Р Е Ш Е Н И Е

      ............

      04.02.2011 г.,гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на втори февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

При участието на секретар Т.Г., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 60 по описа на същия съд за 2011 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Постъпила е жалба от Б.А.Б. ***, ЕГН ********** против НП № 335/12.07.2010г. на Началник сектор ПП при ОД-МВР -гр.Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.259 ал.1 т. 1 от КЗ и на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. Твърди се, че НП е незаконосъобразно по изложени в жалбата съображения като се моли неговата отмяна.

            В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, явява се лично и  моли за отмяна на НП.

            Ответникът по жалбата – Началник сектор ПП при ОДМВР-гр.Плевен, р.пр. не се представлява и не изразява становище по нея. 

            Съдът като съобрази изложените в жалбата доводи, събраните по делото доказателства и Закона,установи следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА  ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛНА.

           

Около 09,20 часа на на неустановена дата /видно от АУАН № 335/30.06.2010 датата е 28.05.2010г., но същата е коригирана от неустановено лице с химикал/ жалбоподателят Б.А.Б. *** л.а.”Мерцедес 190” с ДК № ЕН 98 99 АК, негова собственост. Водачът на МПС бил спрян от длъжностни лица при РУП- гр. Пордим – свидетелите Т.Н. и М.М.. Последните приели, че Б. като водач на МПС л.а.”Мерцедес 190” с ДК № ЕН 98 99 АК негова собственост при проверка не представя полица за сключена застраховка ГО за 2010г. за което съставили на водача АУАН № 335/30.06.2010 г.  с който вменили нарушение по чл.259 от КЗ. Следва да се отбележи че това словесно описание е относимо към разпоредбата на чл.100, ал.1 т.3 от ЗДвП, а не към тази на чл.259 от КЗ.

По повод горното било издадено атакуваното НП, видно от обстоятелствената част на което ж-лят  Б.Б. е санкциониран затова, че управлява моторно превозно средство л.а.”Мерцедес 190” с ДК № ЕН 98 99 АК, негова собственост, като притежава МПС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е спряно от движение, но не е сключило договор за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите във връзка с чл.249 т.1 от КЗ. Т.е. видно от словесното описание на процесното НП се приема че такава застраховка не е сключена, а не е налице непредставянето `и.

Отделно от това видно от съставения АУАН неустановено лице е внесло корекция в датата на установяване на нарушението като видно от корекцията за такава дата вероятно е приета датата 28.05.2010г. Самият АУАН обаче е съставен на 30.06.2010г. като за съда остават неясни причините наложили това по-късно съставяне на акта. Нещо повече неяснотата се задълбочава от показанията на свидетелите в о.с.з. които твърдят че имало друг АУАН който бил с други вписани като нарушени разпоредби и от дата 28.05.2010г., а не както процесния такъв – от 30.06.2010г.

Визираните по - горе нарушения на процесуалния закон съдът счита за съществени. Действително не всяко нарушение на процесуалния закон представлява съществено нарушение на процесуалните правила, но съдът намира, че противоречията следва на първо място да бъдат преодолими, без да увреждат правото на защита на засегнатите в хода на административно-наказателното производство лица, а на следващо място следва да бъдат съпроводени от фактическа и правна обосновка, която да ги представи в необходимата светлина без да се налага съдът да изяснява волята на наказващия орган. Последното според съда е недопустимо т.к. несъобразяването им от наказващия орган с направените от него изводи има за крайна последица нарушаване правото на защита на жалбоподателя поради невъзможността му да се запознае в пълен обем с вмененото му нарушение и организира ефективно защитата си.

Допуснатите и визирани по – горе съществени процесуални нарушения лишават от смисъл излагането на съображения досежно материалната законосъобразност на атакуваното НП, поради което то следва да бъде отменено изцяло.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  НП №335/12.07.2010 г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР-гр.Плевен, с което на Б.А.Б. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.259 ал.1 т. 1 от КЗ и на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в  14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: