Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

В ИМЕТО НА НАРОДА

            гр. Плевен, 07.02.2011 год.

 

                Плевенският районен съд, ХІV – ти наказателен състав в публично заседание на втори февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

при секретаря Ц.Д., като разгледа докладваното от съдия Гергичанова НАХД  № 159/2011 година по описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното:

 

                            ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

 

         С Наказателно постановление № 2010-20869 от 16.11.2010 година на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, В. Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище - гр.Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на  потребителите, с което на ”Пени Маркет България” ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: с. Столник, Софийска област, представлявано *** с ЕГН ********** – упълномощен представител с пълномощно рег. № 1450/22.02.2010 год. на Нотариус с рег. № 379 на НК за нарушение на чл.19, ал. V от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)  на основание чл.200 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300,00 лева.

         Недоволен от така наложеното административно наказанио е останал жалбоподателят, който в срока по чл. 59 от ЗАНН, чрез наказващия орган е подал жалба до Районен съд  Плевен, с която моли съда да отмени по реда на чл. 63 от ЗАНН наказателното постановление  като незаконосъобразно. В жалбата са релевирани оплаквания за допеснати саществени нарушения на процесуални правила в хода на административно-наказателното производство пред наказващия орган.

         В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се представлява. 

         За ответната страна процесуален представител не се явява. В приложеното по делото писмено становище излага подробни аргументи в подкрепа на тезата, че жалбата е неоснователна. Моли съда да постанови решение, с което да потвърди като правилно и законосъобразно атакуваното наказателно постановление.   

         Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:    

На 16.07.2010 г. в РД-Русе-гр. Плевен към Комисията за защита на потребителите е постъпил писмен сигал от Катя Владова Ралчева от гр. Плевен, в който потребителят е изложил твърдения, че е закупил сирене-поли продукт, като на поставения върху продекта етикет била посочена цена за килограм – 3,19 лв., а върху касовата бележка било отразена цена от 3,59 лв. за същия продукт. По повод подадения сигнал на 28.07.2010 год. в търговски обект-магазин, находящ се в гр. Плвен, ж. к. „Сторгозия”, стопанисван и управляван от ”Пени Маркет България” ЕООД ЕИК *** е извършена проверка от служители на РД-Комисия за защита на потребителите. При проверката е установено, че фирмата ”Пени Маркет България” ЕООД ЕИК *** предлата за продажба саламурено сирене „Поли”, производител „Българско сирене” ООД-Хасково с обявена цена върху всяка опаковка 3,19 лв./кг. Установено е че наличното количество е 68 опаковки с различен грамаж. В близост до стоката продавачът е поставил собствен етикат с обявена цена от 3,59 лв./кг. При маркиране на касата на 1 опаковка сирене цената за килограм е 3,59 лв. Опаковката е 0,492 кг. с обявена цена за нея 3,19 лв./кг. и 1,58 лв. за 0,492 кг., а при заплащане на касата цената е 0,492 кг. за 1,77 лв.  Констатациите от извършената проверка са изложени в Констативен протокол 2010 № К-77050 от 28.07.2010 год. За констатираното нарушение е съставен АУАН 2010 № К-20869/28.07.2010 год., а въз основа на него е издадено и атакуваното наказателно постановление.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след анализ на приобщените към доказателствената съвкупност по делото писмени доказателства - Констативен протокол 2010 № К-77050 от 28.07.2010 год., АУАН 2010 № К-20869/28.07.2010 год., НП № 2010-20869 от 16.11.2010 година на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, В. Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище - гр.Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на  потребителите, Протокол за проверка на документи № К-46471/28.07.2010 год., копие от касов бон, както и от ангажираните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите С.Н.Н. и Т.В.К., чиито показания съдът приема с доверие като логични, непротиворечиви и взаимно допълващи се. От същите безспорно се установява, че на 28 юли 2010 година по повод постъпил сигнал от потребител в обект, находящ се в гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия”, стопанисван от фирма ”Пени Маркет България” ЕООД ЕИК *** се предлага за продажба сирене с обявена цена върху всяка опаковка 3,19 лв./кг. Свидетелите посочват, че върху всяка от опаковките била посочена цена от 3,19 лв./кг., а отделно имало обявена и друг, а именно – 3,59 лв./кг. При маркиране на опаковка от продукта на касата се установил, че същият се заплаща по по-високата цена, а именно – 3,59 лв./кг.   

При така очертаната фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Жалбата е неоснователна.

Безспорно съдът приема, че фирма ”Пени Маркет България” ЕООД ЕИК *** на 28.07.2010 год. не е се е съобразила с разпоредбата на чл.19, ал.V от ЗЗП, според който „Обявяването на различни цени за един и същ вид стока в търговския обект е забранено, с изключение на случаите по чл. VІ.” В настоящия случай се установи по несъмнен начин, че в търговски обект-магазин, находящ се в гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия”, стопанисван и управляван от ”Пени Маркет България” ЕООД ЕИК ***  се предлага за продажба хранителна стока сиренеи марка „Поли” на различни цени по опаковка и на обявена цена от продавача.

Съдът не споделя съжденията развити в жалбата, че след като АУАН не е предявен лично на нарушителя, а е предявен на негов пълномощник е нарушено административното производство и се ограничава правото на защита на нарушителя. В настоящия случай административно наказателната отговорност е ангажирана спрямо юридическо лице, което има свои органи за управление, който са овластени от принципала. При извършването на проверката на 28.07.2010 год., тя е извършена в присъствието на Илиана Борисова Станчева – зам управител на магазина. ААН е съставен в присъствието на пълномощник на представляващия и управляващия дружеството ”Пени Маркет България” ЕООД ЕИК ***. Пълномощника се е легитимирал надлежно с нотариално заверено на два езика пълномощно, заверено от нотариус *** с рег. № 379 на НК, приложено на л. 15 в делото. Видно от текста на приобщеното към доказателствения материал по делото нотариално пълномощно е че *** е овластен да представлява управляващия и представляващ дружеството пред Комисията за защита на потребителите и териториалните й подразделения при извършване на процесуални действия по връчване, предявяване, подписване на АУАН и всички необходими документи.

Съдът счита, че административно наказващия орган правилно е индивидуализирал субекта, който следва носи административно наказателната отговорност, точно и в съответствие със закона е определил вида на наказанието и неговия размер. В настоящия случай размера на наказанието е определен от административнонаказващия орган в минималния размер предвиден в чл. 200 от ЗЗП. Правилно наказващия орган е отчел тежестта на извършеното нарушение, обстоятелството, че е извършено за първи път и предвид гарантиране правото на потребителя да има точна информация, която да не го въвежда в заблуждение относно стойността на стоките, съдът счита, че така определеното наказание е правилно определено.

Съдът намира, че в хода на административно-наказателното производство пред наказващия орган не са допуснати нарушения на процесуални правила, които да обуславят отмяната на атакуванотонаказателно постановление. АУАН и НП са издадени от компетентен по място, материя и степен орган (с оглед представените Заповед №№ 591 ЛС от 19.06.2006 год. и 586/18.08.2006 год. на Председателя на КЗП) в съответствие, както с материалния, така и с процесуалния закон.

 

Поради горните мотиви съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2010-20869 от 16.11.2010 година на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, В. Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище - гр.Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на  потребителите, с което на ”Пени Маркет България” ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: с. Столник, Софийска област, представлявано *** с ЕГН ********** – упълномощен представител с пълномощно рег. № 1450/22.02.2010 год. на Нотариус с рег. № 379 на НК за нарушение на чл.19, ал. V от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)  на основание чл.200 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300,00 лева.

                   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Плевен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :