РЕШЕНИЕ

 

 

         №……..                      2011 година               град Плевен

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД                                             първи наказателен състав

На втори февруари през две хиляди и единадесета година

В публично заседание  в следния  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИМИТЪР КИРИЛОВ

 

 

Секретар: З.П.

Прокурора:

като разгледа докладваното от съдията ДИМИТЪР КИРИЛОВ

НАХД № 35  по описа за 2011 год.

 

 

          Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

 

          В Районен съд – гр.Плевен е постъпило Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП – Плевен по реда на чл.375 от НПК на Р.М.Р. за това, че на 04.01.2010г. в гр.Плевен, обл.Плевен, потвърдила неистина в писмена Декларация № ФСД-ПИ-94Р-770-1 от 04.01.2010година, подадена по чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, която по силата на Постановление на Министерски съвет №226 от 16.09.2009г., се дава пред орган на властта – Община Плевен, за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, като декларирала, че за месец ноември 2009г. не е получила присъдената издръжка от длъжника О.А.М. – престъпление по чл.313, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

          За Районна прокуратура – Плевен редовно призована не се явява представител и в този смисъл не взема становище по така направеното предложение.    

Обвиняемата Р.М.Р., се явява лично в съдебно заседание, и с адв. *** В. ***.

          Съдът като прецени становището на страните и събраните по делото доказателства  намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемата Р.М.Р. съжителства за известен период от време на семейни начала със свидетеля О.А.М.. От съвместното им съжителство се родила дъщеря им ***, ЕГН **********. Впоследствие отношенията между обвиняемата и свидетеля М. се влошили и двамата се разделили. Малолетното дете останало да живее при майка си - обвиняемата Р..

С решение от 13.07.2005 година по гражданско дело № 3238/2004 година по описа на Районен съд град Плевен, У-ти граждански състав на същия  съд  осъдил свидетеля О.М. да заплаща ежемесечна издръжка на малолетната си дъщеря чрез нейната майка и законен представител в размер на 40 лева, считано от 10.11.2003 година до 10.11.2004 година и в размер на 45 лева, считано от 10.11.2004 година. Решението влязло в сила на 15.08.2005 година.

Впоследствие с решение № 16 от 16.01.2008 година по гражданско дело № 3238/2007 година по описа на Районен съд град Плевен, състав на същия съд осъдил свидетеля М. да заплаща за детето си ежемесечна издръжка в размер на 80 лева, считано от 01.09.2007 година.

Тъй като свидетелят М. не изплащал дължимата издръжка, обвиняемата Р.М.Р.,***, подала молба в СИС-Плевен, като приложила към нея и изпълнителен лист. Било образувано изпълнително дело № 332-29/2005 година по описа на Районен съд град Плевен. Делото било водено от държавния съдебен изпълнител при СИС-РС-Плевен свидетелката М.А.К.. При извършване на действия по изпълнителното дело били събрани доказателства, че длъжникът О.М. не притежава имущество, върху което да се насочи принудителното изпълнение за събиране на вземането. Поради тази причина по молба на взискателката на 27.01.2006 година по местоживеене на длъжника О.М. *** били изпратени констативен протокол и справка за изплащане на издръжката по реда на Наредбата за изплащане на присъдена издръжка от държавата. На тази база обвиняемата Р. започнала да получава издръжката от Община Ловеч.

Паралелно с горепосоченото изпълнително дело, обвиняемата Р. подала втора молба, като било образувано второ изпълнително дело № 10004/2008 година по описа на СИС- РС-Плевен. По това изпълнително дело било установено, че длъжникът О.М. е започнал работа в „НИКПРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД град Ловеч. По молба на обвиняемата бил наложен запор върху трудовото възнаграждение на длъжника. От месец септември 2008година редовно били правени удръжки от трудовото възнаграждение на свидетеля М., като удържаните суми били привеждани по сметка на Държавен съдебен изпълнител IВАN ВG72IORТ 73803334 717103 ИНВЕСТ БАНК град Плевен в полза на обвиняемата Р.М.Р.. От там съответните суми били привеждани по сметка на обвиняемата Р. IВАN ВG80UNCR70001519330000.

Впоследствие, с влизане в сила на новата Наредба за реда за изплащане на присъдена издръжка от държавата, било прието плащането да се извършва от общината по местоживеене на взискателя, а не от тази по местоживеене на длъжника. Поради тази причина с писмо с изх.№ ФБ/4655/ 16.10.2009 година Община Ловеч служебно изпратила преписката на Община Плевен, от където продължили да изплащат издръжката на обвиняемата Р..

В резултат на образуваните две изпълнителни дела, обвиняемата Р. получавала два пъти дължимата издръжка, веднъж от съответната община по реда на наредбата и втори път от удръжките от трудовото възнаграждение на свидетеля М..

С писмо с изх.№ ФСД- ПИ- 94Р-770-1/29.10.2009 година Община Плевен уведомила обвиняемата Р.Р., че съгласно разпоредбите на чл.5, ал.2 от наредбата е необходимо преди всяко плащане на издръжката да декларира, че не е получила плащане от длъжника, чрез подписване на декларация от 01 -во до 05-то число на месеца, следващ декларирания-изтеклия месец.

На 04.01.2010 година в град Плевен, Плевенска област, обвиняемата Р.Р. потвърдила неистина в писмена Декларация № ФСД-ПИ-94Р-770-1 от 04.01.2010 година, подадена по чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, която по силата на Постановление на Министерския съвет № 226 от 16.09.2009 година, се дава пред орган на властта- Община Плевен, за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, като декларирала, че за месец ноември 2009 година не е получила присъдената издръжка от длъжника О.А.М.. Издръжката за месец ноември 2009 година в размер на 80 лева била удържана от трудовото възнаграждение   на свидетеля М. на 23.12.2009 година и била приведена по съответната сметка в полза на обвиняемата Р.Р..

След горепосочената декларация, обвиняемата Р. подала и още няколко   декларации - на  05.02.2010 година,  на 05.03.2010 година, на 06.04.2010 година и на 03.05.2010 година, в които посочила, че не е получила   дължимата издръжка за съответните месеци. Посочените декларации обаче формално отговаряли на истината, тъй като към датите на подаваните   им,   все  още  не  били  направени  съответните  удръжки  от трудовото възнаграждение на свидетеля М. и сумите за съответните месеци не били приведени на обвиняемата.

По случая е образувано и проведено досъдебно наказателно производство.

С оглед изясняване на обстоятелствата по случая в качеството на свидетели са разпитани М.А.К. и О.А.М..

Видно от заключението на вещото лице Ц.М.Ц. по изготвената графическа експертиза е, че:

1. Ръкописният текст в Декларации по чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка №№ ФСД-ПИ-94Р-770-1 от 03.05.2010г., от 06.04.2010г., от 05.03.2010г., от 05.02.2010г. и от 04.01.2010г. на Община гр.Плевен е изписан от Р.М.Р.;

2. Подписите за “Декларатор” в Декларации по чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка  №№ ФСД-ПИ-94Р-770-1 от 03.05.2010г., от 06.04.2010г., от 05.03.2010г., от 05.02.2010г. и от 04.01.2010г. на Община гр.Плевен са положени от Р.М.Р..

Видно от заключението на вещото лице В.Б.В. по изготвената съдебно-икономическа експертиза, че: Р.М.Р., взискател по изпълнително дело 332-29/2005г. на Съдебен изпълнител при РС-Плевен, относно изплащане на издръжка по реда на “Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка” в качеството си на законен представител на малолетното си дете *** е подписала документи – декларации по чл.5, ал.2 от Наредбата, в които е потвърдила неистина с цел получаване на издръжка, както и длъжника О. *** М.,*** и Плевен. С неправомерно изплатената на лицето Р.М.Р. сума в размер на 3270.00 лева е нанесена щета на държавния бюджет.

          Горната фактическа обстановка се установява от самопризнанията на обвиняемата, от показанията на свидетелите М.А.К. и О.А.М. дадени в хода на досъдебното производство, от извършената графическа експертиза, извършената съдебно-икономическа експертиза, както и от представените с досъдебно производство №1331/2010г. по описа на РП-Плевен доказателства.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира за установено следното от правна страна:

С деянието си обвиняемата Р.М.Р. е осъществила от обективна и субективна страна състава по чл.313, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като на 04.01.2010г. в гр.Плевен, обл.Плевен, потвърдила неистина в писмена Декларация № ФСД-ПИ-94Р-770-1 от 04.01.2010година, подадена по чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, която по силата на Постановление на Министерски съвет №226 от 16.09.2009г., се дава пред орган на властта – Община Плевен, за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, като декларирала, че за месец ноември 2009г. не е получила присъдената издръжка от длъжника О.А.М..

За престъплението по чл.313, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева. Р. не е осъждана за престъпление от общ характер и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на Глава VІІІ, Раздел ІV от НК. От престъплението не са последвали имуществени вреди.

          Деецът подлежи на съответно наказание.

          Съдът счита, че са налице условията на чл.78а от НК, поради което обвиняемата следва да бъде освободена от наказателна отговорност, като й бъде наложено административно наказание. При определяне вида и размера на последното, съдът взе предвид следните обстоятелства:

          Признанието на вината от страна на Р.М.Р. и искреното й разкаяние, за извършеното съдействието, което е оказала на органите на досъдебното производството и на съда за разкриване на обективната истина, съдът приема за смекчаващи отговорността обстоятелства и счита, че в конкретния случай на обвиняемата следва да се наложи административно наказание към минимума, а именно: глоба в размер 500.00 лв.

Съдът намира, че така наложеното наказание би осъществило целите на административните наказания – чрез тях ще се предупреди и превъзпита обвиняемата Р. към спазване на установения правен ред и същите ще въздействат възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Водим от горното, съдът

 

                                             Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. с чл.78а от НК Р.М.Р. – родена на ***г***, живуща ***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, работи, неосъждана, с ЕГН – ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл.313, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на 04.01.2010г. в гр.Плевен, обл.Плевен, потвърдила неистина в писмена Декларация № ФСД-ПИ-94Р-770-1 от 04.01.2010година, подадена по чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, която по силата на Постановление на Министерски съвет №226 от 16.09.2009г., се дава пред орган на властта – Община Плевен, за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, като декларирала, че за месец ноември 2009г. не е получила присъдената издръжка от длъжника О.А.М. и й НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ: ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемата Р.М.Р. да заплати по сметка на Плевенски районен съд направените съдебно-деловодни разноски в размер на 180 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Плевенски окръжен съд в 15 дневен срок от днес за обвиняемия и от получаване на съобщението за РП-Плевен.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: