Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

02.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ***

 

            При секретаря Ц.Д. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия *** НАХД № 44 по описа на същия съд за 2011 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от В.В.Л. ***, ЕГН ********** представляващ “Л.,Найденов-Мултикомерс” СД против НП №9583-0064550/26.11.2010г. на И.Д.Директор на дирекция “Контрол” при ТД на НАП Велико Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО и на основание чл.264, ал.1, във вр. с чл.261, ал.1 от ЗКПО е наложено административно наказание: глоба в размер на 200,00 лв. Твърди, че “Л.,Найденов-Мултикомерс” СД е заличена от търговския регистър на ПлОС през 2005г. поради което се моли отмяна на оспореното НП.

            В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично като поддържа жалбата.

            Ответникът по жалбата – И.Д.Директор на дирекция “Контрол” при ТД на НАП Велико Търново, редовно призован, представлява се от юрк. *** с пълномощно по делото.Моли по същество за потвърждаване на делото.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  основателна.

 

            На 18.10.2010г. актосъставителя Г.А. в присъствието на свидетелите В.В.Ц. и Д.Ц.Л. след проверка приела,че жалбоподателя В.В.Л. в качеството си на представляващ “Л., Найденов-Мултикомерс” СД с Булстат 114589353, не е спазил законоустановения срок до 31.03.2010г. за подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 ал.2 от ЗКПО за 2009 година. По повод горното бил съставен АУАН № 0064559/18.10.2010г.,с който на В.В.Л. било вменено нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО във вр. с чл.264 от ЗКПО като било издадено оспореното НП.

           

            Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана незаконосъобразно. Видно от приобщеното по делото Решение от 27.12.2005г. на ПлОС по ф.д. № 747/95г.  “Л., Найденов-Мултикомерс” СД е заличено от търговския регистър поради приключила процедура по ликвидация на дружеството.Последното обуславя и липсата на подадена годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за което обективно свидетелстват при разпита си актосъставителя Г. и  свидетелите В.В.Ц. и Д.Ц.Л..Обстоятелството,че промяната в статуса на жалбоподателя не е била доведена до знанието на наказващия субект,а същия е ползвал своя база данни не води до саниране на допуснатото нарушение свързано с предприемане на АНП спрямо несъществуващо лице и произтичащите от това нарушения на процесуалните правила.Отделно от това вмененото нарушение на материалния закон също се явява несъставомерно поради което атакуваното НП следва да се отмени.

           

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НП №9583-0064550/26.11.2010г. на И.Д.Директор на дирекция “Контрол” при ТД на НАП - Велико Търново с което на В.В.Л. ***, ЕГН ********** като представляващ “Л.,Найденов-Мултикомерс” СД за нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО и на основание чл.264, ал.1, във вр. с чл.261, ал.1 от ЗКПО е наложено административно наказание: глоба в размер на 200,00 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: