Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ ...............                                     Година  2011                       гр. Плевен

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ІІІ-ти наказателен състав

На ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ФЕВРУАРИ                 2011 ГОДИНА

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ МИТЕВА

 

Секретар: Б.М.

Като разгледа докладваното от  съдията МИТЕВА

НАХД № 153 по описа за 2011 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 375 от НПК.

 

         С постановление от 17.01.2011 г. прокурор при Районна прокуратура гр. Плевен е установил, че са налице основанията на чл. 78а от НК по образуваното срещу Ц.С.Р. – Д. – родена на *** ***, българка, с българско гражданство, омъжена, висше образование, неосъждана, ЕГН **********, Досъдебно производство №  Д-676/2009 г. по описа на Районна прокуратура гр. Плевен за извършено  престъпление по чл. 315, ал. 1, вр. чл. 309, ал. 2, ал. 1 от НК и е направил предложение пред Районен съд – Плевен за освобождаване на Ц.С.Р. – Д. от наказателна отговорност чрез налагане на административно наказание за това, че на 03.06.2007 г. гр. Плевен, преправила съдържанието на частен документ, като заличила изписания текст “На 27.05.2005 г. ми бе върнат печат на ф. Ени” и на същия документ изписала съдържанието на запис на заповед без разноски и протест за сумата от 5900 с издател Б.М.Ц. и кредитор Ц.С.Р. – Д. и на 09.07.2007 г. употребила така преправения документ пред Районен съд – Плевен, за да докаже съществуването на правоотношението по записа на заповед от 03.06.2007 г. като така описаното деяние е имало за предмет ценна книга – престъпление чл. 315, ал. 1, вр. чл. 309, ал. 2, ал. 1 от НК.

Обвиняемата се явява лично в съдебно заседание и с адв. Б. П. и дава подробни обяснения и не се признава за виновна.

Защитникът на обвиняемата Ц.Р., адв. Б. П. твърди, че в настоящето производство са събрани многобройни писмени доказателства, от които е видно, че инкриминирания Запис на заповед от външна страна отговаря на всички изисквания предвидени в нормите на Търговския закон и  това е дало основание на РС Плевен в производството по чл. 417 от ГПК да издаде изпълнителен лист по силата на този Запис на заповед. Твърди, че са неоснователни твърденията на жалбоподателката Ц., че не е подписала Запис на заповед, а е подписала нещо друго. Навежда доводи, че от представените копия на протоколи по гражданско дело № 3061/2008 г., което е инициирано от ищцата Б.Ц. ***, както и от протоколи по въззивно гражданско дело № 362/2009 г. по описа на  ПлОС и от настоящето производство всичките твърдения на свидетелката Б.Ц. се подкрепят единствено и само от показанията на свидетелката Д.М., която според него има явен интерес, тъй като заявява че с Б. са приятелки и иска да й помогне. Според адв. П. свидетелката М. твърди, че между Б.Ц. и Ц.Р. е имало даване на суми от името на Ц. към Б. само един или два пъти, а видно от досъдебната фаза на настоящето производство са представени 7-8 Записи на заповеди издавани от Б.Ц. в полза на Ц.Р.. С оглед твърденията на свидетелката Д.М., че когато Б. е давала някакви пари на Ц.Р. в сградата на БСП я накарала да се подпише на един празен лист отдолу, /както потвърди и в съдебно заседание, че се е подписала най-отдолу/ и под подписа не е имало възможност да се изпише ръкописен текст, адв. П. твърди, че видно от представения в оригинал Запис на заповед е, че непосредствено след изписване на общия текст от издателя има подпис на издателя и е видно, че под него има достатъчно място да се изпише какъвто и да е текст. Твърди още, че от представените в настоящето производство доказателства – протокол от съдебно заседание по гражданско дело № 3061/2008 г. свидетелката Д.М. заявява, че според информация от Б. ***** същата е подписала бял празен лист, но отгоре в горната му част, като всички тези твърдения навеждат на извода, че тази свидетелка не дава последователни и обективни обяснения, които могат  да послужат като категорично доказателствено средство. Не на последно място адв. П. прави анализ на Решение на ПлОС по въззивно гражданско дело № 362/2009 г., в което състав на Окръжен съд - Плевен се обективира защо не цени показанията на свидетелката Д.Т., защото тя не е пряк свидетел очевидец на съставянето на този акт,  а нейните твърдения са й станали известни от Б.Ц.. Защитникът на обвиняемата навежда доводи, че заличеният текст в процесната Запис на заповед не касае Записа на заповед нито по форма, нито по атрибути, които трябва да съдържа, като твърди че ако доверителката му е имала и най-малки притеснения най- спокойно е можела да скъса тази долна част на Записа на заповед и да й бъде издаден изпълнителен лист на базата на Записа на заповед, но тя не е имала притеснения защото знае, че там е ставало въпрос единствено и само за един не добре уреден документ и поради липса на квалификация както в доверителката му, така и в Б.Ц., в този Запис на заповед са решили да удостоверят и връщането на този печат и твърди, че обстоятелството, че има изписан друг текст в Записа на заповед по никакъв начин не опорочава самия частен документ.

          Районна прокуратура – гр.Плевен, редовно призована, не изпраща представител.

         Съдът като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         Обвиняемата Ц.С.Р. – Д. и свидетелката Б.М.Ц. се познавали. В периода 1996 г. – 2003 г. били в добри отношения като обвиняемата нееднократно предоставяла на Ц. парични заеми срещу лихва. През 2003 г. – 2005 г. обаче отношенията между свидетелката и обвиняемата се влошили. Причина за това били неуредените граждански отношения по преди това предоставени парични заеми от страна на Д. спрямо Ц.. В течение на тези отношения у Д. се намирал /в ролята на своеобразно обезпечение/ печат на фирма ЕТ “Б.Ц. – Ени”.

         На 27.05.2005 г. свидетелката Ц. и обвиняемата Д. се срещнали в присъствието на свидетелката Д.М.Т.. Д. върнала на Ц. гореспоменатия печат, като пожелала по случая да бъде изготвена разписка. Подала на Ц. бял лист с формат А4 и поискала да напише в долния край на листа, че е получила обратно печата на ЕТ “Б.Ц. – Ени”. Ц. се съгласила и написала в долния край на листа следното “На 27.05.2005 г. ми бе върнат печат на ф. Ени”. Обвиняемата прибрала така съставената разписка и се разделила с Ц. и Т..

         На 03.06.2007 г. обвиняемата Д. решила да се възползва по незаконен начин от споменатата по-горе разписка. С помощта на коректор заличила текста “На 27.05.2005 г. ми бе върнат печат на ф. Ени”. По този начин на листа останал само подписа на Б.Ц.. След това Д. съставила запис на заповед от 03.06.2007 г. – без разноски и протест за сумата от 5900 лева с издател Б.М.Ц. и кредитор Ц.С.Р. – Д.. Подредила текста на записа на заповед по такъв начин, че подписът на Ц. се паднал на мястото, където според съставения запис на заповед следва да бъде подписът  на издателя на записа на заповед.

         На 09.07.2007 г. обвиняемата Д. завела пред Районен съд – Плевен частно гражданско дело № 2262/2007 г., по което дело представила престъпно съставения от нея запис на заповед. Видно от определение на 30.07.2007 г. състав при ПлРС е разгледал делото, осъдил е Б.М.Ц. за сумата от 5900 лева, ведно с лихвите, течащи от 09.07.2007 г. и е разпоредил издаването на изпълнителен лист в полза на молителя – обвиняемата Д..

         Горната фактическа обстановка се доказва и от приобщените по реда на чл. 281, ал. 1, т. 1 от НПК показания дадени пред съдия по ЧНД 153/2010 по описа на ПлРС на свидетелката Д.М.Т. и от показанията на свидетелката Б.М.Ц. дадени пред съдия по ЧНД № 154/2010 г. В представените в настоящето съдебно производство копие от съдебни протоколи по гражданско дело 3061/2008 г. по описа на Плрс е видно, че свидетелката Д.М.Т. и пред граждански съд е потвърдила това, което казва и в хода на съдебното следствие по настоящето съдебно производство.

Съдът кредитира и изготвената по делото съдебно графологическа експертиза от ВЛ Ц.Ц., от която се установява, че ръкописният текст в Запис на заповед от 03.06.2007 г. не е изписан от Б.М.Ц.. Подписът за “Издател” в същата Запис на заповед от 03.06.2007 г. е положен от Б.М.Ц.. В Запис на заповед от 03.06.2007 г. е положен само един подпис и същият е изписан с пишещо средство със синя паста за химикал. В долната част на Запис на заповед под текста “Настоящата Запис на заповед се издаде …” има първоначално изписан  и заличен с коректор текст “На 27.05.2005 г. ми бе върнат печат на ф. Ени.” Подписът за “Издател” и текста “Подпис” както и имената “Б.М.Ц.” в изследваната Запис на заповед  от 03.06.2007 г. са изписани с различа паста за химикал от останалия ръкописен текст в Записа на заповед.

Заключение  по протокол 342/8.12.2010 г.  – Ръкописният текст в Запис на заповед от 03.06.2010 г. е изписан от Ц.С.Р.Д.. Не може да се установи първоначално изписаният текст, заличен с коректор  в Запис на заповед от 03.06.2007 г. изписан ли е или не е от Б.М.Ц., както изписани ли е или не от Ц.С.Р. – Д..

         Доводите изложени от защитника на обвиняемата Д. съдът приема като защитна теза, ирелевантни за настоящия процес, са твърденията на защитника относно процедурата по издаването на изпълнителния лист въз основа на Записната заповед на основание чл. 417 от ГПК.

          От показанията на двете свидетелки дадени пред съдия, както и от изготвената графологична експертиза по безспорен начин се доказва че обвиняемата Д. е преправила съдържанието на частния документ – процесната Запис на заповед, като употребила така преправения документ пред Районен съд Плевен, за да докаже съществуването на правоотношение по Запис на заповед от 03.06.2007 г.

         От всичко изложено по-горе съдът намира, че обвиняемата Ц.С.Р. – Д. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 315, ал. 1, вр. чл. 309, ал. 2, ал. 1 от НК, като че на 03.06.2007 г. гр. Плевен, преправила съдържанието на частен документ, като заличила изписания текст “На 27.05.2005 г. ми бе върнат печат на ф. Ени” и на същия документ изписала съдържанието на запис на заповед без разноски и протест за сумата от 5900 с издател Б.М.Ц. и кредитор Ц.С.Р. – Д. и на 09.07.2007 г. употребила така преправения документ пред Районен съд – Плевен, за да докаже съществуването на правоотношението по записа на заповед от 03.06.2007 г. като така описаното деяние е имало за предмет ценна книга.

За извършеното от Ц.С.Р. – Д. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до три години.

         При определяне размера на наказанието с оглед обстоятелството, че редакцията на чл. 78а от НК е изменена ДВ бр. 102/2009 г. и размерът на глобата е увеличен от 1000 до 5000 лева съдът съобрази обстоятелството, че обвиняемата Ц.Д. не е осъждана за престъпления от общ характер, поради което счита, че следва да се приложи чл. 2, ал. 2 от НК и се определи административно наказание към минимума предвиден в НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лв.

Горното наказание, макар и крайно снизходително, е инициирано от убеждението на съда, че подсъдимата е личност, която ще преоцени без излишна наказателна репресия собственото си неправомерно поведение.

         Водим от горното, съдът

Р Е Ш И  :

ОСВОБОЖДАВА обвиняемата Ц.С.Р. – Д. – родена на *** ***, българка, с българско гражданство, омъжена, висше образование, неосъждана, ЕГН ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за това, че на 03.06.2007 г. гр. Плевен, преправила съдържанието на частен документ, като заличила изписания текст “На 27.05.2005 г. ми бе върнат печат на ф. Ени” и на същия документ изписала съдържанието на запис на заповед без разноски и протест за сумата от 5900 с издател Б.М.Ц. и кредитор Ц.С.Р. – Д. и на 09.07.2007 г. употребила така преправения документ пред Районен съд – Плевен, за да докаже съществуването на правоотношението по записа на заповед от 03.06.2007 г. като така описаното деяние е имало за предмет ценна книга – престъпление чл. 315, ал. 1, вр. чл. 309, ал. 2, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, вр. чл. 2, ал. 2 от НК й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА ЛЕВА.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 153/2011 г. по описа на ПлРС.

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред Плевенски окръжен съд в 15-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: