Р Е Ш Е Н И Е

Номер  ........                      31.01.2011  год.                  Град Плевен

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХІІІ-ти нак. състав

На 31 януари                                                       Година 2011

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИР ДИМИТРОВ

                             

при секретаря П.К.

в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от ДИМИТРОВ

НАХ дело № 72 по описа за 2011 год. и за да се произнесе, съобрази следното:

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 59 ОТ ЗАНН

 

С наказателно постановление № 10042-0127448 от 09.12.2010 на Директор на ТД на НАП – В. Търново, офис - Плевен, е наложил на Д.А.И. на осн. чл. 53 във вр. с чл. 27 и чл. 3, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания,  административно наказание глоба в размер на ... /няма посочена санкция/ лв. за извършено нарушение по чл. 264, ал. 1 във вр. с чл. 261, ал. 1 от ЗКПО.

Недоволна от издаденото наказателно постановление е останала жалбоподателката Д.А.И., която го обжалва в срок. В съдебно заседание жалбоподателката Д.И., се явява лично и с адв. ****като молят съда да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно.

За ответната страна по жалбата ТД на НАП – В. Търново, офис - Плевен, редовно и своевременно призована, представлява се от юрк. ****който счита, че наказателното постановление е правилно, но е допусната техническа грешка.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, счита за установено следното :

Жалбата е подадена в срока по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН и е допустима. Разгледана по същество същата се явява основателна.

В  приложения по делото акт  за установяване на административно нарушение № 0127488 от 08.09.2010 г. е отразено, че като представляваща ****кооперация, с булстат: ****не е подала годишна данъчна декларация по чл. 92, ал. 2 от ЗКПО за отчетната 2009 г. в законоустановения срок до 31.03.2010 г. Изпратена е покана, с изх. № **** г. за подаване на годишна данъчна декларация по реда на чл. 92, ал. 2 от ЗКПО и съставяне на АУАН.

Поканата е получена на 24.08.2010 г.

Към момента на съставяне на АУАН не е подадена данъчна декларация.

АУАН е съставен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН.

Съдът извърши цялостна служебна проверка относно законосъобразността на атакуваното наказателно постановление, независимо от доводите в жалбата. В случая съдът констатира, че постановлението е издадено от компетентен орган, но са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на административнонаказателното производство, които обуславят отмяната му и правят безпредметно обсъждането на правния спор по същество.

Допуснати са съществени процесуални нарушения при изготвяне на наказателното постановление, в което не е посочен размера на санкцията.

 Наред с изложеното процесното наказателно постановление е съставено в нарушение на процесуалните правила, визирани в императивните разпоредби на чл.57, ал.1, т.7 от ЗАНН, според които в наказателното постановление следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочат нормативните разпоредби, които са нарушени, вида и размера на наказанието за извършеното нарушение. При съпоставката на описаните в обстоятелствената част на НП факти, посочените като нарушени законови разпоредби и санкционната разпоредба съдът намира, че е дадена правилна правна квалификация на деянието, но административнонаказващият орган не е посочил неговия размер, което по себе си е нарушено право на защита на жалбоподателя.

С оглед на констатираните по-горе нарушения на закона, които са допуснати в производството по установяване на административното нарушение и по налагане на административното наказание, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление  е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а жалбата да се уважи.

Предвид всичко гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна и издаденото наказателно постановление, следва да се отмени изцяло, като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ  наказателно постановление  № 10042-0127448 от 09.12.2010 на Директор на ТД на НАП – В. Търново, офис - Плевен, с което е наложил на Д.А.И. на осн. чл. 53 във вр. с чл. 27 и чл. 3, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания,  административно наказание глоба в размер на ... /няма посочена санкция според разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 7 от ЗАНН/ лв. за извършено нарушение по чл. 264, ал. 1 във вр. с чл. 261, ал. 1 от ЗКПО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок, който за страните по делото тече от деня на обявяването му в съдебно заседание.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: