Р Е Ш Е Н И Е

02.02.2011г

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на двадесет и пети януари

Шести наказателен състав

година 2011

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 82 по описа за 2011 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН.

 

         С наказателно постановление №983 от 18.06.2010г. Началникът на сектор ПП-КАТ-Плевен е наложил на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 т.1 от КЗ на Ц.М.Д. *** административно наказание глоба в размер на 400лв.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя Ц.М.Д., който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна ОД на МВР Плевен не се явява представител и не изразява становище по съществото на спора.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е неоснователна.

         Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт №983 от 06.06.2010г за установяване на административно нарушение от който е видно, че на същата дата около 09,40часа в гр.Плевен на площад “Миндиликов”, жалбоподотелят Д., като водач на л.а. “ВАЗ 2104” с рег.№ЕН 1110 АМ е нямал сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за 2010г, както и нямал залепен валиден стикер на предното стъкло..

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител П.Ф.Б. и свидетеля П.А.Д., чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства. Обстоятелството, че към момента на извършване на проверката от органите за контрол и регулиране на движението жалбоподателят Д. не е имал валидно сключена застраховка гражданска отговорност за управлявания от него автомобил, не се оспорва и от самия жалбоподател, видно от твърденията изложени в жалбата. Още повече, че в акта за установяване на административното нарушение,  жалбоподателят Д. не е направил възражение, че не е управлявал автомобила без сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. В този смисъл съгласно разпоредбата на чл.189 ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. А в конкретния случай жалбоподателят Д. не е доказал, че е управлявал автомобила със сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. От представеното незаверено копие от застрахователна полица №1028832016 на „Булинс”АД се установява, че на 05.06.2010г в гр.Плевен е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” между застрахователна компания „Булинс”АД и *** за л.а. „ВАЗ 2104” с рег.№ЕН 1110 АМ със срок на действие от 00,00часа на 06.06.2010г до 24,00часа на 05.06.2011г. Според съда тази застраховка е сключена от жалбоподателя след извършване на проверката от органите за контрол и регулиране на движението и след съставяне на АУАН №983/06.06.2010г. В тази насока е и отразената в акта констатация за незалепен валиден стикер на предно стъкло на автомобила за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за 2010г и представеното незаверено копие на този стикер. Нормалната житейска логика предполага при наличие на сключена застраховка „Гражданска отговорност” за 2010г  жалбоподателят, респективно собственикът на автомобила да залепи валидния стикер на предно обзорно стъкло, и при съставения АУАН да напише възражение, че има сключена такава застраховка.

При така приетото за установено от фактическа страна законосъобразно и обосновано административно наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят Ц.М.Д. е извършил нарушение по чл.315 ал.1 предл.2 от КЗ и правилно и законосъобразно му е наложил административно наказание на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 т.1 от КЗ. Разпоредбата на чл.315 ал.1 т.1 от КЗ установява два състава на административно наказателна отговорност. Юридически факт, пораждащ отговорността е не изпълнението на задължението за сключване на задължителна застраховка по чл.249 т.1 или т.2 или управляването на МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. Систематичното тълкуване на текста, установяващ състава на отговорността с разпоредбата на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ сочи като субект на първия състав на административно нарушение притежателя на МПС, а субект на втория състав може да бъде всяко административно наказателно отговорно лице. В тази насока законосъобразно и обосновано административно наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят е осъществил посочения по-горе втори състав на административно нарушение.

Съдът не констатира да са допуснати съществени процесуални нарушения, както при съставянето на АУАН, така и при съставяне на обжалваното НП, които да са довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице – жалбоподател в настоящото производство. Съобразно разпоредбата на чл.320 от КЗ за нарушение по чл.315 ал.1 и ал.2 от КЗ наказателните постановления се издават от Директора на ОД “Полиция” или от упълномощени от него лица.

Съдът счита, че следва да бъде потвърдено обжалваното наказателно постановление относно наложеното административно наказание по чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 т.1 от КЗ, като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №983 от 18.06.2010г. на Началника на сектор ПП-КАТ-Плевен, с което е наложено на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 т.1 от КЗ на Ц.М.Д. *** административно наказание глоба в размер на 400лв, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ОБОСНОВАНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: