 2011г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл.24а ал.1 т.1 вр. чл.13 ал.1 т.13 от ЗБППМН.

Постъпило е решение  № 1/ 17.01.2011г. на МКБППМН - гр.Пордим, въз основа на което на основание чл.21, ал.2 от ЗБППМН, Плевенският районен съд е сезиран с предложение спрямо малолетния А.К.М. ***, ЕГН ********** да бъде наложена възпитателна мярка "Настаняване в социално-педагогически - интернат"по чл.13 ал.1 т.11 и по чл.13 ал.1 т.4 от ЗБППМН – “Поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, които ги заместват, със задължение  за полагане на засилени грижи”.

Съдът като съобрази приложените към възпитателното дело материали, становището на страните, събраните доказателства и Закона, констатира следното:

Малолетният А.К.М.  е роден на ***г***, Живее в гр.*** в момента живее при майка си в гр.***, българин, българско гражданство,  не учи, ЕГН **********.

Родителите на малолетния А.К.М. са разведени. Бащата К.М. ***, без образование, криминално проявен, живее на семейни начала с жени  от различни населени места.

 Майката Ф.И.Д. ***, сама полага грижи за А. и неговите братя и сестри.

А.М. произхожда от многодетно семейство, има трима братя и шест сестри.От няколко месеца майката Ф.Д. *** на квартира и преживява със средства под социалния минимум.Малолетния  бавно и с усилия се адаптира към

социалното си обкръжение. Активен и самостоятелен е при вземане на решения. Със слаб контрол над емоциите си, потребности и влечения. По характер е тих и спокоен, общителен. Не уважава околните и не е вслушва в съветите на по-възрастните. Често си служи с измама, лъжа. Склонен е към извършване на противообществени прояви. Порицанията и наказанията не му влияят. Неграмотен е познава само някои от цифрите и буквите. Използва нецензурни думи, недоразвит за възрастта си. Дружи с криминално проявени малолетни и непълнолетни лица, в съучастие, с които извършва противообществени прояви и  престъпления.Скита из улиците в гр.Пордим, спи по пейките и парковете, проси парични средства. Има множество противообществени прояви.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от приложените към делото доказателства – протокол №5/23.09.2008г и решение №1/17.01.2011г на МКБППМН гр.Пордим, Социален доклад от 03.01.2011г., сведение характеристика за А.К.М., предложение рег.№ 2976/05.10.2011г. на Началника на РПУ-Пордим, Докладна записка от  *** секретар на МКБППМН гр.Пордим, Справка от ***  Мл.ПИ при РУП гр.Пордим, обяснения от малолетния А.М., Решение № 1 от 17.01.2011г на МКБППМН гр.Пордим. В съдебно заседание бяха изслушани мамолетния, неговите родители,  К.В. класен  ръководител на 3 клас в гр.Пордим, директора на училището Е.В. ***  И.А.. От показанията на същите се установи, че малолетния А.К. не  посещава учебни занятия, от началото на учебната 2010/2011г. е ходил само два дни в училище, скита по улиците, спи по пейките и парковете в града, родителите му не упражняват контрол. Ф.Д., майка на малолетния А.М., заявява в съдебно заседание, че в момента А. живее  с нея , сестрите му и неговия  брат в гр.София, помага й в домакинството, слуша я, поведението му се е поправило в положителна насока.

 Съгласно разпоредбата на чл.21 ал.1 т.2 от ЗБППМН местната комисия прави предложение до РС за налагане на възпитателна мярка по чл.13 ал.1 т.11 или т.13. Малолетният А.К.М. действително е изградил в една много ранна детска възраст противообществени навици, причина, за които би могла да се търси  в липсата на адекватен в необходимата степен и навременен контрол от страна на неговите родители. Съдът счита, че следва да се наложи мярка по чл.12 от ЗБППМН,като опит да се зададе задача с конкретен срок на  всички участници по делото с цел преодоляване на създалата се ситуация, а не толкова с очакване за настаняване на детето в интернат. Ноторно известно е тежкото ежедневие  за ималите нещастието деца да попаднат  в интернат. Безспорно има тежки случаи, при които  е необходимо подобно настаняване, но определено случаят с А. не е такъв. 

Предвид изложените и обсъдени доказателства, съдът  намира, че   следва на основание чл.24,  ал.4 т.2, вр. чл.13, ал.1, т.12 от ЗБППМН по отношение на А.К.М. да бъде наложена възпитателна мярка “предупреждение за настаняване в социално-педагогически интернат” с изпитателен срок от 6 месеца.

Воден от горното съдът

 

РЕШИ:

 

НАЛАГА на основание чл.24,  ал.4 т.2,  вр.чл.13, ал.1,  т.12 от ЗБППМН възпитателна мярка по отношение на А.К.М. с ЕГН ********** ***,  понастоящем с адрес гр.***, а именно “предупреждение за настаняване в социално-педагогически интернат” с изпитателен срок от 6 месеца.

На основание чл.23 ал.5 от ЗБППМН препис от решението на ПлРС да се изпрати на непълнолетния и МКБППМН гр.Пордим.

РЕШЕНИЕТО подлежи на жалба или протест пред Плевенски окръжен съд в 14-дневен срок от  днес.

 

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ: