Р Е Ш Е Н И Е

       гр.Плевен 28.02.2011 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

                Плевенският районен съд, ХІV-ти наказателен състав в публично заседание на осми февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                       Председател: РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

          Членове:

 

При секретаря Ц.Д.                          и в присъствието на Прокурора……………………като разгледа докладваното от съдията ГЕРГИЧАНОВА НАХД № 173 по описа за 2011 г. и за да се произнесе съобрази следното:

         ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ. 59  ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 35-0000835/15.11.2010 година на Началника на ОО „КД-ДАИ”-гр. Плевен, с което на основание чл. 93, ал. І, т. 1 от ЗАвтП на Л.Н.В. *** наложено административно наказание - глоба в размер на 900,00 лв. за извършено нарушение по чл. 15, & 7, б. “а” от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78, ал. І, т. 2 от ЗАвтП.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ –  редовно призован, не се явява в съдебно заседание. В жалбата са релевирани оплаквания за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административно-наказателното производство пред наказващия орган. Наведени са доводи за допуснати нарушения и при прилагане на материалния закон. МОЛИ съда да постанови решение, с което да отмени изцяло Наказателно постановление № 35-0000835/15.11.2010 година на Началника на ОО „КД-ДАИ”-гр. Плевен като незаконосъобразно. 

         ОТВЕТНИКЪТ по жалбата – редовно призован, не се представлява в съдебно заседание. В придружаващото административната преписка писмо посочва, че атакуваното наказателно постановление е съобразено с материалните и процесуалните правила при издаването му, поради което моли да бъде потвърдено от съда.

         СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, намира за установено следното:

         ЖАЛБАТА е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

ПО ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата, СЪДЪТ намери за установено следното:

На 29.10.2010 год. около 08:50 часа А.Б.А. – мл. Инспектор при ОО „КД-ДАИ”-Плевен в присъствието на свидетеля Д.П.Ц. на път Ботевград-Бяла до разклон НХК извършили проверка на товарен автомобил “Рено Премиум”  с рег № С 74 08 ЕР, управляван от Л.Н.В., при която установили, че извършва обществен превоз на товари от гр. София до гр. Левски, като не представя тахографски лист за времето от 21:00 часа на 28.10.2010 год. до 05:15 часа на 29.10.2010 год. или документ, че не е управлявал МПС в обхвата на Регламент 561/ЕО.   

 Горната фактическа обстановка е отразена в АУАН серия А-2010 с номер на бланката 109135 от 29.10.2010 год., възпроизведена е в атакуваното по съдебен ред наказателно постановление и се подкрепя от ангажираните в хода на съдебното производство гласни доказателства чрез разпит на свидетелите А.Б.А. и Д.П.Ц., чиито показания съдът приема с доверие, като логични и непротиворечиви. Въз основа на така изложената фактическа обстановка, наказващият орган е приел, че жалбоподателят е осъществил административно нарушение по чл. 15, & 7, б. “а” от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78, ал. І, т. 2 от ЗАвтП и с атакуваното наказателно постановление е санкционирал нарушителя на осн. чл. 93, ал. І, т. 1 от ЗАвтП с глоба в размер на 900,00 лв.

АУАН е съставен в присъствие на нарушителя и връчен на 29.10.2010 год., в което същият е отразил, че ще представи допълнително документи.

Настоящият съдебен състав намира, че за описаното в АУАН нарушение е приложима разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от ЗАП, която предвижда наказание глоба до 50 лева и че наказващият орган, позовавайки се на нормата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП е санкционирал жалбоподателя с административно наказание, предвидено за друго нарушение, каквото не е констатирано в съставения АУАН и в издаденото наказателно постановление.

С оглед на установеното нарушение на процесуални правила в административно-наказателното производство, съдът приема че е ограничено правото на защита на наказаното лице, което представлява съществено процесуално нарушение и е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се формират правни изводи относно наличието или не на доказателства, установяващи извършване на описаното в наказателното постановление нарушение.

Дори да се приеме, че жалбоподателят не е представил тахографски лист или друг документ по Регламент 561 през времето от съставяне на АУАН до и по време на образуваното съдебно производство е неотносимо към разглеждания спор, доколкото предмет на съдебен контрол е образуваното административно-наказателно производство и издаденото в резултат наказателно постановление, а не обстоятелства, свързани с определено поведение на наказаното лице, осъществено след датата на констатиране на административно нарушение.

По изложените съображения съдът намира, че Наказателно постановление № 35-0000835/15.11.2010 година на Началника на ОО „КД-ДАИ”-гр. Плевен  следва да бъде отменено като незаконосъобразно на основание чл. 63, ал. І от ЗАНН. 

Водим от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, СЪДЪТ 

Р Е Ш И  

ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35-0000835/15.11.2010 година на Началника на ОО „КД-ДАИ”-гр. Плевен, с което на основание чл. 93, ал. І, т. 1 от ЗАвтП на Л.Н.В. *** наложено административно наказание - глоба в размер на 900,00 лв. за извършено нарушение по чл. 15, & 7, б. “а” от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78, ал. І, т. 2 от ЗАвтП

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Регионален административен съд - Плевен.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: