РЕШЕНИЕ

гр.Плевен. 03.02.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенски районен съд в публично заседание на първи февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Венелин Николаев

Съдебни заседатели: .......................

Членове:

при секретаря И.И. и в присъствието на прокурора, като разгледа докладваното от съдия Николаев н.а.х.д. №50 по описа за 2011 год., и на основание данните по делото и закона, за да, се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление №887/05.07.2010г. на Началника на сектор ПП-КАТ към ОД на МВР-Плевен, на С.М. ***, ЕГН **********, е наложено на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ административно наказание – глоба в размер на 400,00 лв. за това, че на 20.06.2010г. в 06:50 часа на първокласен път Е83, км.97+600, пътен надлез Варна посока София, като водач и собственик на л.а. “Форд Фиеста” с рег.№ ЕН 7611 ВА няма сключена застраховка “Гражданска отговорност” към момента на проверката, с което е нарушил чл.259, ал.1, т.1 от КЗ.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят С.М.Б. и моли да бъде отменено наказателното постановление изцяло.

Ответникът в съдебното производство не се представлява в с.з.. В съпроводително писмо, с което е изпратил административно наказателната преписка в съда, е изразил становище, че жалбата следва да остане без последствие, а наложеното наказание - потвърдено.

Съобразявайки   събраните   по  делото  доказателства,   съдът намира за установено следното:

С оглед датата на връчване на наказателното постановление на Б. – 08.12.2010г. - и датата на депозиране на жалбата му пред наказващия орган 09.12.2010г.- съдът счита, че последната е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение №887 е съставен на 20.06.2010г. от П.Й.Н. на длъжност младши автоконтрольор ГПП-КАТ при 01 РУП, ОД на МВР-Плевен срещу С.М. ***, ЕГН **********, затова че последният на 20.06.2010г. в 06:50 часа на ПП-Е83, км.97+600, пътен надлез Варна посока София, като водач и собственик на л.а. “Форд Фиеста” с рег. № ЕН 7611 ВА няма сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” към момента на проверката, с което е нарушил чл.259, ал.1, т.1 от КЗ.

Жалбоподателят е подписал   акта без изложи  възражения.

Съдът кредитира показанията на актосъставителя *** който твърди, че на посочената в акта дата е бил на работа съвместно с колегата се Г.. Твърди, че към момента на проверката жалбоподателят е нямал сключена застраховка “Гражданска отговорност”.

Съдът възприе и кредитира показанията на св.  И.М.Г., който заявява, че на посочената в акта дата  със св.  Н.   получили сигнал за автопроизшествие на главен път І-3. Съставили протокол за ПТП, като при проверка на  документите на водача установили, че  няма сключена застраховка “Гражданска отговорност”.

Възражението на защитата, че към момента на проверката жалбоподателят е имал сключена застраховка “Гражданска отговорност”  е необосновано.

От представената по делото застрахователна полица № 06510/0268608 се установява, че на 19.06.2010г. е сключена застраховка " ГО" за управлявания от Б. на 20.06.2010г. лек автомобил Форд Фиеста.   В полицата е посочено, че същата е валидна от  00:00 часа на  21.06.2010г. до 20.06.2011г., като на същата  дата е заплатена и  първоначалната   вноска в размер на 33, 15 лв.

Съгласно чл.187 от КЗ застрахователният договор влиза в сила след плащането на цялата  дължима премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията.

 В този смисъл твърдението на защитата, че договорът за застраховка влиза в сила в деня на сключването му, а именно 19.06.2010г. и че  застрахователят вероятно е допуснал техническа, като е отразил,  че влиза в сила от 21.06.2010г. е неоснователно.

При това положение следва да се приеме за безспорно, че е извършено нарушението така, както е описано в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление.

 Законосъобразно и правилно е ангажирана административно- наказателната отговорност на нарушителя, съгласно чл.315, ал.1 от КЗ за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса на Застраховането.

 Наложеното административно наказание е законоопределено в минимален размер, като органът е съобразил разпоредбата на чл.27 от ЗАНН.

В крайна сметка, не са допуснати съществени  процесуални нарушения на   нарушения, които да водят до отмяна на наказателното постановление.

По изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш     И :

 

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №887/05.07.2010г. на Началника на сектор ПП-КАТ към ОД на МВР-Плевен, на С.М. ***, ЕГН **********, е наложено на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ административно наказание – глоба в размер на 400,00 лв. за това, че на 20.06.2010г. в 06:50 часа на първокласен път Е83, км.97+600, пътен надлез Варна посока София, като водач и собственик на л.а. “Форд Фиеста” с рег.№ ЕН 7611 ВА няма сключена застраховка “Гражданска отговорност” към момента на проверката, с което е нарушил чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Плевенски регионален административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: