Р Е Ш Е Н И Е

02.02.2011г.

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на двадесет и пети януари

Шести наказателен състав

година 2011

 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

В. ЦВЕТАНОВ

 

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 15 по описа за 2011 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН

 

С наказателно постановление №154 от 13.12.2010г Зам.Кметът на Община-Плевен е наложил на основание чл.25 ал.1 т.1 вр.чл.3 т.1 от Наредба №1 на ОбС-Плевен на В.И.Т. *** административно наказание глоба в размер на 300лв.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят В.И.Т., който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна ОБЩИНА-Плевен, се явява КАТО представител юрк.*, която изразява становище по съществото на спора.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт №69з от 03.10.2010г за установяване на административно нарушение от който е видно, че на същата дата около 02,40часа в гр.*** жалбоподателят Т. е вдигал шум в жилищна сграда, като нарушава нощната тишина и спокойствието на живущите в жилищната сграда.

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител Т.Д.Д. и свидетеля С.А.Х., чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства. От показанията на разпитания актосъставител Т.Д. се установява, че след получен сигнал от оперативния дежурен на Първо РПУ-Плевен за нарушение на нощната тишина е посетил адреса на жалбоподателя и е констатирал силен шум от апартамента. Според показанията на актосъставителя жалбоподателят е бил предупреден да преустанови нарушението на нощната тишина, след което полицейските служители си заминали. От показанията на актосъставителя Д. се установява, че след получен повторен сигнал за нарушение на нощната тишина отново е посетил адреса на жалбоподателя и за пореден път е констатирал силна музика, която е чувала извън жилищния блок. Според актосъставителя за това нарушение бил съставен АУАН на жалбоподателя Т. за нарушение на нощната тишина. От показанията на свидетеля С.Х. се установява, че жалбоподателя Т. го е предупредил за това, че ще празнува с брат си и приятелката си в апартамента и ще има силна музика. Съдът кредитира напълно показанията на актосъставителя Д. и свидетеля Х., тъй като техните показания са конкретни, ясни и последователни, изясняват в пълнота всички факти и обстоятелства във връзка с възприетите от тях действия на жалбоподателя Т.. Освен това няма данни по делото, които да създават съмнения относно обективността и безпристрастността на тези свидетели, или да сочат на наличието на мотив да набедят жалбоподателя Т. в нарушение, което не е извършил. Още повече, че нито в акта за установяване на административното нарушение, нито по реда на чл.44 ал.1 от ЗАНН, жалбоподателят Т. не е направил възражение за ненарушаване на нощната тишина.

При така приетото за установено от фактическа страна законосъобразно и обосновано административно наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят В.И.Т. е извършил нарушение по чл.25 ал.1 т.1 вр.чл.3 т.1 от Наредба №1 на ОбС-Плевен и правилно и законосъобразно му е наложил административно наказание на основание чл.25 ал.1 т.1 вр.чл.3 т.1 от Наредба №1 на ОбС-Плевен.

Съдът счита, че следва да бъде потвърдено обжалваното наказателно постановление относно наложените административни наказания по чл.25 ал.1 т.1 вр.чл.3 т.1 от Наредба №1 на ОбС-Плевен, като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №154 от 13.12.2010г на Зам.Кмета на Община-Плевен, с което е наложено на основание чл.25 ал.1 т.1 вр.чл.3 т.1 от Наредба №1 на ОбС-Плевен на В.И.Т. *** административно наказание глоба в размер на 300лв, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ОБОСНОВАНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: