Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …

 

 07.02.2011 година, гр.Плевен.

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН на  седми февруари  през две хиляди и единадесета  година, в закрито заседание в следния  състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДАРИЯ МИТЕВА 

 

като разгледа  докладваното от  съдия ДАРИЯ МИТЕВА  Ч.Н.дело № 144  по описа за 2011  година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

                   Производство по реда на чл. 31, ал.5 от ЗБППМН.

 

         В Районен съд Плевен е постъпило предложение от МКБППМН – гр. Казанлък за прекратяване на престоя на непълнолетната А.К.А., ЕГН ********** в Средно професионално възпитателно училище интернат “Христо Ботев” с. Подем, община Долна Митрополия на основание чл. 31, ал. 3 от ЗБППМН.

Предложението е изготвено въз основа на Решение № 01/01.02.2011 г.,  на МККБППМН  - гр. Казанлък, с което комисията предлага на ПлРС да прекрати престоя на непълнолетната А.К.А.  в специализираната институция.

Съдът след като се запозна с материалите по делото установи следното:

Непълнолетната А.К.А. е настанена в Средно професионално възпитателно училище – интернат “Христо Ботев” с. Подем с решение № 1380/09/28.01.2010 г. на Казанлъшки районен съд. Причина за настаняването  на непълнолетната А. са редица противоречащи на морала и добрите нрави прояви – аморален начин на живот, безразборни сексуални контакти, псевдопроституция, бягства от дома, непосещение на училище. Детето се води на отчет в ДПС при РУП – гр. Казанлък.

След настаняване на непълнолетната А.А. в горепосоченото учебно заведение същата започва да се оплаква от различни здравословни проблеми. В края на м. юни 2010 г. детето се прибира в дома си през лятната ваканция и още на следващия месец заедно с майка си посещават лекар специалист във връзка с проблеми с бъбреците. През м. октомври 2010 г. А.А. получава нова бъбречна криза, при което учебното заведение сигнализира Спешна помощ и на същата е указана амбулаторна помощ.  По време на коледните и новогодишните празници детето отново е при семейството си и по това време отново получава бъбречна криза. Поради гинекологичен проблем са й направени хормонални изследвания и скенер на хипофизната жлеза. Освен бъбречното заболяване детето има и проблем с очите и при посещение при очен лекар се установява, че е наложителна операция.

В предложението на МКБППМН – гр. Казанлък се твърди, че непълнолетната А. към настоящия момент е във Възпитателното училище в с. Подем, но същата има нужда от спешно лечение, а в учебното заведение не са в състояние да предоставят такова лечение. Твърдят, че след настаняването на детето родителите неколкократно са уведомявали училищитните власти за настъпилите здравословни проблеми.

По делото е  изискано медицинско становище относно здравословното състояние на непълнолетната А.А. от което се установява, че същата страда от множество заболявания – цистит, смесени разстройства в поведението и емоциите, пневмония без уточнен причинител, липса на менструация и камък в бъбрека и уретера.

         Съдът, след преценка на доказателствата счита, че са налице основания за освобождаване на А.К.А. ЕГН ********** от Средно професионално възпитателно училище – интернат “Христо Ботев” – с. Подем, обл. Плевен. Налице са здравословни причини обуславящи необходимостта да бъде прекратен престоят  на непълнолетната А. в учреждението  преди определения срок на нейното настаняване там и преди  края на учебната година  в конкретния случай. Предвид представения протокол на медицинска комисия ЕТ “ИПСМП Д-р *****” със заключение, че непълнолетната следва да е под наблюдение и обгрижване в домашни условия и навременно обхващане от личния лекар и предвид сериозните отклонения в здравословното състояние, носещи риск при неглижиране на лечението и профилактиката на усложненията в отсъствие на родителска грижа, съдът счита, че е в интерес на непълнолетната А.А. да бъде прекратено настаняването й в интерната.

   С оглед на горното на основание чл. 31, ал. 5 от ЗБППМН, съдът

Р   Е   Ш   И:

ПРЕКРАТЯВА изпълнението на възпитателната мярка   по чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗБППМН настаняване на Средно професионално възпитателно училище интернат “Христо Ботев” с. Подем по отношение на А.К.А. ЕГН ********** ***.

Решението е окончателно и не  подлежи на обжалване на основание чл. 31, ал.5 от ЗБППМН.

Преписи от решението    да се изпратят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Казанлък,   на ОбКБППМН гр. Казанлък  и на Районна прокуратура – Казанлък и Средно професионално възпитателно училище интернат “Христо Ботев” с. Подем, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен – за сведение и изпълнение.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: