Избраните съдебни заседатели към Районен съд гр. Плевен за мандата 2015г. - 2020г. ще положат клетва на 23.12.2014г. от 10:00 часа в Зала 8 на IV етаж в Съдебната палата.

Присъствието на всички е задължително!

 

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на  гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е  независима. Тази независимост придава стабилност,  ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият  процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в  сила протича под единствената диктовка на съда и чрез  съобразяване единствено със законосъобразността и  собственото съдийско убеждение.

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.

 

Правосъдието се осъществява в името на народа. Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Състои се от съдии и се ръководи от председател, който осъществява обща организация и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява.

В Плевенският Районен съд има две колегии - наказателна и гражданска. Делата се разглеждат в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

Плевенски Районен Съд обхваща следните четири общини: Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник и Пордим.

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©