Р Е Ш Е Н И Е

   ............

 

23.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети февруари  през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия НАЧЕВА НАХД № 177 по описа на същия съд за 2011 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Постъпила е жалба от В.А.М. ***, ЕГН ********** против НП № 35-0000940/17.12.2010 г. на Началник ОО “КД-ДАИ”-гр.Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.18 т.1 от Наредба №Н-8/27.06.2008г. на МТ и на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лева. Твърди се,че НП е незаконосъобразно по изложени в жалбата съображения и се моли неговата отмяна.

            В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, явява се лично и с адв. Н.Б.от АК-гр.Перник  и  ангажират становище с което молят отмяна на НП.

            Ответникът по жалбата – Началник ОО “КД-ДАИ” -  гр.Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по предмета на делото.

 

            Съдът като съобрази изложените в жалбата доводи, становището на ответната страна, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛНА.

 

            На 02.12.2010 г. около 10,30 ч. жалбоподателят В.А.М. управлявал по главен пътя гр.София - гр.Плевен  товарен автомобил марка “Мерцедес” с Дк№ РК 1035 АМ, собственост на “Крис Л” ООД, като изпълнявал превоз за собствена сметка по маршрут гр. Перник-гр. Плевен. Жалбоподателят бил спрян за проверка от екип на РД ”АА”-Плевен в състав свидетелите К.Д. и М.Х. в хода на която длъжностните лица констатирали,че В.А.М. не представя трудов договор за назначаването си на работа или заверено извлечение от него. Съставен бил акт за установяване на административно нарушение  № 113434/02.12.2010 г. и издадено въз основа на него НП №35-0000940/17.12.2010 г. на Началник ОО “КД-ДАИ”-гр.Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.18 т.1 от Наредба №Н-8/27.06.2008г. на МТ и на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП било наложено административно наказание глоба в размер на 700 лева.

От свидетелските показания на К.Д. и М.Х.,акт за установяване на административно нарушение № 113434/02.12..2010 г., всичките кредитирани от съда поради тяхната обективност, взаимнокореспондентност и безпротиворечивост се установява извършената проверка на жалбоподателя, непредставянето на трудов договор в процесния момент – в оригинал или заверено копие и извършвания от него превоз.

Съдът намира,че разпоредбата на чл.18 т.1 от Наредба №Н-8/27.06.2008г. на МТ предписва като задължение на водача представяне на копие от трудовия договор или заверено извлечение от него при поискване от контролните органи в случаите когато се извършва превоз за собствена сметка.Видно от обстоятелствената част на НП не става ясно в коя фирма е следвало да е видно че е назначен ж-лят след като представи трудов договор. Оттук не става ясно наказващият орган след като не е представен трудов договор, по какви съображения е приел че се извършва превоз за собствена сметка, т.е. че се вмества в дефинитивната рамка посочена от §1 т.4 на ДР на ЗАвП след като не е ясно пак от непредставянето на трудов договор и дали извършвания превоз е възмезден или не е което пък е от значение за собствена смтка ли е или не.  Защото в противен случай ако не е за собствена сметка по смисъла на §1 т.4 на ДР на ЗАвП, то би могло да се приеме че извършваният превоз би могъл да се яви обществен такъв съгласно § 1 т.1 от на ДР на ЗАвП и Наредба №Н-8/27.06.2008г. на МТ да се окаже неприложима. От друга страна разпоредбата на чл.18 т.1 от Наредба №Н-8/27.06.2008г. на МТ визира превози на товари за собствена сметка. Така описаните обстоятелства не се разясниха и при разпита на двамата свидетели които въпреки извършеното предявяване на АУАН не можаха да си спомнят преобладаващата част от обстоятелствата на констатираното от тях нарушение.  В този ред на мисли е налице както недоказаност на вменененото нарушение, така и противоречие в отделните фрагменти на обстоятелствената част на НП и основанието на което е ангажирана АНО на жалбоподателя която обуславя незаконосъобразността на НП и което обуслови извода на съда за цялостната му отмяна.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ  НП №35-0000940/17.12.2010 г. на Началник ОО “КД-ДАИ”-гр.Плевен, с което на В.А.М. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.18 т.1 от Наредба №Н-8/27.06.2008г. на МТ и на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в  14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

                                              

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: