Р Е Ш Е Н И Е

                                                 гр. Плевен, 03.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                         

Плевенският районен съд, VІ наказателен състав в публичното заседание на трети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                         

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

 

При секретаря Л.Б. и в присъствието на прокурора ………, като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ НАХ дело №185 по описа за 2011  година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 375  от НПК.

 

С постановление за прекратяване на наказателното производство от 19.01.2011г. прокурор при Районна прокуратура – гр. Плевен е установил, че са налице основанията на чл.78А от НК по образуваното срещу П.В.Х. *** дознание за извършено престъпление по чл.345 от НК, и е направил предложение пред Районен съд – гр. Плевен за освобождаване на подсъдимият П.В.Х. от наказателна отговорност чрез налагане на административно наказание.

          За Районна прокуратура – гр. Плевен представител не се явява и не изразява становище по съществото на делото.

          П.В.Х. признава вината си и предоставя на съда да прецени размера на наказанието, за което следва да му бъде наложено административно наказание.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият П.В.Х. ***. На 10.10.2010г му се наложило да прекара вещи от заведение в гр.Плевен, което стопанисвал, до гр.Долна Митрополия. За целта ги натоварил в л.а., марка “Nisan”, модел “Trade Van” с рама №VWAKF0553ТА754464, на който поставил 2бр табели с немски транзитен №С046347, въпреки знанието му, че табелите не са издадени за въпросното МПС. Около 15,30часа същия ден в гр.Плевен на площад “Миндиликов” до магазин “Мосю Бриколаж” бил спрян за проверка от свидетелят ** и ** – служители на Второ РУП-Плевен. Била установена самоличността му и му бил съставен АУАН, тъй като не носел СУМПС и КТ към него, управлявал МПС, което не е регистрирано и което е с табели от друго МПС. С акта били иззети инкриминираните табели, като при справка в информационните масиви на ОД на МВР-Плевен било установено, че са издадени за друго МПС и са с изтекъл срок на валидност на 05.07.2008г. Подсъдимият подписал акта без възражения.

Горната фактическа обстановка се установява от самопризнанията на подсъдимия, който признава вината си, както и от събраните писмените доказателства, находящи се в досъдебно производство №2797/2010г. по описа на Районна прокуратура - гр. Плевен, прочетени в съдебно заседание и приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

          При така приетата фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си подсъдимият П.В.Х. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.345 от НК.       

По отношение отговорността на дееца съдът счита, че предложението на прокурора подсъдимият П.В.Х. да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е основателно и следва да бъде уважено, тъй като са налице предпоставките на чл.78А от НК за прилагане на посочения институт – за престъплението, извършено от подсъдимият се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба в размер от 100лв до 300лв, същият не е осъждан за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от Глава VІІІ от НК. В този смисъл съдът счита, че подсъдимият П.Х. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено съответно административно наказание “ГЛОБА”.

При определяне размера на наказанието съдът съобрази от една страна липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства по отношение на подсъдимият, а от друга съобрази наличието на многобройни смекчаващи отговорността такива – доброто му процесуално поведение, насочено към разкриване на обективната истина по делото, демонстрирането на критично отношение към извършеното от него деяние, поради което съдът му определя наказание “Глоба” в полза на държавата в размер на 1000лв.

          Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

         

ОСВОБОЖДАВА П.В.Х. *** с ЕГН ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  за това, че на 10.10.2010г в гр.Плевен, си служил с контролни знаци – 2бр табели с немски транзитен №С046347 с валидност до 05.07.2010г, поставени на л.а. марка“Nisan”, модел “Trade Van” с рама №VWAKF0553ТА754464, издадени за друго МПС, с което е осъществил състава на престъпление - по чл.345 от НК, като на основание чл.78А, ал.1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000лева.

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Плевенски окръжен съд в 15 дневен срок от днес за подсъдимият и от получаване на съобщението за Районна прокуратура – Плевен.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: