Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                        № ........

гр.Плевен, 14 февруари  2011 г.

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд в публично заседание на ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ февруари  през  две хиляди и  ЕДИНАДЕСЕТА  година в състав:

                                           

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВА ЯКИМОВА

 

при секретаря В.С.

като разгледа докладваното от съдия ЯКИМОВА

НАХД № 186  по описа за 2011 година,

на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

         С Постановление на Районна прокуратура Плевен от 18.01.2011 година по Досъдебно производство № 2792 от 2010 по описа на Районна прокуратура – Плевен е направено предложение обвиняемия Ц. *** И. ***, ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78 А от НК за това, че на на 24.08.2010 година в  гр. Плевен в едногодишен срок от  наказанието му по административен ред с НП № 726/24.09.2009 година  на Началник РУП-Пордим, връчено на 28.08.2009 година и влязло в сила на  06.09.2010 година за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на МПС – л.а. «Форд Мондео» с ДКН ЕН 8591 ВН, без съответното свидетелство за управление.

         В съдебно заседание за Районна прокуратура Плевен процесуален представител не се явява и не ангажира становище.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Ц. *** И. ***, ЕГН ********** признава авторството на деянието и моли съда да му наложи административно наказание към минимума предвиден в НК.

         Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна :

На 24.08.2010 година  в гр. Плевен, Ц. *** И. ***  управлявал МПС – лек автомобил “Форд –Мондео” с ДКН ЕН 8591 ВН. В района на улица *** бил спрян за проверка  от Е.К.М. и Ц.Н.Ц. – двамата служители от 02 РУП Плевен, които по това време изпълнявали  служебните си задължения  по опазване на обществения ред и контрол на автомобилния транспорт. Полицаите установили самоличността на Ц. *** И. и обстоятелството, че същия е  неправоспособен. и  управлявал МПС без да притежава съответното свидетелство за управление. В тази връзка и  за установеното административно нарушение, Е.К.М. съставил АУАН на Ц. *** И.  с бл.№ 039116/24.08.2010 година, заведен  в регистъра на 02 РУП с № 2078/24.08.2010 г. В тази връзка и на база установеното в последствие наличие на издадено наказателно постановление № 726/24.07.2009 година и влязло в сила на 05.09.2009 година за управление на МПС без съответното свидетелство за управление  било образувано и  проведено досъдебно производство. В хода на  същото се установило, че с деянието си  Ц. *** И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. В тази връзка, Ц. *** И. е привлечен в качеството му на обвиняем, и спрямо него е взета мярка за неотклонение   “Подписка”.

С оглед изясняване на обстоятелствата по случая в качеството на свидетели са разпитани лицата: Е.К.М., Ц. *** Ц..

При проведения разпит обвиняемия е признал вината си и е заявил съжаление.

При така установената фактическа обстановка и с оглед събраните безспорни и непротиворечиви доказателства е видно, че обвиняемият Ц. *** И. е осъществил с деянието си от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на 24.08.2010 година  в гр. Плевен, Ц. *** И. ***  управлявал МПС – лек автомобил “Форд –Мондео” с ДКН ЕН 8591 ВН без да притежава съответното свидетелство за управление.

За това деяние законадателя е предвидил “лишаване от свобода”  до две години.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.П, ал.П от НК. Обвиняемият е съзнавал обществено опасния    характер    на    деянието,    предвиждал    е    неговите обществено опасни последици и е искал настъпването им.

Обвинението се доказва от показанията на разпитаните свидетели Е.К.М. /л.18/, Ц. *** Ц.  /л.19/, свидетелството за съдимост на обвиняемия /л.20/; характеристичната справка за обвиняемия /л. 24/, както и от останалите събрани по делото писмени доказателствени материали.

         Видно от събрания по делото доказателствен материал обвиянемият е лице неосъждано за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, като в следствие на деянието не са настъпили вреди от имуществен характер подлежащи на възстановяване. Няма данни лицето да е освобождавано от наказателна отговорност по реда на чл.78"А" от НК. Предвид на това, съдът приема, че са налице кумулативно предвидените в разпоредбата на чл.78"А" от НК предпоставки за освобождаването на лицето от наказателна отговорност с налагането на административно наказание. Съдът приема, че на обвиняемият Ц. *** И. следва да се наложи наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на ХИЛЯДА лева.  При определяне на размера на глобата Съдът съобрази както тежестта на деянието, така и личността и материалното състояние на дееца.

         Водим от горното, СЪДЪТ  

                                              

    Р     Е      Ш      И    :

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Ц. *** И. ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на на 24.08.2010 година в  гр. Плевен в едногодишен срок от  наказанието му по административен ред с НП № 726/24.09.2009 година  на Началник РУП-Пордим, връчено на 28.08.2009 година и влязло в сила на  06.09.2010 година за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на МПС – л.а. «Форд Мондео» с ДКН ЕН 8591 ВН, без съответното свидетелство за управление -  престъпление по чл. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78А ГО  ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като налага административно наказание  ГЛОБА в полза на държавата в размер на  1000 /хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на жалба и протест пред ПлОС в 15-дневен срок от днес за подсъдимия и в 15-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му от Районна прокуратура - Плевен.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :